Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

134. Godkendelse vedr. tilbud om tandklinik efter Sønderagerskolens lukning

Sagsnr.: 29.15.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse vedr. tilbud om tandklinik efter Sønderagerskolens lukning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Sønderagerskolens tandklinik lukker til august 2021. 3.161 børn er berørt heraf. Børnene bliver herefter tilbudt tandpleje på klinikker med ledig kapacitet på Lindbjergsskolen, i Kibæk samt i Snejbjerg. Omflytningen har virkning frem til, den nye Herningholmskoles klinik er klar. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Tandklinikken på Sønderagerskolen har fire stole. Børnene, der bruger klinikken kommer fra tre skoledistrikter: Brændgårdskolen, Vestervangskolen og Gullestrup Skole. Herudover er en gruppe af brugere, der går på ungdomsuddannelser og lignende.


Ved Byrådets budgetkonference i august 2019 blev håndteringen af lukningen af tandklinikken på Sønderagerskolen præsenteret. Det blev oplyst, at kliniktilbud vil blive givet på eksisterende tandklinikker med ledig kapacitet, primært på Lindbjergskolen, i Kibæk og i Snejbjerg. Den ledige kapacitet er opgjort. Fordelingen sker som følger:


  • Brændgårdskolens distrikt: 1.183 børn og unge tilbydes klinik på Lindbjergskolen.
  • Vestervangskolens distrikt: 924 børn og unge tilbydes klinik i Kibæk.
  • Gullestrup skoledistrikt: 401 børn og unge tilbydes klinik i Snejbjerg.
  • Øvrige: 653 børn og unge er i dag tilknyttet klinikken på Sønderager fra ungdomsuddannelserne samt andre skoledistrikter. Disse brugere henvises til deres respektive hjemklinikker. Det er den tandklinik, der er tættest på deres bopæl.


Det bemærkes, at forældre selv skal sørge for transport af børnene. Tandplejen må ikke udføre behandling på børnene, uden forældre deltager. Almindelige tandeftersyn sker med 18 måneders interval. Børn og unge med øget behov for forebyggende indsatser ses i Tandplejen 3-4 gange årligt. Med fremtidig udnyttelse af den ledige kapacitet som beskrevet vil forældrenes valgmuligheder mellem de kommunale tandklinikker mindskes væsentligt.


Der er indarbejdet 4 stole på tandklinikken på den nye Herningholmskole. Det giver kapacitet til, at ca. 2.400 af de godt 3.200 børn og unge fra Sønderagerklinikken får tilbudt tandklinik på den nye Herningholmskole. De øvrige vil blive tilbudt klinik, hvor der er ledig kapacitet.

Økonomi

Udnyttelse af den eksisterende ledige kapacitet er udgiftsneutral. Effektiviteten hos Tandplejen ved udnyttelsen af den ledige kapacitet er betinget af, at omfanget af udeblivelser ikke øges.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at fordelingsmodellen for tandklinikken på Sønderagerskolen godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.