Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

143. kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-438-11 Sagsbehandler: Britta Andersen  

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
  X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Susanne Hermansen

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde 21. september 2011 blev udvalget orienteret om arbejdet med kvalitetsrapport på dagtilbudsområet. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven. Der blev iværksat et projekt, der tog udgangspunkt i KL´s skabelon. I projektet skulle det undersøges, hvordan kvalitetsrapporten kan IT- understøttes. Desuden skulle der udarbejdes et årshjul for arbejdet med kvalitetsrapport. 

13. december 2011 blev konceptet med administrativ vejledning og århjul godkendt af Byrådet. Ifølge dagtilbudslovens § 10 skal kommunalbestyrelsen godkende den pædagogiske læreplan, og mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side.

 

Byrådets godkendelse af læreplanerne hvert andet år i lige år, indgår nu i kvalitetsrapporten og godkendes samlet af Byrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetetsrapporten 2012 for Dagtilbud i Herning Kommune fremlægges,så Byrådet kan tage stilling til det faglige niveau på dagtilbudene. Dataene er indsamlet i juli - oktober 2012 og er derfor præget af, at perioden er kendetegnet ved en strukturomlægning, hvor nogle institutioner fusionerer, mens andre fortsætter uændret.

Foruden denne samlede rapport, vil der i 1. kvartal 2013 udkomme en rapport for hver enkelt institution.

 

Kvalitetsrapportens kernepunkter har været genstand for dialog på institutionsledermøde i nov. 2012.

 

Rapporten bygger på en række centrale data og institutionerne egne vurderinger af arbejdet med lærerplanstemaer m.m.

 

Denne første kvalitetsrapport indeholder vurderinger på følgende områder:

- rammerne

- de pædagogiske læreplaner

- børn med særlige behov

- arbejdet med børnemiljø

 

Vurderingen sammenfattes på følgende måde:

Dagtilbudsområdet er præget af stor forskellighed. Hvert dagtilbud har sin egen profil og er tilpasset og engageret i det lokalområde, der er en del af.

 

Dagtilbudenes styresider kan samles i følgende overskrifter:

 • Stort fokus på børnenes kompetencer, sprog og personlige alsidige udvikling

 • Inddragelse af nye metoder

 • Implementering af sprog - og læsestrategien

 • Fleksible læringsmiljøer med fokus på børnene

Dagtilbuddenes udviklingsområder kan ligeledes samles i følgende overskrifter:

 • Inklusion i forhold til knæk kurven

 • Inddragelse af forældre, som en styrke i forhold til børnenes trivsel

 • Fokus på læreplanstemaet kultur og kulturelle udtryksformer, særlig fokus på børnenes viden om kultur, kulturhistorie og kulturel dannelse

 • Fokus på læreplantemaet natur og naturfænomener, særlig fokus på arbejdet med naturfænomener

 • Implementering af IT i det pædagogiske arbejde for, med og af børn

 • Fortsat udvikling af sprogindsatsen i det pædagogiske arbejde

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne - og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi og Erhvervsudvalget med anbefaling af at Byrådet godkender vurderingen af kvaliteten i dagtilbudene i Herning Kommune.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 • Kvalitetsrapport i Dagtilbud 2011/12