Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

151. Frigivelse af anlægsbevilling til Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter - tilbygning

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter - tilbygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. udbygning ved Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.  


Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 318092 Skarrild Idrætshal, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 913.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til udbygning ved Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter.
Udbygningen omfatter udvidelse af køkken og flytning af fyr, forbedring af toiletforhold samt tilbygning af depotrum og møde/øvelokale.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling  på kr. 913.000 i 2013 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 318092, Skarrild Idrætshal
at beløbet på kr. 913.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 318092, Skarrild Idrætshal.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.