Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

15. Strategi på misbrugsbehandlingsområdet

Sagsnr.: 27.00.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Strategi på misbrugsbehandlingsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Formålet med at udarbejde en ny strategi på misbrugsområdet er at styrke det tværsektorielle samarbejde omkring misbrugsbehandling mellem børn- og ungeområdet og voksenområdet. I bilag til dagsorden præsenteres rammerne og målsætninger for en ny strategi. Strategien skal danne afsættet for igangsætning af arbejdet med konkrete handleplaner og samarbejdsmodeller, et arbejde, som gennemføres i løbet af 2015. De relevante udvalg vil i løbet af 2015 få præsenteret konkrete forslag til handlinger, herunder evaluering og forankring af satspuljeprojektet ”Kvalitet i alkoholbehandlingen”. Der foretages opfølgning på udviklingsarbejdet ved udgangen af 2015.

Sagsfremstilling

Den nuværende indsats på misbrugsområdet er præget af flere forskellige kommunale aktører, som uafhængigt af hinanden tilrettelægger hver deres indsats. Det betyder mangfoldighed, men også, at der er forskellige interesser og tilgange til opgaveløsningen. Den nye strategi skal bidrage til afklaring af de forskellige opgaver og roller i indsatsen og styrke den samlede kommunale koordinering af indsatsen.   Der er bilagt sagen et notat, der sætter rammerne for strategien på misbrugsbehandlingsområdet. Det er en overordnet beskrivelse af området, som forholder sig kort til konsekvenserne af misbrug, afgrænser området og de mange indsatser og afgrænser målgruppen. Det centrale i strategien er de fælles målsætninger, som går på tværs af alle udvalgsområder, serviceområder og forvaltningsområder. Målsætningerne siger, hvad vi vil i Herning Kommune. Men målsætningerne skal omsættes i konkret handling, hvordan målsætningerne skal indfries. Endelig skal strategien tydeliggøre, hvem der gør hvad, hvilken rolle de enkelte aktører har, men ikke mindst samarbejdet mellem aktørerne. 

 Målsætninger

Målsætningerne følger de fire indsatsniveauer i misbrugsindsatsen, fra forebyggelse til behandling. jf. modellen.  Det overordnede mål i Herning Kommune er, at alkohol- og stofmisbrug skal reduceres gennem sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Der skal handles koordineret, når misbruget konstateres. Det skal ske i en netværks- og familieorienteret social indsats og misbrugsbehandling. Indsatsen baseres på dokumenteret viden, fælles vedtagne indsatser, ud fra det, vi ved, virker.   De forskellige kommunale tilbud på børn- og ungeområdet og voksenområdet skal samarbejde. Det forudsætter en tydelig ansvarsfordeling, konkret handling og fælles vilje til samarbejde og vidensdeling. Indsatsen bygger på evidensbaserede metoder, hvor effekten skal dokumenteres.

Målsætninger for sundhedsfremme og forebyggelse:

 • Misbrug skal forebygges aktivt. Oplysning og debat om misbrug skal målrettes dem, der stadig har mulighed for at vælge og sættes ind så længe, der kan handles aktivt. Der er særligt fokus på forældre, børn og unge med risikoadfærd.
 • Der skal gives tilbud om individuel misbrugsrådgivning fra det øjeblik, hvor borgeren erkender behovet.
 • Den kommunale forebyggelse er en aktivitet, der sættes i værk af den medarbejder, der møder problemet. Det skal medarbejderen have mulighed for at få hjælp til.


Målsætninger for opsporing, udredning og intervention:

 • Misbrug skal ses, og alle er forpligtet til at handle, når der er mistanke om eller bekymring for misbrug
 • Intervention sker, når børn og unge færdes i miljøer, hvor rusmiddel optræder
 • Der er en opsøgende indsats i forhold til særligt udsatte borgergrupper


Målsætninger for den sociale behandling

 • I en vellykket helhedsorienteret indsats er social behandling og misbrugsbehandling hinandens nødvendige forudsætninger.
 • Der skal være skærpet fokus og en prioriteret indsats, der hvor misbruget også rammer børn og unge.
 • Målet for indsatsen bygger på inklusion, fastholdelse i uddannelse, beskæftigelse og tilknytning til sociale fællesskaber uden misbrug.


Målsætninger for misbrugsbehandling

 • Mål for behandlingen er, at borgeren arbejder henimod:
  • Ophør
  • Reduktion
  • Stabilisering
 • Flest muligt borgere med misbrug skal i behandling. En forudsætning for dette er, at behandlingen er målrettet og tilbydes til alle borgere, uanset rusmiddelproblematik.
 • Behandlingen målrettes børn, unge og pårørende, der er berørt af misbrug. Misbrugeren er i centrum, men indsatsen er familie- og netværksorienteret
 • Behandlingen skal være åben, tilgængelig og omstillingsparat ift. ændring i brugergruppe og rusmiddelstyper

Målsætninger for skadesreduktion og substitution i.f.t. særligt udsatte gruppe

 • Der tilbydes behandling til socialt udsatte og hjemløse i egen bolig
 • Der skal ske en koordineret og særlig indsats omkring psykisk syge med misbrug
 • Sundheds- og lægefaglige ydelser skal være tilgængelige
 • Indsatsen skal være helhedsorienteret, og der skal samarbejdes på tværs af forvaltningsområder.


Målsætninger for samarbejde, koordinering og opfølgning internt i kommunen og med eksterne samarbejdsparter

 • Den sociale indsats og misbrugsbehandlingen er helhedsorienteret og koordineret
 • Der skal udarbejdes samarbejdsmodeller/indsatsplaner, som sikrer entydig placering af ansvar, koordinering og samarbejde omkring hhv. den sociale indsats og misbrugsbehandlingen.
 • Der følges systematisk op på indsatsen.
 • Effekterne af de sociale indsatser og misbrugsbehandlingen skal dokumenteres

Målsætninger for udvikling af metoder og kompetencer

 • Misbrugsindsatsen og udvikling af nye tiltag bygger på offentligt anerkendte og evidensbaserede behandlingsmetoder.
 • Misbrugscenter Herning er videnscenter for misbrugsbehandling i Herning Kommune

Målsætninger får først værdi, når de omsættes i konkrete indsatser og handling, men en koordineret indsats forudsætter, at der er fælles målsætninger. Den politiske vedtagelse af målsætningerne er grundlaget for den efterfølgende beskrivelse af tilgange, indsatser og metoder. Det skal ske i samarbejde mellem de forskellige faggrupper og aktører, der indgår i den kommunale indsats for forebyggelse og behandling af misbrug.   Den videre proces Den videre proces falder i fire dele:

 • Politisk drøftelse af målsætningerne og igangsætning af strategiens udmøntning, herunder:
  • Administrativ høring i lederfora i Social, Sundhed og Beskæftigelse og Børn og Unge i december 2014
  • Politisk behandling i fagudvalgene: FOU d. 19. januar, BFU d. 21. januar og SOS d. 28. januar 2015.
  • Efterfølgende høring i Udsatterådet og lokalrådet for samarbejde med politiet
 • Politisk stillingtagen til forankring af satspuljeprojektet ’Kvalitet i alkoholbehandlingen’, som siden 2011 har været gennemført i samarbejde mellem Familiecenteret og Misbrugscenteret
 • Udmøntning af strategien i løbet af 2015, herunder afgrænsning af konkrete indsatsområder, etablering af samarbejdsrelationer, udvikling af nye fælles tiltag og organisatorisk forankring
 • Politisk og administrativ opfølgning på strategien i november-december 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Udvalget godkender rammerne for en ny misbrugsstrategi og målsætninger for indsatsen
at Misbrugsstrategien fremsendes til høring i Udsatterådet
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der i målsætningerne skal tilføjes, at der skal indtænkes frivillige og private aktører. Udvalget ønsker endvidere efterfølgende at få tilsendt høringssvaret til vurdering af om sagen skal tages op til fornyet behandling.

Bilag

 • Kortlægning af misbrugsbehandling nov. 2013
 • Lovgrundlag
 • Rammer for ny misbrugsstrategi 30.12.2014 ET
 • Forebyggelsespakke - Stoffer - uddrag.
 • Forebyggelsespakke - Akohol - uddrag