Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

140. Orientering om resultater af "corona-evaluering"

Sagsnr.: 00.01.10-A26-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om resultater af "corona-evaluering"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på sit møde den 1. juli 2020 (punkt 84) orienteret om igangsættelsen af en ”corona-evaluering” i dagtilbud og skoler. Børne- og Familieudvalget orienteres om resultaterne af evalueringen.

Sagsfremstilling

For at belyse hvilken betydning, både nedlukningen og den efterfølgende daglige drift med corona har haft, igangsatte forvaltningen i august 2020 en evaluering. Ønsket var at få indsigt i de forskellige erfaringer, som børnene, forældrene, de fagprofessionelle og lederne i dagtilbud og skoler har gjort sig i perioden fra nedlukningen i marts 2020 frem til sommerferien 2020.


Formålet med evalueringen var både at indfange de gode erfaringer, som den ændrede måde at drive dagtilbud og skole har haft sammenlignet med, hvordan dagtilbuddenes og skolers hverdag så ud før corona-nedlukning. Dernæst har der været fokus på hvilke udfordringer, der efterfølgende skal tages hånd om som konsekvens af, at mange børn og unge ikke har haft deres normale daglige kontakt med dagtilbud og skoler.


Ved evalueringens planlægning var der kun fokus på dagtilbud og skoler. For at nuancere evalueringen blev den udvidet med to interviews med henholdsvis ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra Center for Børn og Forebyggelse.


Metode:

Evalueringen er blevet foretaget som fokusgruppeinterviews med en række forskellige grupper på dagtilbuds- og skoleområdet samt Center for Børn og Forebyggelse. Disse er:

 • 5 interviews med ledere (store skoler, små skoler, store daginstitutioner, små daginstitutioner og Center for Børn og Forebyggelse)
 • 3 interviews med lærere (indskoling, mellemtrin og udskoling)
 • 2 interviews med pædagoger (børnehave og vuggestue)
 • 1 interview med pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
 • 1 interview med dagplejere
 • 1 interview med pædagoger og pædagogmedhjælpere fra SFO’er
 • 3 interviews med forældre (daginstitutioner, dagplejen og skoler)
 • 1 interview med specialskole (Valdemarskolens bestyrelse)
 • 1 interview med STU (Knudmosen)
 • 1 interview med medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse
 • 7 interviews med børn (4 med børnehavebørn og herudover med elever fra indskoling, mellemtrin og udskoling).


Der er i alt blevet foretaget 26 fokusgruppeinterviews med omkring 139 personer. Heraf er 32 børn.


Gennemgående temaer:

Med afsæt i fokusgruppeinterviewene er de gennemgående mønstre og opmærksomhedspunkter i interviewpersonernes oplevelser blevet grupperet i 16 temaer. Dette betyder også, at der vil være perspektiver og nuancer, som ikke er medtaget i rapporten, da der er fokus på de perspektiver, som kan uddrages på tværs af interviewmaterialet. Generelt er det vigtigt at bemærke, at der er fokus på en række personers individuelle oplevelser af perioden. De gennemgående temaer er:

 • Aflevering og afhentning
 • Små grupper – normering
 • Børns reaktioner
 • Sårbare børn
 • Samarbejdet mellem Center for Børn og Forebyggelse, dagtilbud og skoler
 • Anden kulturel baggrund
 • Forskelle i serviceniveau
 • Den faglige kvalitet
 • Nødpasning
 • Forældresamarbejde
 • Ledelse
 • Ledelse oppefra
 • Møder og dokumentation
 • Økonomi
 • Personlig trivsel og kollegaskab
 • Sygefravær


Generelt påpeges både positive og negative tendenser indenfor temaerne. I en del tilfælde har de forskellige grupper af interviewpersoner (børn, forældre og fagpersoner fra dagtilbud, skole og Center for Børn og Forebyggelse) forskellige oplevelser omkring, hvordan de har oplevet temaet. Som eksempel kan nævnes ændrede omstændigheder omkring aflevering og afhentning: De interviewede fagpersoner udtrykker sig positivt, mens interviewede børn og forældre er mere forbeholdne. Et andet eksempel er nuancerne omkring små grupper. Her er fagpersonerne og forældre positive omkring de mindre grupper med tid til nærvær. De største elever udtrykker derimod, at de kedede sig. Flere børn både fra dagtilbud og skole udtrykker desuden, at de har savnet deres venner. Se bilag for en uddybning af indholdet i de forskellige temaer.


Evalueringen er sket i samarbejde med Herning Kommunes HR-forvaltning og de faglige organisationer i form af Herningegnens Lærerforening, BUPL, FOA samt Skolelederforeningen, Dagtilbudslederforeningen og Samråds FU på både dagtilbuds- og skoleområdet.


Evalueringen skal i øvrigt ses i sammenhæng med øvrige evalueringer udarbejdet på nationalt og lokalt plan.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Udvalget opfordrer til, at evalueringen indgår i de forskellige lokale evalueringer, der gennemføres på dagtilbud, skoler og institutioner.

Bilag

 • Corona-evaluering 08.10.20