Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

136. Beslutning om nye skoledistrikter i Tjørring og Gullestrup

Sagsnr.: 17.01.04-A00-2-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Beslutning om nye skoledistrikter i Tjørring og Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger, Peter Jonsen

Sagsresume

På baggrund af nye udstykninger af boliggrunde mellem Gullestrup og Tjørring fremlægges forslag til ændring af grænsen for skoledistrikterne. Det indstilles, at forslaget drøftes og sendes i høring hos de berørte skolers bestyrelser. Sagen genoptages efter høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af nye udstykninger af boliggrunde mellem Gullestrup og Tjørring fremlægges forslag til ændring af grænsen for skoledistrikterne.


Der er planlagt udstykninger af nye boliggrunde nær Holing Sø i Tjørring. Området hører til Gullestrup Børnecenters skoledistrikt, men ét af de nye boligområder ligger geografisk tættere på Tjørring Skole. Derfor forslås det, at dette område flyttes til Tjørring Skoles skoledistrikt (se bilag for kort).


Forslaget er udarbejdet ud fra nedenstående præmisser:

  • De nye udstykninger af boliger, som foreslås flyttet, ligger geografisk tættere på Tjørring Skole end på Gullestrup Børnecenter.
  • Naturlige skoledistrikter: Skoledistrikterne skal være mere naturlige. Det vil sige, at skolerne i højere grad skal placeres tilnærmelsesvis i midten af skoledistriktet.
  • Sikre skoleveje/stier: Der er planlagt etablering af gode stisystemer fra de nye boligområder til begge skoler. Derfor vil flytningen af distriktsgrænsen ikke resultere i at, at eleverne skal krydse trafikfarlige veje for at komme i skole.
  • Buskort og afstand: Elever i 0.-3. klasse er berettiget til skolebuskort, hvis de har mere end 2,5 km. til skole. Ved ændring af skoledistriktsgrænsen som foreslået forventes det ikke, at der er elever, som får mere end 2,5 km. til skole.
  • Jf. budgetforliget 2021-2022 udbygges Tjørring Skole i 2024-2025, hvilket betyder, at skolen herefter kan rumme 3 spor pr. årgang.
  • Dagtilbudsdistrikterne skal ikke indgå i forslaget, da andre regler gør sig gældende for indskrivning i dagtilbud end reglerne for indskrivning til skole. Man har for eksempelvis ikke fortrinsret til et dagtilbud, selvom man bor i det skoledistrikt, som daginstitutionen er tilknyttet.


I det vedhæftede bilagsmateriale ses oversigt over elev- og klassetal på Tjørring Skole og Gullestrup Skole ved nuværende grænser mellem skoledistrikterne samt i forbindelse med flytning af skoledistriktsgrænsen som foreslået.


Konsekvenser ved flytning af skoledistriktsgrænsen

Tjørring Skole:

  • Kort sigt: Bliver kapacitetsmæssigt udfordret i 2023/24 (enkelt år). Dette forventes afhjulpet ved beslutning om maksoptagelse på 25 elever i 0. klasse
  • Langt sigt: Da skolen udbygges, forventes ikke kapacitetsmæssige udfordringer.


Gullestrup Børnecenter:

  • I hele prognoseperioden vil elevtallet være nogenlunde stabilt, omkring 120 elever. Der er således ikke kapacitetsmæssige udfordringer.


Implementering af de nye skoledistrikter

Det vurderes som hensigtsmæssigt, at retningslinjerne i forbindelse med indførelse af nye skoledistrikter implementeres glidende. De vil gælde for kommende børnehaveklasseelever fra skoleåret 2021/2022. Ændringerne vil ikke gælde nuværende elever på skolerne.


Udtalelse hos de berørte skolebestyrelser

Jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3 sendes forslag til ændring af skoledistrikterne til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser. Beslutningen træffes blandt andet på baggrund af udtalelserne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter forslag til ændring af grænsen for skoledistrikterne
at Børne- og Familieudvalget godkender, at forslaget sendes i høring hos de implicerede skolebestyrelser med frist den 20. november 2020.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Tjørring-Gullestrup - skoledistrikter 06.10.2020