Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

138. Budgetudfordringer 2013 - 2016

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetudfordringer 2013 - 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra børne- og Familieudvalgets møde den 7. november, hvor budgetopfølgning pr. 30. september blev behandlet og møde den 21. november, hvor Børne- og Familieudvalget havde de indledende drøftelser omkring fremsatte udvidelsesforslag  i forbindelse med budgetlægningen.

Sagsfremstilling

I sagen samles op på de samlede udfordringer i budget 2013 - 2016, herunder forventet overførsel af merforbrug fra 2012. Gennemgangen består således af følgende elementer.  

a) Håndtering af et resterende forventet merforbrug i 2012, som overføres til 2013.

b) Afklaring af om de ændrede forudsætninger i budget 2012 ligeledes vil give anledning til forventet merforbrug i 2013 samt eventuel håndtering af dette.  

c) Budgetudfordringer i 2013 der ikke er medtaget i det samlede budgetforlig.  

d) Opfølgning på de samlede økonomiske konsekvenser i forbindelse med Strukturanalysen på dagtilbud. - der henvises her til særskilt sag på mødet

 
  
Ad a og b) Resterende merforbrug i 2012 samt forudsætninger for budget 2013
Den 7. november godkendte Børne- og Familieudvalget Børn og Unge`s forslag til handleplan til nedbringelse af et forventet merforbrug på 12,5 mio. kr. på centrale konti. Handleplanen indeholdte konkrete forslag til finansiering af op til 6,2 mio. af det forventede merforbrug.

 

Det forventede merforbrug i 2012 vedrører hovedsagligt udgifter til kørsel på SO 12 folke- og ungdomsskoler samt udgifter til anbringelser på SO 16 Børn og familie. Det resterende forventede merforbrug i 2012 overføres til 2013 og håndteres sammen med de budgetudfordringer der i øvrigt ses i budgettet for 2013.

 

 

Kørselsområdet: 

Styregruppen på kørselsområdet har på seneste møde godkendt forslag til tids- og handleplan for de kommende opgaver på området.

 

Tids- og handleplan er vedlagt som bilag.

 

Det er endvidere besluttet, at der skal ske en kortlægning af visitationsproceduren

med henblik på at vurdere om der skal/kan ske justeringer af serviceniveauet. Kortlægningen forelægges efterfølgende udvalget til nærmere beslutning.

 

Anbringelsesområdet:
På mødet præsenteres Børn og Unges forslag til korrigerende handlinger.  
 
Ad c) Andre Budgetudfordringer i 2013
I forbindelse med budgetlægningsprocessen blev der sammen med forslag til besparelser fremlagt forskellige udvidelsesforslag. Udvidelsesforslagene var dels politisk fremsatte ønsker og dels økonomiske budgetudfordringer konstateret i budgetarbejdet. Børne- og Familieudvalget har på mødet den 21. november haft en indledende drøftelse af hvordan disse skal/kan indgå i det videre forløb.Oversigten er tilrettet i henhold til tilkendegivelserne.

 


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at initiativer på kørselsområdet tages til efterretning
at forslag til handleplan på Anbringelsesområdet godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Initiativer på kørselsområdet er taget til efteretning.

Forslag til handleplan på anbringelsesområdet godkendt.

Bilag

  • Mål og Handlinger - Kørselskontoret
  • Budgetudfordringer 2013 - udvidelsesforslag til d. 19. dec.
  • Forslag til besparelser budget 2013, Børn og Familie SO 16