Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

103. Programoplæg Skalmejeområdet, Sunds

Sagsnr.: 82.06.02-S49-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Programoplæg Skalmejeområdet, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Mira Søballe Paul

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på baggrund af ansøgning fra bestyrelsen for den selvejende daginstitution Skalmejegården besluttet, at der skulle arbejdes videre med arealoptimering og kapacitetstilpasning i Skalmejeområdet. På Børne- og Familieudvalgsmødet den 5. april 2017 blev udvalget præsenteret for udkast til programoplæg. Udvalget besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med programoplægget, hvor de forskellige delelementer tydeliggøres. Programoplægget fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat et programudvalg bestående af lederne fra henholdsvis Skalmejegården og Skalmejeskolen, fra forvaltningen Børn og Unge og fra Kommunale Ejendomme til udarbejdelse af vedlagte programoplæg.

 

Baggrunden for programoplægget er, at Skalmejegården ønsker at samle institutionens forskellige afdelinger på én matrikel i forbindelse med Skalmejeskolen for at udnytte og optimere både arealmæssigt og fagligt.

 

De to institutioner Skalmejegården og Skalmejeskolen har allerede i dag et rigtig godt samarbejde og har udover et fælles pædagogisk grundlag også udviklet en fælles samarbejdsaftale, som man arbejder ud fra. Dette unikke samarbejde ønskes yderligere styrket og udbygget i fremtiden ved at samle bl.a. alle fritidshjemsbørn i fælleslokaler med skolen, vuggestuebørnene med børnehavebørnene og samle administration og personale, således at Skalmejegården og Skalmejeskolen bliver ét samlet "Skalmeje".

 

Dette ønske udfordres dog meget af den nuværende bygningsmæssige sammensætning og kapacitet, idet Skalmejegården i dag er placeret på 4 forskellige matrikler i Sunds:

  • Skalmejevej 33: Børnehave og fritidshjem sammen med Skalmejeskolen
  • Skalmejevej 50: Fritidshjem-afdeling i lejede lokaler
  • Vibevej 33: Vuggestue i egen bygning. Institutionen ejer selv bygningen.
  • Østre Søvej 2: Børnehaveafdeling. Herning Kommune ejer bygningen.

 

Østre Søvej 2, børnehaveafdeling, ønskes bevaret.

 

For at kunne samle institutionen forudsætter det opførelsen af en ny daginstitution som erstatning. Den nye bygning skal indeholde vuggestue, børnehave og fælles administration. Den nuværende pavillon, som i dag rummer fritidshjem, er i en dårlig stand og tænkes derfor nedrevet, og fritidshjemmet flytter ind i eksisterende lokaler på skolen, hvor der ombygges og renoveres. Der er vedlagt notat vedr. pavillonen (se programoplæg). Det vurderes, at hvis pavillonen skal holde 5 år mere, vil det kræve:

  • Udskiftning af enkelte gulve
  • Renovering af sanitet/vådrum
  • Afrensning og malerbehandling af facader
  • Renovering af vinduer
  • Renovering af teknik/varme installationer

 

Ovenstående beløber sig forventeligt til 105.000 kr., der vil kunne finansieres over Serviceområde 10, speciel vedligehold.

 

Derudover bør der afsættes ca. 11.000 kr. årligt til opretholdelsen af teknik/varmeinstallation og behandling af facader.

 

Der er i det vedlagte ændrede programoplæg udarbejdet faseopdeling af projektet, ligesom der er udarbejdet et andet forslag til, at ejendommen Vibevej 33 beholdes og dermed mindre nybyggeri. Ændringer i forhold til tidligere programoplæg er skrevet med rødt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter programoplægget.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Forvaltningen får i opdrag at kvalificere oplægget i forhold til eksempelvis faseopdeling og prioritering af delelementerne.

Samtidig godkendes afholdelse af de nødvendige udgifter (løbende 11.000 kr til vedligehold og 105.000 kr. som engangsbeløb til diverse renoveringer) i forhold til drift af pavillonen i de kommende år.

Bilag

  • Programoplæg Skalmeje 15.06.17