Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

141. Orientering om den styrkede ordblindeindsats

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om den styrkede ordblindeindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund, Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

Herning Byråd godkendte på sit møde den 28. august 2020 (punkt 172), at fordelingen af midlerne fra puljen om et generelt løft af folkeskolen skal anvendes til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen i Herning Kommune.


Børne- og Familieudvalget orienteres om projektbeskrivelsen for den styrkede ordblindeindsats i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra 2021 valgt at sætte særligt fokus på sprog og læsning 0-17 år. Målet indeholder blandt andet en intention om at kvalitetsudvikle ordblindeindsatsen i det samlede skolevæsen. Med afsæt i dette samt puljen til et generelt løft af folkeskolen etableres den styrkede ordblindeindsats (se bilag for projektbeskrivelsen af den styrkede ordblindeindsats). Dette omfatter blandt andet, at der ansættes 12 lærere (årsværk) på 11 af Herning Kommunes overbygningsskoler. Disse lærere kaldes ”ordblindevejledere”. De 11 skoler skal herefter understøtte de resterende skoler med indsatsen.


Formålet
Formålet med den styrkede ordblindeindsats er at sikre, at alle børn og unge uanset skoletilbud og forudsætninger får lige mulighed for at udnytte deres læringspotentiale og lige muligheder for at indgå i fællesskabet.


Indsatsen er et supplement til de tiltag, der allerede arbejdes med. Den skal dog skabe en mere systematisk, foregribende og fokuseret indsats for børn og unge med ordblindhed. Det vil sige, at det helt centrale i den styrkede ordblindeindsats er, at alle elever, der har fået konstateret ordblindhed, kan forvente en ”minimumspakke” uanset skoletilbud.


Indhold i den styrkede ordblindeindsats
Den styrkede ordblindeindsats indeholder nogle centralt fastsatte minimumskrav til, hvordan skolerne lokalt opsporer, forebygger og understøtter elever med ordblindhed. Disse betragtes under ét som ”ordblindepakken”. Indsatsen skal lokalt løftes af ordblindevejlederne i et samspil med ledelsen, læsevejlederne, de øvrige lærere samt forældrene.


I ordblindepakken er der elementer, der henvender sig direkte til elever med ordblindhed, da disse er den primære målgruppe for indsatsen. Der er dog også elementer, der henvender sig til skolens undervisere og elevens forældre. Se bilag for en beskrivelse af indholdet i ordblindepakken.


Som en del af ordblindepakken etableres et Ordblinde Pit. Undervisningen i Pit tager udgangspunkt i skolens fag, da eleven skal lære at bruge læse- og skrivestøttende hjælpemidler og strategier med fokus på det faglige indhold. Elever, der ved skoleårets afslutning i 4. klasse er konstateret ordblinde, samles ved starten af det kommende skoleår i Ordblinde Pit. Dette er et forløb på 7 uger, hvor eleverne er i Pit tre af ugens dage. De resterende to dage er eleverne i deres egen klasse. Herved får eleverne mulighed for at anvende de indsatser og hjælpemidler, de har lært i Pit, i deres egen klasse. Se projektbeskrivelsen for en uddybning af indholdet i Ordblinde Pit.


Det forebyggende arbejde
Som nævnt træder ordblindepakken og ordblinde pit i kraft, når en elev er konstateret ordblind med den nationale ordblindetest. Det er dog forsat vigtigt, at skolernes indsatser ikke afventer ordblindetesten, da den forebyggende indsats er afgørende for elevernes udvikling. Her spiller særligt læsevejlederne, børnehaveklasselederne og lærerne i indskolingen en vigtig rolle. Ansættelsen af ordblindevejlederne betyder, at læsevejlederne kan fokusere på indsatser målrettet børn og unge i øvrige læse- og skrivevanskeligheder. Tidlig opsporing og forebyggelse af andre læse- og skrivevanskeligheder får derfor et fornyet fokus med den styrkede ordblindeindsats med særligt fokus på læsevejlederen som ressourceperson. Center for Børn og Læring støtter op om det forebyggende arbejde.


Det skal samtidig nævnes, at det er svært at identificere ordblindhed hos elever med dansk som andetsprog. Nogle børn har relativt kort skolegang i Danmark. Hvis eleverne har svært ved det danske sprogs lydsystem og begrænset erfaring med det danske skriftsprog, kan de nemt begå fejl i deres læsning og stavning. Disse fejl vil ligne typiske ordblindefejl. Der mangler testmateriale til at afdække ordblindhed hos elever med dansk som andetsprog, hvis disse ikke har udviklet tilstrækkeligt ordforråd på dansk. Derfor er det ekstra vigtigt at undervise systematisk i skriftens principper og skriftens lydprincipper.


De samarbejdende skoler
Som beskrevet ansættes 12 ordblindevejledere (årsværk) på 11 af Herning Kommunes overbygningsskoler. Ordblindepakken vil være definerede for ordblindevejledernes arbejde – uanset skolen. I de områder, hvor en skole skal understøtte andre skoler, er det derfor ikke skolernes elevtal, der er afgørende for, hvor ordblindevejlederen primært skal bruge sin tid. Det afgørende er antallet af elever, der er testet ordblinde på de forskellige skoler. Alle skoler har dog til opgave at sikre, at alle elever, der er diagnosticerede ordblinde, bliver tilbudt ordblindepakken.


Valdemarskolen, UngHerning og Ungdomscenter Knudmosen understøttes ikke af en anden skole. De skal selv etablere ordblindeindsatsen lokalt. Udarbejdelsen af disse lokale ordblindeindsatser sker i samarbejde med pædagogisk udviklingskonsulent fra Center for Børn og Læring. Den vejleder, der lokalt skal understøtte indsatsen, vil deltage på lige fod med de øvrige skolers ordblindevejledere i de centralt understøttede tiltag.


Slutteligt skal det nævnes, at Herning Kommunes styrkede ordblindeindsats hænger sammen med regeringens aftale om "De næste skridt for at styrke ordblindeområdet for børn, unge og voksne" (se bilag for aftalens indhold).

Økonomi

På sit møde den 3. juni 2020 (punkt 73) besluttede Børne- og Familieudvalget, hvordan ressourcerne fra udfasningen af "Læsecenter Herning" skulle fordeles. Fra 2021 vil ressourcerne løbende blive fjernet som binding til skolerne. Disse vil i stedet indgå i den generelle tildeling til skolerne, som blandt andet kan anvendes til det allerede igangsatte arbejde med understøttelse af ordblinde elever samt det forebyggende arbejde omkring elever med øvrige læse- og skrivevanskeligheder. Den generelle tildeling omfatter 1,1 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. fra 2022 og frem.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Projektbeskrivelse_Den styrkede ordblindeindsats 08.10.20
  • Aftale_Næste skridt for at styrke ordblindeområdet