Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

139. Orientering om arbejdet med FN's 17 Verdensmål på børne- og ungeområdet

Sagsnr.: 17.00.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om arbejdet med FN's 17 Verdensmål på børne- og ungeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Janni Kjær Pedersen og Peter Jonsen

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed, som minimum hvert kvartal. Børne- og Familieudvalget blev sidst den 1. juli 2020 (pkt. 85) orienteret om bæredygtige tiltag i Børn og Unge. Børne- og Familieudvalget orienteres om udviklingen i igangværende tiltag og om nye tiltag med relevans for Børn og Unge. Herudover drøfter udvalget om vedtagelsen af budget 2021 giver anledning til yderligere aktiviteter.

Der indstilles til, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen og tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Der arbejdes med Verdensmålene generelt i kommunen. Flere af tiltagene har direkte relevans for børn og unge. Der arbejdes sammen med andre forvaltninger, eksterne aktører samt aktører som biblioteket.


Børne- og Familieudvalget orienteres kvartalsvis om arbejdet med bæredygtighed. Udvalget blev sidst orienteret den 1. juli 2020 (pkt. 85). Nedenfor er en orientering om udviklingen i igangværende tiltag og om nye tiltag i Børn og Unge. Listen er ikke udtømmende. I bilagsmaterialet er der beskrivelse af tiltag, som Børne- og Familieudvalget også tidligere er blevet præsenteret for.


Affaldssortering

Der er på tværs af forvaltninger i Herning Kommune et øget fokus på affaldssortering. I den forbindelse er der udarbejdet undervisningsmateriale til skolerne. Dette er en del af skolernes planlægning for det kommende skoleår. Pædagogisk materiale til dagtilbud er netop færdiglavet. Materialet indeholder både et idékatalog med informationer om affaldssortering og forslag til forskellige pædagogiske aktiviteter, der har affaldssortering som omdrejningspunkt. Hver afdeling i alle dagtilbuddene har fået en materialekasse med de materialer, der skal bruges til at lave aktiviteterne.


Verdensmålsuge i skoler

Der er indgået et samarbejde med Herning Bibliotek om en Verdensmålsuge i uge 41. Det bliver en myriade af oplæg fra videnskabsjournalister, miljøaktivister, nørder og med børn/ unge, der selv arbejder med for eksempel bæredygtighedstematikken. Desværre har Corona-situationen ikke gjort det muligt at samle skolerne på biblioteket som planlagt. I stedet er mange af oplæggene og workshops lagt ud på de enkelte skoler og live-streames til resten af skolerne, så de kan se det på storskærm på deres egen skole. Af oplæg og workshops kan blandt andet nævnes Kristian Jensen, Mogens Lykketoft og Peter Tanev, samt projekter med Herning Billedskole og Den Jyske Sangskole.

Verdensborgerpas til børn i dagtilbud

Herning Bibliotek har i samarbejde med Børn og Unge udviklet et verdensborgerpas til børn i alderen 3-6 år. Verdensborgerpasset indeholder lidt information om barnet og plads til et billede. I Verdensborgerpasset er der symboler, der hører til hvert af de 17 verdensmål. Når barnet har arbejdet med det enkelte verdensmål, sætter barnet et kryds og kan dermed gå videre til at arbejde med et nyt verdensmål.


Herning Bibliotek har oprettet en portal, hvor man kan finde opgaver til de enkelte verdensmål – naturligvis opgaver i børnehøjde, så børnene får en forståelse af, hvordan de kan bidrage til en mere bæredygtig hverdag. De fysiske verdensborgerpas bliver uddelt til de enkelte institutioner og kan ligeledes afhentes på biblioteket.


Koncert-arrangement for dagtilbud med udgangspunkt i Verdensmålssangen

I forlængelse af udbredelsen af Verdensborgerpassene er der arrangeret koncerter på alle Hernings 5 lokalbiblioteker i løbet af uge 41. Arrangementet kommer til at være en fællessangs-koncert ledet af to professionelle musikere, der øver og synger Verdensmålssangen sammen med børnene. Sangen findes bag på børnenes Verdensborgerpas. Grundet corona har det kun været muligt at invitere ét dagtilbud til hvert af de 5 lokalbiblioteker.


Unge stopper madspild

Projekt, hvor formålet er at vise unge, hvordan de kan bekæmpe klimatruslen i praksis med demokratiske værktøjer ved at nedbringe madspild i deres nærmiljø. Klasse på Lundgårdskolen, som er en del af projektet, skal selv idéudvikle. Herefter diskuterer klassen og læreren forslagene med repræsentanter fra kommunen for at afgøre, om nogen af forslagene kan bruges lokalt.


Bæredygtig skovplantning med børneinddragelse

Samarbejde på tværs i Herning Kommune angående skovplantning ved Løvbakkerne. I den forbindelse arbejdes der på inddragelse af børn og unges input til, hvad en god bæredygtig skov er for dem, og hvordan den kan udformes. Skovplantningen skal efter planen igangsættes i løbet af efteråret. Til startskuddet af skovplantningen arbejdes der på børns tilstedeværelse for at skabe ejerskab af ”Folkeskoven”.


Herudover er der igangsat et arbejde med bæredygtig ledelse, hvor fokus bl.a. er på at have borgeren i centrum, understøtte medarbejderne i at lykkes med opgaveløsningen og at bruge et ledelsessprog, der kan forstås.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter eventuelle yderligere tiltag og tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Bilag - bæredygtige tiltag i BOU