Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

144. Orientering om Gullestrup Børnecenters ønsker til 2. etape

Sagsnr.: 02.00.00-A00-5-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om Gullestrup Børnecenters ønsker til 2. etape

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Claus Pedersen

Sagsresume

Der orienteres om Gullestrup Børnecenters ønsker til anden og sidste etape af projekt "Helhed i Gullestrup".

Sagsfremstilling

I den af Byrådet netop vedtagne investeringsoversigt fremgår det, at der i 2021 er afsat 9,227 mio. kr. i anlægsbudgettet til anlægsprojektet "Gullestrup skole/Li. Østergård - kapacitetstilpasning". Anlægsprojektet er anden og sidste etape af realiseringen af "Helhed i Gullestrup", som er præsenteret i Ideoplæg af 19. april 2018.


Siden ideoplægget blev udarbejdet, er Børnecenter Nord blevet kommunaliseret og slået sammen med Gullestrup skole i en §24a-ordning (fælles ledelse og fælles bestyrelse) til det, der nu hedder Gullestrup Børnecenter. Desuden er fritidshjem overgået til SFO, og hallens tilbygning af kultursal og fællesfaciliteter er gennemført. Disse ændringer underbygger visionen i ideoplægget "Helhed i Gullestrup". Samarbejdet mellem daginstitution, skole og kulturhus/hal er nu endnu tættere.


I forberedelserne til sidste etape til "Helhed i Gullestrup" er der i samarbejde med blandt andet institutionslederen og den nytiltrådte skoleleder udarbejdet et dispositionsforslag, som tager højde for den nye situation og samtidig efterlever visioner og intensioner i Ideoplægget fra 2018. Desuden har den nytiltrådte skoleleder haft mulighed for at bidrage med ønsker og erfaringer til, hvordan de fysiske rammer bedst muligt understøtter Gullestrup Børnecenters pædagogiske ideer.


Konkret ønsker Gullestrup Børnecenter i stedet for at tilbygge et depot og et klasselokale at ombygge eksisterende skoleområde og nybygge en toiletkerne. Samtidig ønsker man at reorganisere skolen, således at funktionerne samles og placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.


Vuggestuen vil blive bygget som en tilbygning til de eksisterende børnehavelokaler, hvilket ses som en fordel for børn, forældre og medarbejdere.


Der etableres fortsat produktionskøkken i samarbejde med Gullestrup Sport og Kultur. Lejekontrakten mellem Gullestrup Børnecenter og Gullestrup Sport og Kultur skal revideres, da et klasselokale udgår af lejemålet og i stedet indgår leje af produktionskøkkenet.


Gullestrup Børnecenter samles på én matrikel, og projektet vil arealoptimere aktiviteterne omkring skole, daginstitution og SFO. Derfor ønsker Gullestrup Børnecenter ikke fremadrettet at anvende Li. Østergård som først tiltænkt. Det betyder, at Lille Østergård, Trælundvej 5, som i dag huser en specialklasse, og Hedegården, Lyngens Kvarter 225-227, som i dag huser vuggestue, fraflyttes. Disse to adresser kan overgå til andre formål eller afhændes.

Økonomi

Projektøkonomien er uændret.


Arealet, som lejes af den Selvejende institution Gullestrup Sport og Kultur, er uændret, og derfor ændres deponeringen i forbindelse med lejemålet ikke.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Dispositionsforslag 2020
  • Idéoplæg Helhed i Gullestrup 19042018