Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

107. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af flere børnehavepladser ved Kildebakken, Afd. Børnehaven

Sagsnr.: 82.20.00-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af flere børnehavepladser ved Kildebakken, Afd. Børnehaven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Kildebakken, Vildbjerg har søgt om etablering af tilbygning til afd. Børnehaven.Center for Børn og Læring anbefaler opførelse af en tilbygning til institutionen i 2013 samt optag af yderligere 10 børnehavebørn efter tilbygningens opførelse.

Sagsfremstilling

Kildebakken har ansøgt om udvidelse i form af en tilbygning til børnehaven i 2013. Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

 

Herudover indeholder ansøgningen renovering af toiletter, hvilke allerede er prioriteret af Center for Børn og Læring. Udgifterne hertil finansieres over driftsrammen på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontoen til speciel vedligeholdelse.    

 

Efter en generel administrativ vurdering af, hvor i kommunen behovet for pladser er så stort, at børnene ikke kan rummes indenfor den bestående bygningsmasse alene, er det i CBL konkluderet, at anbefale at imødekomme ansøgningen om etablering af en tilbygning til Kildebakken, afd. Børnehaven indeholdende grupperum, garderobe, toilet og et personalerum, samtidigt med, at der vil ske et optag af yderligere 10 børnehavebørn. Af børnetalsprognosen fremgår, at børnetallet vil være konstant i årene fremover både i Kildebakke og Vildbjerg skoledistrikter.

 

For at dække behovet for yderligere børnehavepladser i pasningsdistriktet nu, er der indgået aftale med Børnehuset Himmelblå om ekstra optag af børnehavebørn midlertidigt, mod at Center for Børn og Læring betaler 50% af huslejen i det eksisterende lejemål, og betaler 50% af udgiften for installering af vaskemaskine og hæve-/sænkebord i samme lokaler. Disse udgifter afholdes ligeledes over rammen på Serviceområde 10.

 

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et projektoverslag, hvoraf det fremgår, at udgiften til den skitserede tilbygning beløber sig til: 1.884.000 kr., heri er indeholdt opgradering af ventilationsanlæg i hele institutionen, men der er ikke indeholdt beløb til løst inventar og legeplads.

Overslaget over bygningsændringerne er bilagt dagsordenen.   

 

Der er i investeringsoversigten for 2013 stednummer 514099 02, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn afsat et rådighedsbeløb til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 2,9 - 11 årige i kommunen på  1,675 mio. kr., som ønskes frigivet til formålet.

Den manglende finansiering på 209.000 kr. i 2013 vil blive finansieret af kontoen til speciel vedligeholdelse, således at byggeriet kan gennemføres til en samlet pris på 1.884.000 kr.

 

Reduktionen i driftsbudgettet i 2013 har en positiv konsekvens ift. sanktionslovgivningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender etablering af en tilbygning til Kildebakken, afd. Børnehaven indeholdende grupperum, toilet, garderobe og personalerum
at opførelsen af tilbygningen forventes gennemført i indeværende år
at der efter tilbygningens færdiggørelse optages yderligere 10 børnehavebørn i institutionen
at der meddeles anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.884.000 kr. i 2013, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednr., Udvidelse af pladskapaciteten i Kildebakke Børnehaveafd
at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn,stednr. 514099 02, Udvidelse/Ændring af pladskapaciteten med 1.675.000 kr. i 2013 og af driftskontoen for speciel vedligeholdelse, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn med 209.000 kr. i 2013.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på at samtænke løsninger i distriket.

Bilag

  • Ansøgning Kildebakken
  • Udvidelse Kildebakken