Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

17. Kvalitetsrapport 2013-2014

Sagsnr.: 17.01.10-P05-1-14 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Kvalitetsrapport 2013-2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2013-2014 fremlægges til vurdering og dialog.  

Sagsfremstilling

 Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes skoler 2013-2014 fremlægges, så Børne- og Familieudvalget kan tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler med efterfølgende opfølgning.

 

Dette er den 6. kvalitetsrapport der udgives i Herning Kommune, den 2. rapport som udarbejdes i systemet: Hjernen og Hjertet, og den 1. rapport som udarbejdes med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse for kvalitetsrapporter. 

 

Som følge af Folkeskolereformen, som trådte i kraft i skoleåret 2013-2014, har ønsket været at forenkle kvalitetsrapporten og styrke fokus på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale måltal. Kvalitetsrapporten skal på en enkel og overskuelig måde angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne.

 

Kvalitetsrapporten har sin baggrund i Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolens § 40 a, stk. 5, jævnfør lovbekendtgørelse nummer 665 af 20. juni 2014. Folkeskolelovens § 40 a pålægger Byrådet årligt at udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skolevæsen.

 

Kvalitetsrapporten 2013-2014 er en status pr. 1. oktober 2014 og indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede kommunale skolevæsen i Herning Kommune. 

Vurderingen baseres fortrinsvis på oplysninger, der beskriver resultater, kvalitetsoplysninger og skoleledernes vurdering af egen skole. 

Desuden indeholder kvalitetsrapporten en sammenfatning af skolebestyrelsernes vurderinger.

 

Data til kvalitetsrapporten er primært trukket fra Styrelsen for It og Læring (STIL)s datavarehus: Ledelses Informations System (LIS), og skolelederne har skullet forholde sig til deres egne data i skolerapporterne, mens nærværende rapport forholder sig til data for det samlede kommunale skolevæsen.

 

Det fortsatte arbejde med kvalitetsrapporten:

  • Efter godkendelse i Børne- og Familieudvalget lægges kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2013-2014, på Herning Kommunes hjemmeside.
  • Folkeskolernes samråds FU vælger et tema, som sættes til dialog på møde mellem skolebestyrelsesformændene, skolelederne og Børne- og Familieudvalget.

 

Konklusionen på Kvalitetsrapporten for 2013-2014 er i hovedtræk:

Den sammenfattende helhedsvurdering baserer sig på følgende indikatorer om kvalitet:

 

·     De nationale test

·     Karakterer i afgangsprøven

·     Socioøkonomiske referencer

·     Overgang til ungdomsuddannelser

·     Sprogvurdering

·     Inklusion

·     Elevfravær

·     Trivselsmåling

 

Overordnet set har Herning Kommune nogle gode folkeskoler, som løser deres opgave godt. Eleverne klarer sig generelt godt i de forskellige test, de får gode karakterer, de gennemfører en ungdomsuddannelse samtidig med at folkeskolerne løser inklusionsopgaven. Elevernes fravær er lavt. Der indgår ikke trivselsmålinger i denne kvalitetsrapport, hvilket skyldes at data herfor ikke er tilgængelige i LIS før i foråret 2015. Data fra trivselsmålingerne vil fremover indgå som obligatoriske indikatorer.

 

Adgangen til digitale læremidler er øget. Der er fortsat fokus på at forbedre skolernes fysiske rammer, så de lever op til intentionerne i folkeskolereformen.

 

Overordnet set er læseresultaterne i Ordlæseprøve 1 i 1. klasse gode, da Herning Kommune i Strategi- handleplan for sprog og læsning har som mål at have 45 % sikre og hurtige læsere i marts 1. klasse. Landsnormen er her på 41,4%, hvor eleverne i Herning Kommune ligger på 67,2 %. Målet er derfor opnået fuldt ud.

 

I Sprogvurderingen i 0. klasse er andelen af elever i særlig indsats fortsat for høj. Her er landsnormen på 5%, hvor Herning Kommune ligger på 9%. En række elever har derfor behov for en tidligere indsats.

 

Inklusionsprocenten for Herning Kommune har ligget stabilt på 95 procent i perioden 2011/2012 til 2013/2014. Dette er 1 procentpoint fra Byrådets målsætning om at 96 procent af eleverne skal inkluderes i almenområdet. Der vil fortsat være fokus på inklusion, blandt andet med udarbejdelse af en ny inklusionsstrategi.

 

Med afsæt i kvalitetsrapportens konklusioner anbefales at der igangsættes et arbejde med at styrke den målstyrede undervisning i forhold til de Forenklede Fælles Mål.

Der bør fortsat være fokus på de to målspor: inklusion og overgang til ungdomsuddannelse, ligesom der bør sættes fokus på indholdet i forhold til dansk, matematik og den Åbne skole samt understøttende undervisning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børn- og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anbefaling af:
at Byrådet godkender vurderingen af det faglige niveau på kommunens folkeskoler.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt. 

Bilag

  • Kvalitetsrapport Herning Kommune 2013-2014