Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

142. Orientering om Kildebakken søger om anlægsmidler

Sagsnr.: 82.00.00-P20-2-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om Kildebakken søger om anlægsmidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om, at Kildebakkens skole og børnehave søger anlægsmidler til forbedring af de nedslidte fysiske rammer.

Sagsfremstilling

Fællesbestyrelsen beskriver i deres ansøgning, at toiletforholdene i børnehaven er utidssvarende og kritisable, ruminddelingen ikke er tidssvarende, og personalefaciliteterne er for små. Der mangler rum til forældresamtaler og AKT-vejledning. Børnehaven har således svært ved at leve op til kravene om udviklende læringsmiljø og den styrkede pædagogiske læreplan.


Skolens bygningsmæssige rammer beskrives ved, at klasselokalerne er små (24 elever), skolen har ikke et egentligt Håndværk og Design lokale, skolen mangler mødelokaler og depotplads. Skolen har ikke plads/lokale til større forældrearrangementer på skolen.


Fællesbestyrelsen ønsker en løsning, der knytter daginstitution, SFO og skole tættere sammen og med bedre mulighed for at deles om lokaler og faciliteter.


Der er ikke udarbejdet et konkret ideprojekt for Kildebakken.

Økonomi

Før forvaltningen kan anslå en økonomisk ramme for Kildebakkens ønsker, skal der udarbejdes en nærmere analyse og udarbejdes et ideprojekt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder et estimat over de skønnede udgifter til de ansøgte renoveringer.

Bilag

  • Ansøgning fra bestyrelsen