Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

18. Skoler med undervisning på to matrikler

Sagsnr.: 17.01.04-G01-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Skoler med undervisning på to matrikler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet besluttede den 20. maj 2014 i forliget om den nye skolestruktur, at Aulum Byskole og Hodsager Skoler, Sunds Skole og IIskov Skole samt Arnborg Skole og Kølkær Skole fra den 1. august 2015 skal sammenlægges og fremadrettet have undervisning på 2 matrikler. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til konsekvenserne for det fremtidige skolevalg og skolebuskørslen.

Sagsfremstilling

Byrådet indgik den 20. maj 2014 et forlig om en ny skolestruktur i Herning Kommune.

 

I forliget indgik blandt andet følgende strukturændringer:

 

"Kølkær Skole og Arnborg Skole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015. Et skoledistrikt - Arnborg/Kølkær skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler.

 

Hodsager Skole og Aulum Byskole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015. Et skoledistrikt - Aulum/Hodsager skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye, fælles skole ledes fra Aulum.

 

Ilskov Skole og Sunds Skole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015. Et skoledistrikt - Sunds/Ilskov skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye, fælles skole ledes fra Sunds".

 

Med baggrund i Kølkærs skoledistrikt og Arnborgs skoledistrikt dannes der et nyt fælles distrikt for de to skoler pr. 1. august 2015. Den nye skole får en bestyrelse og en leder. Den nye skole tildeles ressourcer, som var der fortsat tale om to skoler, fordi undervisningen foregår på to matrikler i henholdsvis Kølkærr og Arnborg.

 

Med baggrund i Hodsager skoledistrikt og Aulum skoledistrikt dannes der et nyt fælles distrikt for de to skoler pr. 1. august 2015. Den nye skole tildeles ressourcer, som var der fortsat tale om to skoler, fordi undervisningen foregår på to matrikler i henholdsvis Hodsager og Aulum.

 

Med baggrund i Ilskov skoledistrikt og Sunds skoledistrikt dannes der et nyt fælles distrikt for de to skoler pr. 1. august 2015. Den nye skole tildeles ressourcer, som var der fortsat tale om to skoler, fordi undervisningen foregår på to matrikler i henholdsvis Ilskov og Sunds.

 

I Byrådets forlig om den nye skolestruktur hedder det endvidere:

 

"De geografiske afstande i Herning Kommune betyder, at der nødvendigvis må være stor opmærksomhed omkring skolebuskørsel. Dels er der en række lovgivningsmæssige krav til eksempelvis ventetider, som skal overholdes. Dels handler det om, at skolebuskørslen tilrettelægges så optimalt som muligt, så børnenes transporttid ikke bliver for lang.

Herning Kommune tilbyder skolebuskørsel ud fra de afstandskriterier, som er fastsat i loven....Ud over skolebuskørsel har forligspartierne generelt fokus på, at børnenes vej til skole er så sikker som muligt."

 

Med henblik på forsat sikring af faglig og økonomisk bærdygtighed i de sammenlagte skoler med undervisning på to matrikler henvises elever fra skoleåret 2015/16 til undervisning på den skoleafdeling, hvor de efter de gamle skoledistrikter hører naturligt til. Hvis nogle forældre ønsker, at deres barn skal indskrives eller flyttes til den anden skoleafdeling, så gives skoleledelsen bemyndigelse til at træffe beslutning herom. Forvaltningen kan i fornødent omfang inddrages.

 

Tildeling af buskort til elever sker med baggrund i Folkeskolens bestemmelser og med udgangspunkt i afstanden mellem hjemmet og den skoleafdeling, som eleven hører naturligt til. De nuværende skoledistrikter bibeholdes således efter 1. august 2015 som retningsgivende for, hvilken skoleafdeling eleverne kan få udleveret et buskort til.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at elever i det nye Kølkær-Arnborg skoledistrikt fra 1. august 2015 henvises til undervisning på den skoleafdeling, hvor de efter de gamle skoledistrikter hører naturligt til.

 

at elever i det nye Hodsager-Aulum skoledistrikt fra 1. august 2015 henvises til undervisning på den skoleafdeling, hvor de efter de gamle skoledistrikter hører naturligt til.

 

at elever i det nye Ilskov-Sunds skoledistrikt fra 1. august 2015 henvises til undervisning på den skoleafdeling, hvor de efter de gamle skoledistrikter hører naturligt til.

 

at skolelederen i tvivlstilfælde gives bemyndigelse til at træffe afgørelse i sagen.

 

at de nuværende skoledistrikter efter 1. august 2015 bibeholdes som retningsgivende for, hvilken skoleafdeling eleverne kan få udleveret et buskort til.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.