Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

160. Orientering: Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Orientering: Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 12. december 2012, punkt 150 således:

 

Rammeaftalen for 2012 betød, at taksterne for 2013 skal reduceres med 2 % og yderligere med 2,5 % i 2014, i alt 4,5 %. På den baggrund besluttede Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i december 2011, at gennemfører en analyse af det specialiserede socialområde. Der blev givet en status på Byrådets budgetkonference i april og Handicaprådet er orienteret ved flere lejligheder, senest 29. oktober 2012.
Analyseforløbet bygger på inddragelse af interessenterne på området. Der er således afviklet fremtidsværksteder med ledere, interesseorganisationer og faglige organisationer. Ledergruppen var i juni på innovationsworkshop og der har været nedsat diverse arbejdsgrupper. Vi har i forløbet arbejdet med flere scenarier og modeller for en fremtidig organisering.
Drøftelser med centrale og decentrale ledere er resulteret i et forslag til en fremtidig centerstruktur og efter en kritisk gennemgang tegner der sig nu tre spor i den videre analyse,

 • Et borgerspor

 • Et organisationsspor

 • Et økonomispor

 
Analysen løber frem til vinterferien, herefter sammenskrives der et konkret forslag, som skal behandles på forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

Formål med strukturanalysen er etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på det specialiserede socialområde. Der skal sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og vi skal have fokus på den administrative organisering.
Vi skal gennem en målrettet indsats, løse de samme opgaver for færre udgifter. Vi skal have fokus på stordriftsfordele, nye samarbejdsformer og samordning af tilbud på tværs af børn og ungeområdet og voksenområdet - men også:

 

 • på tværs af de administrative organisatoriske skel,

 • på tværs af de traditionelle målgruppe- og aldersopdelinger

 • på tværs af de traditionelle opdelinger i undervisningstilbud, støttetilbud, botilbud, beskæftigelses-tilbud, fritidstilbud m.v.

 • Udvikling af nye og anderledes tilbud

 

Det skal ske gennem sammenlægning – omlægning - evt. lukning af tilbud.

Efter mange drøftelser med centrale og decentrale ledere, tegner der sig tre spor i den videre analyse. Disse er her medtaget i overskrifter, for en nærmere beskrivelse henvises til notat bilagt dagsordenen.
 
Borgersporet:
Vi har ladet os inspirere af de erfaringer der har været med indførelse af diagnostisk center på en række sygehus, med fokus på service, flow, overgange, helhed og sammenhæng i tilbud. Hvad er det der er værdifuldt for borgeren, når de kommer i kontakt med kommunen.

Organisationssporet:
Vi har i organisationssporet fokus på organisering af området, herunder

 • den administrative organisering af forvaltningen

 • de enkelte tilbuds organisatoriske forankring og evt. sammenlægning med beslægtede tilbud

 • organiseringen af de tværgående funktioner

 
Der er tre helt centrale omdrejningspunkter i indsatsen på det specialiserede socialområde, som afspejles i organiseringen, nemlig,

 • Omsorg for børns trivsel

 • Uddannelse og beskæftigelse til unge

 • Social støtte og udvikling af voksne med særlige behov

 
Økonomisporet:
Anledningen til strukturanalysen er, at taksterne sænkes og der skal spares penge. Men økonomisporet handler i lige så høj grad om ressourcetildeling og incitamentstruktur.
Centerdannelsen går på tværs af nuværende organisering og der skal tages stilling til opbrud i den nuværende serviceområdeopdeling og mulighederne i differentiering af taksterne skal vurderes.

Proces fremadrettet:
Arbejdsgrupperne skal aflevere deres analyser før vinterferien i uge 7.
Med udgangen af februar kender vi resultatet af regeringens evaluering af strukturreformen. Det kan få betydning for enkelte elementer i analysen.
Herefter går projektgruppen i gang med sammenskrivning i februar/marts og forslag til ny struktur vil blive præcenteret og skal drøftes på en workshop for alle interessenter, når sammenskrivningen er færdig.
Vi forventer behandling af forslaget i fagudvalgene i løbet af marts med henblik på drøftelse på Byrådets budgetkonference i april. Herefter er der høringsfase og beslutningsforslag klar i efteråret.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 12. december 2012, pkt. 150:

at orienteringen tages til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 12. december 2012, pkt. 150:

Til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 • SOS - BFU december 2012 - Status på strukturanalysen, december 2012