Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

133. Kontraktstyring 2013, Center for Børn og Forebyggelse

Sagsnr.: 27.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Kontraktstyring 2013, Center for Børn og Forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Reviderede kontrakter for 2013 for specialinstitutionerne Agerbo, Børne- og Ungecentret TOFTEN, Familiebehandlingen Herning, Hedebocentret, Herning Krisecenter samt Tjørringhus, Center for Børn og Forebyggelse, indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kontraktstyringsmodellen er en udmøntning af Herning Kommunes overordnede mål- og rammestyringsmodel, og kontrakternes mål- og evalueringsdel tager derfor afsæt i de vedtagne politiske målsætninger for Center for Børn og Forebyggelse.

 

Formålet med kontraktstyringsmodellen er at styrke udviklingen af institutionernes ydelser i overensstemmelse med politikernes, brugernes og institutionernes intentioner.

 

Dialog er omdrejningspunktet i modellen, idet dialogen om tilbuddenes drift og udvikling tillægges afgørende betydning i relation til den kvalitet, der kan leveres til brugerne. Hvert enkelt tilbud har indgået i dialog med det lokale MED-udvalg, eventuel bestyrelse/råd og administrationen i Center for Børn og Forebyggelse.

 

Kontrakternes første del beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for institutionernes virksomhed. Denne del ændres efter behov.

 

I kontrakterne for Agerbo, Børne- og Ungecentret TOFTEN, Familiebehandlingen Herning, Hedebocentret samt Tjørringhus er der ændringer i kontrakternes første del i forhold til 2012. Tilbuddene har oprettet nye ydelser, nedlagt eller flyttet afdelinger samt tilpasset normeringerne:

 • Agerbo har nedlagt den ene af to døgnafdelinger og nednormeret pladsantallet.

 • Børne- og Ungecentret TOFTEN har nedlagt spæd- og småbørnsafdelingen Kernen og oprettet dagbehandlingstilbuddet Broen. Desuden er pladsantallet på de to døgnafdelinger tilpasset.

 • Familiebehandlingen Herning har indført ydelsespakker i den ambulante familiebehandling, Nordlys er godkendt til misbrugsbehandling, og beskrivelse af Familiecentrets supportteam samt Nordlys' tilknyttede plejefamilie er tilføjet.

 • Hedebocentret har tilføjet ydelsen MST-CM (Multisystemisk Terapi - Contingency Management) samt beskrivelser af projekt 24/7 og ART (Aggression Replacement Training).

 • Tjørringhus flytter aflastningsafdelingen.

 

Kontrakternes anden del beskriver institutionernes aktuelle mål med tilhørende aktiviteter, forventede resultater og evaluering. Målene tager udgangspunkt i de overordnede politiske målsætninger for Center for Børn og Forebyggelse for 2013. Denne del udgør grundlaget for dialogprocessen og ændres årligt.

 

De politiske mål for 2013 for Center for Børn og Forebyggelse omhandler følgende:

 1. "Sverigesprojektet - Styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse": Helhedsorienteret og langsigtet indsats inspireret af bl.a. Sverige og Norge.

 2. Effekt og evidens: Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstilbud, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt, og at de bygger på den nyeste forskning.

 3. Sundhedsfremme og forebyggelse: Med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv styrke forældrenes muligheder for at støtte deres børn til at blive livsduelige.

 

Specialinstitutionernes mål for 2013 omhandler derfor:

 

Mål, der spiller sammen med "Sverigesprojektet - Styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse":

 • Hedebocentret: Forsøg med tidsbegrænsede anbringelsesforløb/behandlingsforløb.

 • Børne- og Ungecentret TOFTEN: Forsøg med tidsbegrænsede anbringelsesforløb/behandlingsforløb.

 • Børne- og Ungecentret TOFTEN: Udvikling af TOFTENs ambulante ydelser, herunder ART (Aggression Replacement Training), ambulante udredninger, aflastning til hjemmeboende børn og behandling af hjemmeboende børn.

 • Familiebehandlingen Herning: Tilpasning af eksisterende ydelser og udvikling af nye ydelser i forhold til indsats i familier med særlige behov og i tæt samarbejde med Børne- og Familierådgivningen.

 • Døgninstitutioner: Tættere samarbejde mellem døgninstitutionerne og familieplejekonsulenterne om støtte, supervision, råd og vejledning fra institutionerne til plejefamilierne.

 

Mål, der omhandler effekt og evidens:

 • Agerbo: Vidensopsamling ved hjælp af fokuspunkter i Agerbos dokumentationssystem; opkvalificering af it-færdigheder hos medarbejderne; samt brug af Agerbos intranet for forældre.

 • Hedebocentret: Fortsat implementering af ART (Aggression Replacement Training), herunder uddannelse af ART-juniortrænere, implementering af Social Perceptionstræning (SPT) som en overbygning på ART-forløbene samt implementering af model for ART’s integrering i Miljøterapi.

 • Hedebocentret: Udvikling og implementering af det evidensbaserede program MST-CM (Multisystemisk terapi med misbrugsbehandling).

 • Hedebocentret: Fortsat udvikling af resultatopfølgning for alle unge indskrevet på Hedebocentret.

 • Hedebocentret: Udvikling af en ambulant, evidensbaseret ydelse, der er målrettet de meget unge i ambulante forløb og deres forældre.

 • Herning Krisecenter: Systematisk evaluering af forløb med henblik på erfaringsopsamling og fælles læring.

 • Familiebehandlingen Herning: Indsatsen overfor familierne begrundes fagligt med inddragelse af nyeste faglige viden og med hensyntagen til de eksisterende ressourcer, herunder udvikling af ”Indsatsstigen” som model i det faglige arbejde og deltagelse i eksisterende samarbejde med Metodecentret om udvikling af redskaber til dokumentation og effektvurdering ved nedsat behandlingstid (korttidsanbringelser). Samt implementering af FIT (Feedback Informed Treatment).

 • Tjørringhus: Implementering af CPOP (opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese) samt systematisk dokumentation af indsatsen.

 

Hertil kommer særskilte mål for de enkelte tilbud, bl.a. mål omkring sundhed og trivsel for brugerne og nedbringelse af medarbejdernes sygefravær, jf. de respektive kontrakter, som er vedlagt.

 

Kontrakterne indgås mellem Børne- og Familieudvalget og den enkelte institution og kan tages op til drøftelse af en af parterne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede kontrakter for institutionerne Agerbo, Børne- og Ungecentret TOFTEN, Familiebehandlingen Herning, Hedebocentret, Herning Krisecenter og Tjørringhus godkendes 
at kontrakterne med årsmålene for 2013 træder i kraft 1. januar 2013. 
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 • Kontrakt Agerbo 2013
 • Kontrakt Børne- og ungecentret Toften 2013
 • Kontrakt Familiebehandlingen Herning 2013
 • Kontrakt Hedebocentret 2013
 • Kontrakt Herning Krisecenter 2013
 • Kontrakt Tjørringhus 2013