Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

135. Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for Minihøjskolen

Sagsnr.: 00.00.00-P19-563-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for Minihøjskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Nyholm

Sagsresume

Minihøjskolen har en række ydelser/aktiviteter med hensyn til højskoleaktiviteter, kulturhusaktiviteter, kompenserende specialundervisning samt et aktiveringsprojekt, som drives på baggrund af tilskud fra Herning Kommune og staten samt på baggrund af aktivitetsbestemt finansiering.

 

Minihøjskolen indsender budget for 2013, hvor det budgetterede aktivitetsniveau foreslåes godkendt, og Minihøjskolen indsender regnskab for 2011, som anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilskud fra Herning Kommune og forventet tilskud fra staten samt med udgangspunkt i et estimeret aktivitetsniveau for aktiveringstilbuddet, Plan B og et estimeret aktivitetsniveau for den kompenserende specialundervisning har Minihøjskolen fremsendt budget for 2013.

 

Af budget 2013 fremgår, at elevtal og taksten for 2013, sammenholdt med tallene i budget 2012, er:

 

[image]

 

Minihøjskolen har siden 2003 modtaget 2.000.000 kr. (ej pristalsreguleret) årligt via Finansloven. I årene 2008 - 2011 har Minihøjskolen modtaget yderligere mellem
700.000 kr. og 800.000 kr. årligt som en ekstraordinær tildeling fra Undervisningsministeriet. Dette ekstra tilskud er bortfaldet fra 2012.

  

Der er på baggrund af efterspørgslen p.t. ikke budgetlagt med pensionister fra andre kommuner, men der er beregnet en takst af hensyn til at kunne imødekomme en eventuel efterspørgsel.

 

Regnskab 2011 fremlægges til godkendelse, idet revisionsgennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger, jf. bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det fremlagte regnskab for 2011 godkendes
at det fremsendte budget for Minihøjskolen for 2013 godkendes i form af godkendelse af det budgetterede aktivitetsniveau og de derved beregnede takster.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Regnskab 2011 og budget 2013 godkendt.

Bilag

  • Driftsbudget for Minihøjskolen 2013
  • Regnskab for Minihøjskolen 2011, herunder uddybende bemærkninger