Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

143. Orientering om Sunds-Ilskov skole søger om renovering af lokaler og udeområder

Sagsnr.: 02.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om Sunds-Ilskov skole søger om renovering af lokaler og udeområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om, at skolebestyrelsen på Sunds-Ilskov skole ansøger Byrådet om renovering af lokaler og udeområder.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen for Sunds-Ilskov skole beskriver i deres ansøgning, at udearealerne er nedslidte og uinspirerende og trænger til et løft. Derudover mangler skolen et mødelokale, hvor skolens 60 ansatte kan samles. I dag samles man i Aulaen, men det kræver megen forberedelse. Området er gennemgangsområde, og derfor er der mange forstyrrelser. I det hele taget er skolen og herunder personalefaciliteterne utidssvarende, nedslidte og mangelfulde.


Skolens overbygningsklasser er typisk på 26-28 elever. Der mangler plads til gruppearbejde og projektarbejde.


Skolebestyrelsen ønsker at etablere flere aktivitetsmuligheder på legepladserne og udekøkken.


Derudover ønsker man tilbygget flere undervisningslokaler og grupperum. I Ilskov ønsker man et nyt køkken til erstatning for nedslidt eksisterende køkken.


Bestyrelsen understreger, at de er glade for skolen, men at de fysiske rammer begynder at presse eleverne. Bestyrelsen ønsker fortsat Sunds-Ilskov skole som et attraktivt og tidssvarende tilbud til skolesøgende børn.

Økonomi

Der skal laves en egentlig analyse og ideprojekt, før forvaltningen kan udarbejde et prisoverslag over de fremsendte ønsker. Det kan oplyses, at der i investeringsoversigtten i 2023 er afsat 4,5 mio. kr. til Sunds skole "udearealer - skønnet udgiftsniveau".

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om Sunds-Ilskov skoles ansøgning om renovering af lokaler og udeområder tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder et konkret forslag til, hvordan de allerede afsatte 4,5 mio. kr. anvendes mest hensigtsmæssigt. Der laves desuden samlet økonomisk estimat over de samlede ansøgte renoveringer.

Bilag

  • Anmodning om renovering af lokaler samt udeområder