Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

135. Orientering om revideret Børnetalsprognose samt Elev- og klassetalsprognose

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om revideret Børnetalsprognose samt Elev- og klassetalsprognose

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen, Maja Krarup Lenger

Sagsresume

Børnetalsprognosen samt Elev- og Klassetalsprognosen udarbejdes hvert andet år. Børne- og Familieudvalget blev den 19. august 2020 (punkt 106 og 107) orienteret om den nye Børnetalsprognose for 2021-2031 samt den nye Elev- og klassetalsprognose for skoleårene 2021/22-2033/34. Der er udarbejdet en revideret befolkningsprognose med en mere detaljeret placering af det forventede boligbyggeri i Tjørring og Gullestrup, hvorfor der også er udregnet en ny Børnetalsprognose samt Elev- og klassetalsprognose.


Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen samt Elev- og Klassetalsprognosen udarbejdes hvert andet år. Børne- og Familieudvalget blev den 19. august 2020 (punkt 106 og 107) orienteret om den nye Børnetalsprognose for 2021-2031 samt den nye Elev- og klassetalsprognose for skoleårene 2021/22-2033/34. Der er udarbejdet en revideret befolkningsprognose med en mere detaljeret placering af det forventede boligbyggeri i Tjørring og Gullestrup. Dette har betydning for børnetal samt elev- og klassetal og muliggør en mere detaljeret prognose og planlægning på dagtilbuds- og skoleområdet. Der er derfor udregnet en ny Børnetalsprognose samt Elev- og klassetalsprognose.


Ændringer
Prognoserne er blevet uddybet med tilføjelse af en række geografiske underområder i Tjørring og Gullestrup samt en mere detaljeret geografisk placering og typemæssig specificering af den forventede opførelse af boliger i Tjørring. Uddybningen muliggør en mere detaljeret prognose og planlægning vedrørende skoledistrikterne for Tjørring Skole, Lundgårdskolen og Gullestrup Børnecenter.


Til Tjørring er der tilføjet to underområder, og det forventede boligbyggeri er fordelt på skoledistrikterne for Tjørring Skole og Lundgårdskolen. Hertil er specificeret, at en del af det forventede byggeri i Lundgård skoledistrikt er etageboliger.


Det er primært ovennævnte tre skoledistrikter, der er ændringer i. Der kan være småjusteringer i øvrige skoledistrikter. De nye reviderede prognoser er vedhæftet som bilag. Nedenfor fremgår forudsætningerne, som ligger bag prognoserne.


Børnetalsprognose

Børnetalsprognosen viser den forventede udvikling i børnetallet i kommunens dagtilbud for 2021-2031.

Børnetalsprognosen er udarbejdet ud fra befolkningsprognosen (med korrektioner) samt udtræk fra kommunens fagsystem på dagtilbudsområdet.


For at kunne give et kvalificeret bud på udviklingen i børnetallet på dagtilbudsområdet er det nødvendigt at foretage en række korrektioner på befolkningsprognosens børnetal. Dette skyldes blandt andet, at:

  • nogle børn påbegynder pasning tidligere eller senere end ved det hele årsskifte
  • ikke alle børn er i pasning
  • nogle børn passes i andet dagtilbudsdistrikt, end hvor de har bopæl


Korrektionerne samt principperne for pasningsgarantien udgør forudsætningen for beregningen af Børnetalsprognosen. I Børnetalsprognosen beskrives derfor først forudsætningerne og beregningerne, hvorefter selve prognosen præsenteres.


Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognosen er udarbejdet ud fra befolkningsprognosen (med korrektioner) samt udtræk fra kommunens elevadministrationssystem.


For at kunne give et kvalificeret bud på udviklingen i elevtallet på skoleområdet er det nødvendigt at foretage en række korrektioner på befolkningsprognosens børnetal. Dette skyldes,

  • at nogle børn går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en fri-/privatskole eller efterskole
  • at andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i
  • at nogle elever går i skole i en anden kommune
  • at Herning Kommune modtager elever fra andre kommuner


Disse korrektioner samt principper for klassedannelse udgør forudsætningerne for beregningen af prognosen. I Elev- og Klassetalsprognosen beskrives derfor først forudsætningerne og beregningerne for prognosen, hvorefter selve prognosen præsenteres. Det nuværende søgemønster til forskellige skoletilbud forudsættes fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om de reviderede prognoser til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Børnetalsprognose 2021-2031
  • Elevtalsprognose 2020-21 - 2033-34