Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

109. Orientering om Tandplejens borgerportal

Sagsnr.: 29.15.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om Tandplejens borgerportal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Herning Kommunale Tandpleje ønsker at øge patienternes og forældrenes mulighed for hurtig og nemt at få overblik over egen eller deres børns tandpleje. Det sker som et led i Tandplejens udviklingsstrategi og for at understøtte den overordnede sundhedsplan, der lægger op til mere samarbejde og kommunikation med borgerne/børn og forældrene omkring egen sundhed. Medio september 2017 går de 9 kommunale klinikker i Herning Kommune i luften med et borgerportal-modul, der passer til den kommunale tandplejes patientjournalsystem. Sagen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ved hjælp af borgerportal-modulet får patienten eller barnets forældre (borgeren) hurtigt og nemt overblik over Tandplejens behandlinger af patienten, både historisk, men også eventuelle behandlingsplaner frem i tiden.

 

Borgeren får adgang til siden med brug af Nem ID (styret via kommunens website). Herfra får borgeren adgang til en række funktioner som for eksempel: se din tandlæge-journal, se/opdaterer dit helbredsskema, book en ny tid til tandeftersyn, flyt tid og aflys tid. Der er også mulighed for at se relevante dokumenter i patientjournalen.

 

Endvidere får borgeren mulighed for at få remindere og andre beskeder fra Tandplejen gennem en automatisk SMS.

 

Forældre eller den unge selv anspores til at logge ind på siden for at se, hvad der er lavet, og hvilken opfølgning hjemmet skal gennemføre for at have eller få et sundt tandsæt.

 

Borgerportalen og borgerbooking er et redskab til at understøtte Tandplejens overordnede sundhedspædagogik, der er lagt an på mere samarbejde og kommunikation med børn/unge og forældrene.

 

På sigt frigives der tid på klinikken, som vil blive brugt på kerneopgaver: forebyggelse og behandling, patientkontakt, dialog og at yde alle patienterne den bedst mulige service og på at hjælpe borgere, der ikke benytter borgerportalen.

 

Erfaringer fra andre kommuner

Cirka en tredjedel af de kommuner, som bruger samme patientjournalsystem som Herning Kommune, benytter sig allerede af selvbetjening og borgerportal-modulet.

 

Randers Kommune har brugt borgerportalen siden 1. april 2015. Erfaringer fra Randers kommunale tandpleje viser, at det mest tidskrævende arbejde har været de personalemæssige overvejelser om de muligheder, systemet giver, som skulle være på plads inden opstart. For eksempel: Hvem kan der bookes en tid hos? Opfylder alle kriterier som behandler/undersøger af forskellige aldersgrupper?

 

Der er lavet evaluering af systemet samt brugertilfredshedsundersøgelse i 2016, som viser, at forældrene er glade for muligheden for følge med i barnets journal og selv booke en tandlægetid. Randers Kommune konkluderer, at bookingmodulet har vist sin berettigelse, med blandt andet færre udeblivelser hos de borgere, som benytter sig af booking-systemet sammenlignet med restgruppen.

 

To år efter opstart er der ca. 50 %, som benytter sig af selvbetjeningsmodullet.

 

Et statistikoverblik over Randers Kommune viser, at der er områder i kommunen, hvor systemet bruges meget flittigt, og som er helt i front, mens i områder, hvor færrest booker selv, der handler det stadig om traditionel kontakt og afhentning i klassen for at få visse patienter til tandlæge.

 

Opstart og implementering

Den 15. september 2017 går de 9 kommunale klinikker i Herning Kommune i luften med borgerportal-modulet.

 

En af udfordringerne i opstartsfasen vil være at få markedsført initiativet, så den andel der benytter sig af systemet bliver så stor som muligt. Her vil Tandplejen gøre brug af følgende:

 

  • Alle medarbejdere informerer patienterne/forældrene, som kommer på klinikken, og udleverer en reklamefolder om muligheden for selv at booke en tid eller se egen/barns journal.
  • Annoncering gennem Forældreintra til alle forældre til skolebørn tilknyttet til de 9 kommunale klinikker.
  • Oplysning/reklame på Herning kommunes sociale medier.
  • Oplysning/reklame på Herning kommunens relevante hjemmesider.
  • Oplysning/reklame på klinikkernes info-skærme.                   
  • Roll-ups med budskabet hos udvalgte børnehaver.

Økonomi

Udgift til borgerportal-modulet (engangsudgift)

282.150 kr.

Uddannelse (engangsudgift)

64.800 kr.

Vedligeholdelse af licenser, Hotline mm. pr. år (løbende udgift)

55.000 kr.

 

Udgifterne til indkøb, etablering samt vedligeholdelse afholdes af Tandplejens nuværende budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag - Borgerportal Tandplejen