Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

159. Orientering: Styrket brug af EGU i Herning Kommune - samarbejdsaftale med Produktionsskolen

Sagsnr.: 15.08.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering: Styrket brug af EGU i Herning Kommune - samarbejdsaftale med Produktionsskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inger Veng Rasmussen

 

Sagsresume

Sagen blev behandlet på Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2012, punkt 94 således:

 

I budgetforliget for budget 2013 blev det mellem alle Byrådets partier og medlemmer aftalt, at der i Herning skal etableres flere EGU forløb. Der blev i budget 2013 og frem afsat en årlig ramme på 0,8 mio kr. til at sikre gennemførelse af 40 stående EGU-forløb.

 

Forslag til samarbejdsaftale med Produktionsskolen i Herning om gennemførelsesvejledningen for EGU-elever fremlægges her til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget gav på møde den 12. juni 2012 tilslutning til, at brugen af EGU (ErhvervsGrundUddannelse) i Herning bliver styrket. Børne- og Familieudvalget tilkendegav på møde den 8. august 2012 tilsvarende tilslutning til dette. Forslaget indgik herefter i arbejdet med Herning Kommunes budget 2013, og blev medtaget i budgetforliget med følgende tekst:

 

"EGU
Unge mennesker skal have en god start på arbejdslivet, og den får de allerbedst ved at tage en uddannelse. For uddannelse er mere end noget andet det, der er brug for på fremtidens arbejdsmarked. Regeringens overordnede målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er i Herning konkretiseret til handlingsorienterede mål og delmål, blandt andet at flere skal i gang med en ungdomsuddannelse. Her kommer EGU ind i billedet.

EGU er en to-årig, primært praktisk ungdomsuddannelse målrettet unge, der ikke umiddelbart er parate til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. EGU-uddannelsen er et vigtigt middel i bestræbelserne på, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Budgetforligspartierne er enige om at etablere flere EGU-forløb. Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. til formålet. Det skaber 26 nye pladser – samlet i alt 40 pladser." 

 

Administrationen har efterfølgende i overensstemmelse med sagen behandlet af Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget gennemført forhandlinger med Produktionsskolen med henblik på udarbejdelse af en samarbejdsaftale, der fastsætter vilkårene for gennemførelsesvejledningen, herunder de økonomiske forhold.

 

Der er ved udarbejdelsen af samarbejdsaftale lagt vægt på at sikre en så smidig aftale som muligt, således at unødig administration undgås.

 

Samarbejdsaftalen fremlægges her til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Samarbejdsaftalen vil efterfølgende blive forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering.

 

Når samarbejdsaftalen er endeligt godkendt, iværksættes implementeringsarbejdet i et samspil mellem Produktionsskolen, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og Beskæftigelsesafdelingen.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller 5. december 2012, pkt. 94:

at det fremlagte forslag til samarbejdsaftale godkendes

 

at Beskæftigelseschefen herefter bemyndiges til at underskrive samarbejdsaftalenBeskæftigelsesudvalget, 5. december 2012, pkt. 94:

Indstilingen blev tiltrådt.

 

Udvalget ønsker desuden at få forelagt den årlige evaluering af samarbejdet, når denne foreligger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til orientering.

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

  • Udkast til samarbejdsaftale EGU