Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

105. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste

Sagsnr.: 27.00.00-G01-46-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Nanfeldt, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Der orienteres om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Iværksatte og planlagte tiltag i forhold til undersøgelsens konklusioner fremlægges til godkendelse. Der er et krav om, at Kommunalbestyrelsen godkender sagen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Rapporten blev offentliggjort 1. juni 2017. Herning Kommune har som 1 af 10 kommuner deltaget i undersøgelsen. Da Herning har deltaget, skal rapporten behandles politisk.

 

Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste findes i servicelovens § 42. Det følger heraf, at kommunen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

 

Som det fremgår af rapporten, har undersøgelsen især resulteret i følgende konklusioner/anbefalinger:

 

  • Fokus på oplysningsgrundlaget

Kommunerne skal være opmærksomme på, at der foreligger et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i sagerne inden der træffes afgørelse om borgers ret til hjælp. Det gælder i alle tilfælde, og således også i sager, hvor borger får fuldt ud medhold. Kommunen skal i den forbindelse også sørge for, at oplysninger, der eksempelvis er indhentet mundtligt eller modtaget i anden sammenhæng, er dokumenteret på den pågældende sag, sådan at disse oplysninger indgår i oplysningsgrundlaget.

 

  • Konkret vurdering i den enkelte sag

Kommunerne skal i den enkelte sag foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at bevilge hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Kommunerne skal ved vurderingen heraf tage udgangspunkt i oplysningerne om det aktuelle pasningsbehov for det pågældende barn. Kommunerne skal herefter forholde sig til, om pasningsbehovet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, eller om der er tale om et pasningsbehov, som forældre til børn på samme alder almindeligvis også vil have fravær til. Hvis det vurderes, at der er et nødvendigt pasningsbehov, så skal kommunerne også forholde sig til, om dette pasningsbehov medfører et indtægtstab for forældrene.

 

  • Inddragelse af relevante kriterier

Kommunerne skal i forbindelse med vurderingen af behovet for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste være opmærksomme på at inddrage de relevante kriterier herfor, herunder eksempelvis sektoransvarlighedsprincippet.

 

  • Afgørelser om beregningsgrundlaget

Kommunerne skal i forhold til fastsættelse af beregningsgrundlaget træffe egentlige afgørelser herom, og disse afgørelser skal meddeles borger. Hvis der ved afgørelsen ikke gives fuldt ud medhold, skal afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

 

  • Klarhed i afgørelserne

Kommunerne skal være opmærksomme på, at formålet med og rammerne for en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste fremgår klart af afgørelsen, således at der ikke opstår tvivl om, hvad borger har ret til. Det betyder, at det skal fremgå klart af afgørelsen, dels hvor mange timers tabt arbejdsfortjeneste, der er bevilget, dels til hvilke formål/opgaver disse timer er givet.

 

Se også rapporten i bilagene "Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42" og "bilagsdokument-til-ankestyrelsens-praksisundersogelse-om-tabt-arbejdsfortjeneste-juni-2017".

 

 

Center for Børn og Forebyggelse er i færd med at omlægge indsatsen i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser. Formålet med omlægningen er: Dels at familierådgiverne skal yde en familieorienteret indsats til familier med handicappede og syge børn under samme forudsætninger, som for andre udsatte familier. Dels at sikre en mere systematisk og ensartet opfølgning på ydelserne, herunder tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.  

 

I den forbindelse er der ved at blive lavet nye sagsgange. Anbefalingerne fra Ankestyrelsens praksisundersøgelse indarbejdes i de nye sagsgange. Det gælder både de konkrete anbefalinger vedrørende afgørelserne: at beregningsgrundlaget fremgår af afgørelsen, samt at afgørelserne skal være mere konkrete. Og det gælder anbefalingerne vedr. oplysningsgrundlag, konkrete vurderinger og iagttagelse af relevante kriterier, herunder sektoransvarligheden. Ligeledes vil der blive sikret stærk ledelsemæssig bevågenhed på området.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de beskrevne tiltag på baggrund af rapportens konklusioner godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Børne- og Familieudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
  • bilagsdokument-til-ankestyrelsens-praksisundersogelse-om-tabt-arbejdsfortjeneste-juni-2017