Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

132. Budgetopfølgning pr. 31/8

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budgetopfølgning pr. 31/8

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Anne Marie Muff

Sagsresume

Budgetopfølgning er foretaget på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på Børne- og Familieudvalgets område.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. vedrørende drift. I forhold til anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 33,7 mio. kr.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2020, som behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.

Sagsfremstilling

Indledning

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


I de nedenstående tabeller bliver afvigelser generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020. Afvigelser, som fremgår med positive beløb, er mindreforbrug, mens merforbrug fremgår som negative beløb.


Driftsudgifter

Tabel 1.1 Forventet regnskab, drift, pr. 31. august 2020.


Af tabel 1 fremgår, at der forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på +30,4 mio. kr. (kolonne F). Dette beløb må betragtes med en vis usikkerhed, da budgetopfølgningen er udarbejdet før indførelse af nye Covid-19 restriktioner jf. Statsministerens pressemøde fredag den 18. september. Det kan allerede konstateres, at nogle aktiviteter såsom lejrskoler og ekskursioner, forældremøder, pædagogiske weekender, faglige og sociale arrangementer samt fælles kompetenceudvikling mv. ikke gennemføres som planlagt. I august måned, da arbejdet med efterårsopfølgningen blev lavet, var forventningen, at nogle af de i foråret aflyste aktiviteter kunne indhentes i efteråret. Det viser sig nu, at det ikke er tilfældet på grund af coronarestriktioner. Det betyder, at afvigelsen formentligt kan blive større ved regnskabsafslutningen.


Det bemærkes, at genbevillingen vedrørende 2019 ligeledes er påvirket af de specielle Covid-19 omstændigheder. Genbevillingen udgør +24,7 mio. kr., hvilket betyder, at de tre serviceområder samlet set øger de samlede forventede genbevillinger til 2021 med +5,7 mio. kr. Derudover skal det bemærkes, at der er 14 mio. kr. i det oprindelige budget, som også er engangsmidler fra regnskab 2018, som er blevet overført til budget 2020. Samlet set er der således i budget 2020 ca. 39 mio. kr. overført fra tidligere år som engangsmidler. Derfor kan det være svært at anvende disse midler til løbende drift, da der netop er tale om engangsmidler.


Udover det skal det bemærkes, at 2020 er:

- det første år med den nye tildelingsmodel på skoleområdet med en overgangsordning alene for 2020,

- det første hele år, hvor SFO'er hører til skoleområdet og ikke dagtilbud,

- det første hele år med 10. klasse udliciteret til Herningsholm Erhvervsskole.

- kendetegnet af, at der er tilført finanslovsmidler til dagtilbud angående minimumsnormering og til skoleområdet til kvalitetsløft.


Det betyder med andre ord, at skole- og dagtilbudsledere skal håndtere mange usikkerheder i deres budgetopfølgninger. Disse ændringer udfordrer desuden mulighederne for at sammenligne dette års budgetopfølgning med tidligere års erfaringer, jf. punkt 86 ved Børne- og Familieudvalgets møde den 1. juli 2020.


Afvigelsen i kolonne F i tabel 1 dækker både over områder med selvforvaltning, projekter og rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2.1 nedenfor, idet der bemærkes følgende:

 • Under "selvforvaltning" hører decentrale enheder, som for eksempel daginstitutioner, dagpleje, skoler, døgntilbud, tandpleje mv.
 • "Projekterne" indeholder midler afsat til konkrete projekter, som skal returneres, hvis de ikke bliver brugt.
 • "Rammestyring" indeholder midler afsat på centrale konti, som indeholder udgifter til friplads og søskendetilskud, indtægter fra forældrebetalinger, mellemkommunale afregninger, demografireguleringer, udgifter til fri-, privat- og efterskoler, udgifter til elevbefordring, udgifter til foranstaltninger, udgifter til overførselsindkomster mm.


Tabel 2.1. Forventet regnskab, afvigelse drift, pr. 31/8 2020


Mindreforbruget, som det fremgår af tabel 2.1, fordeler sig sådan: +4,8 mio. på projekter, +14 mio. kr. på det rammestyrede område og +11,5 mio. på selvforvaltningsområdet. Nedenfor gennemgås hvert serviceområde i detaljer. Det bemærkes, at der er behov for at foretage en række budgetkorrektioner/omplaceringer mellem serviceområder, som i sagens natur kommer til at påvirke det korrigerede budget og dermed afvigelsen pr. serviceområde. Der vil derfor også redegøres for de foreslåede korrektioner i den følgende tekst.


SO10 Dagtilbud for børn

Tabel 3

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Tabel 3 viser efterårsbudgetopfølgningen for Serviceområde 10, Dagtilbud. Der forventes en samlet afvigelse på +4,96 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig sådan: +0,8 mio. kr. på projekter, +2,4 mio. kr. på det rammestyrede område og +1,7 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.


Mindreforbruget på projekter skyldes en forskydelse. Projektet vedrører Østbyens Børnehuse og handler om at have flere pædagoger til børn i udsatte positioner finansieret af eksterne midler. Tidsplanen er fra nationalt hold forskubbet, hvorved projektmidler rækker til et ekstra år.


Mindreforbruget på det rammestyrede område skyldes en række elementer, der trækker i forskellige retninger. I hovedtræk kan der nævnes tre:


Der er fortsat opmærksomhed på udviklingen af udgifter til privat pasning i vuggestuer og børnehaver, hvor der bruges flere midler end budgetteret. Til mindreforbruget bidrager demografimidler, som er tilført området i tidligere år med en forventning om, at væksten af antal børn var større end den faktiske i 2020. Dette er i tråd med den negative demografiregulering, som området får i 2021. Det bemærkes, at de overskydende midler skal indgå som finansieringskilde i de kommende år, når den 'modsatte' situation kan opstå. Desuden er der en række aktiviteter, som ikke er blevet afholdt grundet COVID-19 restriktioner, hvilket også medvirker til mindreforbruget. En mere detaljeret gennemgang af afvigelserne findes i bilag 1a.


På selvforvaltningsområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette er også udtryk for modsatrettede tendenser. På den ene side er der et merforbrug i dagplejen, da der er et større fald i antal børn end forventet i forårsbudgetopfølgningen samt et merforbrug på institutionsniveau. På den anden side modsvares ubalancen af den foreløbige budgettilførsel vedrørende Covid-19 samt et mindreforbrug angående PAU-elever. Udviklingen i de enkelte dagtilbud samt institutionernes forudsætninger afspejlet i deres budgetopfølgninger vises i bilag 1b.


SO12 Folke- og ungdomsskoler

Tabel 4

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Tabel 4 viser efterårs budgetopfølgningen for Serviceområde 12, Skole. Der forventes en samlet afvigelse på +24,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig sådan: +4,0 mio. kr. på projekter, +10,6 mio. kr. på det rammestyrede område og +9,6 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.


Mindreforbruget på projekter indeholder midler angående puljemidler til sommerferieaktiviteter, som alle kommuner i Danmark fik tilført i forbindelse med covid-19 situationen. En del af midlerne skal overføres til By, Erhverv og Kultur (1,7 mio. kr.). Resten af midlerne (ca. 0,5 mio. kr.) skal sendes tilbage til ministeriet, da der var krav om, at midlerne skulle anvendes til relevante aktiviteter inden 15. september 2020. Derudover er der forsat nogle midler tilbage i skolefonden (knap 2 mio. kr.). Det skal bemærkes, at 1 million af disse er en national præmie modtaget sidst i 2019 som følge af etablering af 10. klasse på Herningsholms Erhvervsskole.


På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på +10,6 mio. kr. Det kan overordnet set forklares ved:

 • Den første fjerdedel svarer cirka til det mindreforbrug, som allerede var indregnet i forårsopfølgning.
 • Den anden fjerdedel kan cirka tilskrives et fald i planlagte aktiviteter på grund af Covid-19 restriktioner.
 • Den tredje fjerdedel skyldes mindreforbrug i bygningsdrift på grund af hurtigere afvikling af skolebygninger i Hammerum og Gjellerup og nedjustering af forventningerne til forbrugsafgifter.
 • Den sidste fjerdedel ligger på SFO-området, hvor det dels kan konstateres, at der er færre børn end budgetteret og dels ses en stigning i indtægterne fra mellemkommunal afregning.


En mere detaljeret gennemgang af afvigelserne findes i bilag 2a. Det foreslås at anvende 1,2 mio. kr. herfra det rammestyredeområde til at neutralisere gælden fra tidligere år for tre skoler, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende. Desuden foreslås at reservere ca. 1 mio. kr. til etablering af handicapelevator og toilet på Aulum skole. Ansøgning til anlægsbevillingen forventes fremsendt til Børne- og Familieudvalget i november måned.


På selvforvaltningsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Det indmeldte forventede forbrug er inklusive skolernes afholdte udgifter til Covid-19 og den aconto tilførsel af budgetmidler vedrørende Covid-19 udgifter på skoleområdet. Der er variationer i mindre-/merforbrug skolerne imellem. Desuden forventes også et mindreforbrug på sygesikringspuljen og et mindreforbrug i midler reserveret til løbende visitationer til specialklasser. En mere detaljeret gennemgang af afvigelserne findes i bilag 2a. Af bilag 2b fremgår desuden udviklingen for den enkelte skole samt forudsætningerne afspejlet i deres budgetopfølgninger.


SO16 Børn og Familie

Tabel 5.

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Budgetopfølgningen pr. august 2020 for Serviceområde 16, Børn og Familie viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på selvforvaltningsområdet på +0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på +1,0 mio. kr. på det rammestyrede område.


På selvforvaltningsområdet udgør den positive afvigelse +0,2 mio. kr. Heri er indeholdt et merforbrug på Døgn- og Familiestøtte Herning på -0,8 mio. kr. Døgninstitutionen har oplevet en øget tilgang, hvilket også i en vis udstrækning er forventningen til resten af året. For de øvrige decentrale enheder gælder, at både Tandplejen og CBF Ambulante tilbud bidrager med forventede mindreforbrug på henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Det bemærkes, at det forventes, at der vil opstå et større mindreforbrug i Tandplejen end angivet i efterårsopfølgningen. Det skyldes, at der ses et fald i udgifterne til tandplejebehandling ved Regionen og Private som følge af de nye COVID-19 restriktioner indført sidst i september.


På det rammestyrede område udgør mindreforbruget samlet set 1,0 mio. kr. Heraf udgør den foreløbige tilførsel vedrørende Covid-19 på serviceområde 16 Børn og Familie +0,6 mio. kr., mens PPR har et forventet mindreforbrug på +1,1 mio. kr. På foranstaltningsområdet forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr. Her arbejdes der fortsat fokuseret med anbringelsesområdet, herunder især plejefamilieområdet, som gennemgås ud fra standarderne i plejefamiliehåndbogen. Arbejdet med udrulningen af den vedtagne plan fortsætter. Hele foranstaltningsområdet er fortsat et meget bevægeligt område og under pres - pt. opleves der for eksempel en mærkbar stigning i antallet af unge, som behandles for massive spiseforstyrrelser.


Bilag 3 viser flere detaljer om afvigelserne på serviceområde 16, Børn og Familie.


Anlæg

Tabel 6


Som tabel 6 viser, forventes der et mindreforbrug på 33,637 mio. kr. på anlægsområdet i Børn og Unge. Ca. 30 mio. skyldes forskydninger mellem år.


Afvigelserne ligger især i følgende projekter:


Projekter, hvor det skyldes forskydninger mellem år:

 • Et mindreforbrug på Talentskolen ved Holing Sportscenter på 3,0 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Højgårdområdet - Højgård Børnehus på 7,3 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Højgårdområdet - kapacitetstilpasning på skolens matrikel på 3,8 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Engblommen, Snejbjerg på 15,0 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Herningsholmskolen afdeling Holtbjerg på 1,0 mio. kr.

Det store mindreforbrug på Engblommen i Snejbjerg og Højgård Børnehus samt Højgårdområdet skyldes en tidsmæssig forskydning mellem projektets tidsplan og bevilling.


Projekter, hvor afvigelsen skyldes reelle mer- eller mindreforbrug:

 • Et mindreforbrug på Lindbjergskolen på 2,0 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Opgradering af de fire midtbyskoler på 0,351 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Skolefonden på 1,0 mio. kr.


Bevillingsmæssige ændringer

Der er behov for at foretage en række budgetomplaceringer med finansiering fra det rammestyrede område på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler med henblik på at håndtere følgende:


Fra SO 10 anmodes om:

 • at flytte 0,104 mio. kr. til SO 12, Folke- og Ungdomsskoler, da den juniorklub, som Østbyens Børnehuse har oprettet som en del af Fællesskabet Holtbjerg, overtages budgetmæssigt af Herningsholmskolen. Det gælder for 2021 og overslagsår.
 • En indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på Børneliv på 1,0 mio. kr. angående salg af fast ejendom, som skal bruges til at neutralisere gælden fra 2019.


Fra SO 12 anmodes om:

 • at flytte 1,675 mio. kr. til SO11, By, Erhverv og Kultur i 2020, som har afholdt udgifter til sommerferieaktiviteter.
 • at anvende 3,44 mio. kr. til renovering af madkundskabslokaler på Brændgårdskolen. På den måde kan beslutningen fra budgetaftale 2019 gennemføres. Midlerne flyttes fra drift til anlæg.
 • at flytte 0,14 mio. kr. til serviceområde 18, Ældre, som kompensation for udgiftspres angående vederlagsfri fysioterapi. Dette vurderes at være konsekvensen af tilpasninger på Valdemarskolen. Beløbet er gældende for 2020 og overslagsår.
 • at flytte 0,248 mio. kr. til serviceområde 16 i 2020, Børn og Familie, angående DUT midler vedrørende styrket forældreansvar. Beløbene i de efterfølgende år er følgende: 0,227 mio. kr. i 2021 og 0,201 mio. kr. i 2022 og overslagsår.
 • at flytte 0,300 mio. kr. til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, angående budgetjustering af overgang fra fritidshjem til SFO. Beløbet er gældende for 2020 og overslagsår.
 • at flytte 0,544 mio. kr. til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, angående pasning af førskolebørn i Østbyens Børnehuse i 2020.

Økonomi

Tabel 7 viser de forventede afvigelser under Børne- og Familieudvalgets driftsbudget, hvis de ovenstående ændringer, som foreslået i sagen, godkendes.


Tabel 7Af tabel 7 fremgår, at der forventes et mindreforbrug på i alt +22,9 mio. kr., hvis de foreslåede korrektioner godkendes. Mindreforbruget fordeler sig sådan: +3 mio. kr. på projekter, +6,4 mio. kr. på det rammestyrede område og +13,3 mio. kr. på områder under selvforvaltning. Det bemærkes, at afvigelserne er inklusive den foreløbige COVID-19 kompensation på 9,9 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, jf. pågældende afsnit i sagsfremstillingen, som dels består af en række omplaceringer mellem serviceområder i 2020 og frem og dels flytning af midler fra drift til anlæg.
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 • Bilag 1A. SO10 Dagtilbud for børn
 • Bilag 1B. SO10 Dagtilbud for børn ENDELIG
 • Bilag 2A. SO12 Folke- og ungdomskoler
 • Bilag 2B. SO12 Skole ENDELIG
 • Bilag 3. SO16 Børn og Familie - endeligt