Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

154. Orientering: Styrkelse af den faglige ledelse på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 81.04.04-G01-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Styrkelse af den faglige ledelse på dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Status for styrkelse af den faglige ledelse på dagtilbudsområdet samt IT-udviklingsmæssige tiltag efter strukturanalysen fremsendes til orientering for Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I Byrådets behandling af "Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune" den 11. oktober 2011 indgik et forslag om gennemførelse af et udviklingstiltag som styrkelse af den faglige ledelse og lettelse af de administrative opgaver, der pålægges institutionerne.

 

Der afsattes derfor midler til kompetenceudvikling og der gennemføres digitalisering af en række manuelle administrative opgaver og krav til dokumentation og indberetninger.

 

I forhold til kompetenceudvikling er følgende tiltag iværksat og gennemført:

 

I forbindelse med strukturanalysen blev samtlige ledere tilbudt at deltage i et lederudviklingsforløb. Forløbet havde dels et sigte på at hjælpe lederne i forhold til at afklare lederne om de kommende roller og muligheder, og dels ønskede man fra forvaltningens side at støtte op omkring lederne og de udfordringer, de stod med i forhold til at håndtere forandringerne i forhold til medarbejdere, bestyrelser.

 

Forløbet indeholdt en procesrække, hvor lederne mødtes over fire gange i et forum faciliteret af kommunens HR afdeling og en ekstern konsulent. Her blev de blandt andet præsenteret for fremtidens ledelsesroller og fik lejlighed for at drøfte relevante problemstillinger med hinanden.

 

Sideløbende blev lederne tilbudt at få udarbejdet en personprofil og muligheden for personlig sparring og vejledning under processen.


Stort set alle lederne deltog i forløbet bortset fra lederne fra de lukkede institutioner. Der er efterfølgende evalueret på forløbet og lederne har udtrykt stor tilfredshed med forløbet.  

På det IT-udviklingsmæssige plan er der sket følgende tiltag:

 

I forbindelse med implementeringen af NemBørn i institutionerne har alle institutionsledere deltaget i et 3 timers kursus, hvor indholdet har været at se og lære:

 

  • mulighederne for kommunikation og videndeling med forældre i NemBørn/Mit Barn

  • mulighederne for kommunikation og videndeling med personale i NemBørn

  • mulighederne for at præsentere institutionen i form af hjemmeside

  • mulighederne for dokumentopbevaring samt for dokumentation

  • mulighederne for indsamling af informationer vedr. registrering af bla. stamkort, ferie, komme og gå.

 

Herudover har lederne deltaget i det almindelige personalekursus i brugen af NemBørn.

En del ledere har desuden valgt at være redaktører på hjemmesiden og også deltaget i kursus ang. dette.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om styrkelse af den faglige ledelse på dagtilbudsområdet til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.