Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

145. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

  • Døgn og Familiestøtte Herning: Der igangsættes en proces for teknisk adskillelse af de to tilbud Agerbo og Tjørringhus. Formålet er, at de fire døgntilbud i Døgn og Familiestøtte Herning formelt sidestilles som enkeltstående tilbud. Det giver gennemsigtighed på Tilbudsportalen. Processen kræver en ny-godkendelse af Agerbo og igangsættes efter dialog med Socialtilsyn Midt.
  • Orientering om gentagelse af undersøgelse af pædagogernes tidsanvendelse.
  • Orientering om evaluering af det første år med 10. klasse på Herningsholms Erhvervsskole & Gymnasier. Der er afholdt evalueringsmøde den 21. september 2020. Referat fra mødet samt data om 10. klasse er vedlagt som bilag.
  • Rejsegilde Brændgårdskolens Talentklasser og Sportscenter Hernings opvisningshal: 3. november kl. 12.00-13.00 ved Brændgårdvej/Holingvej, holdes rejsegilde (udendørs) for byggeriet af Brændgårdskolens Talentklasser og Sportscenter Hernings opvisningshal.
  • Status på håndtering af Corona-situationen.
  • Børne- og Familieudvalgets mødeplan for 2021: da der ikke er møde i april 2021, skal ansøgninger om kortere skoledag behandles på mødet i marts 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

  • Referat fra evalueringsmøde om 10. klasse d. 21.09.2020
  • Evaluering 10. klasse Herning Kommune 2019-2020 - møde sept20