Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

102. Budgetlægning Dagplejen 2018

Sagsnr.: 00.01.00-A00-11-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Budgetlægning Dagplejen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

På foranledning af Børne- og Familieudvalget har forvaltningen undersøgt muligheden for bedre at kunne fastholde kvalificerede dagplejere i tyndere befolkede områder. Der er derfor opstillet forskellige scenarier til drøftelse.

Sagsfremstilling

På foranledning af Børne- og Familieudvalget har forvaltningen undersøgt muligheden for bedre at kunne fastholde kvalificerede dagplejere i tyndere befolkede områder. En måde at håndtere udfordringen på er at øge budgettildelingen til disse områder. Det vil øge fleksibiliteten i de tyndt befolkede områder, da det vil betyde, at der ikke vil være det samme pres for omgående at tilpasse antallet af dagplejere ved lokalt faldende børnetal, som tilfældet er i dag.

 

I beregningen af udgifter ved fastholdelse af dagplejere i tyndere befolkede områder er der udvalgt fire dagplejedistrikter som særligt udfordrede. Der er tale om et øjebliksbillede, der kan ændre sig over tid. Det drejer sig om:

Distrikt 3: Sørvad - Ørnhøj

Distrikt 6: Feldborg - Haderup

Distrikt 11: Sdr. Felding - Skarrild

Distrikt 12: Arnborg - Fasterholt - Kølkær.

 

I alt blev der passet 822 børn i dagplejen i Herning Kommune den 1. juni 2017. Heraf blev de 114 børn passet i de 4 udvalgte distrikter.

 

Den gældende forudsætning ved tildeling af midler til Dagtilbud er en belægningsgrad på 3,66 barn pr. dagplejer. Normalt passer en dagplejer 4 børn, så belægningsgraden udtrykker at der i et vist omfang er indkalkuleret tid til at dagplejere kan holde ferie, være syge, deltage i kurser mv. Der er ikke kalkuleret med lavere belægning eller tomgangsperioder hos dagplejerne. I tyndere befolkende områder er det vanskeligt i praksis at opretholde en belægningsgrad på 3,66 barn pr. dagplejer, da det ofte opleves at dagplejere ikke har alle 4 pladser besat.

 

Af det medfølgende bilag fremgår de beregnede merudgifter ved at sænke belægningsgraden i de udvalgte områder. Sammenfattende giver det følgende resultater:

  

 

Det betyder, at en belægningsgrad på for eksempel 3,4 børn eller lavere giver en øget fleksibilitet, hvor en dagplejer kan gå i længere tid med en tom plads, før antallet af dagplejere skal tilpasses.

 

Et alternativ til ovennævnte model kan være at lave en "pulje", som dækker hele kommunen. Dette svarer til at sænke kommunens belægningsgrad. Tilføres eksempelvis 1 mio. kr., sænkes belægningsgraden fra 3,66 til ca. 3,60.

Økonomi

Lavere dækningsgrader vil påvirke driftsudgifterne. Jo lavere dækningsgrad der anvendes jo højere bliver de kommunale driftsudgifter. Tilsvarende vil forældrebetalingen stige.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter de fremlagte scenarier for at sænke belægningsgraden i Dagplejen i udvalgte distrikter.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Drøftet.

Bilag

  • Dagplejen pl 2017 simulation vedr 2018 06062017