Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

16. Organisering af helhedsorienterede pædagogiske tilbud

Sagsnr.: 17.03.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Organisering af helhedsorienterede pædagogiske tilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Hanne Sandberg og Stine Kiilerich

 

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for organisatoriske ændringer på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde. Efter afsluttet høringsfase - og i henhold til tids- og handleplanen fremsender arbejdsgruppen nu sin endelige afrapportering til politisk beslutning.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med en ny organisering af strukturen på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde besluttede Børne- og Familieudvalget den 17. december 2014 at sende høringsmaterialet med 9 forskellige scenarier for den fremtidige struktur på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde i høring.

 

Høringsmaterialet blev sendt til bestyrelser (dagtilbud og skoler med specialtilbud), faglige organisationer og MED-udvalg i perioden fra torsdag den 18. december 2014 til torsdag den 8. januar 2015.

 

Der er i alt indkommet 18 høringssvar, som er at finde i en sammenskrivning i afrapporteringen samt i sin fulde udgave i bilagssamlingen (se bilag 10). 

 

Med henblik på at afdække mulighederne for indførelse af helhedsorienterede pædagogiske tilbud for børn med behov for specialtilbud har Børne- og Familieudvalget tidligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgave har her været at udarbejde en kortlægning af specialtilbuddene samt komme med forslag til, hvordan specialområdet bedst organiseres, så det understøtter den politiske vision om det gode læringsmiljø, opnår god sammenhæng i skoledagen og mindst mulig kørsel for de berørte børn.

 

På baggrund af arbejdsgruppens forudgående drøftelser og de indkomne høringssvar afleverer gruppen nu sin endelige afrapportering til Børne- og Familieudvalget.

 

Efter høringsfasen er det besluttet ikke at gå videre med scenarie 6 Hvepseredens specialtilbud Huset omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang i form af en Humlum-model, da det vurderes at en løsning med SFO under Sinding Skole med eget budget og økonomi vil blive for låst og ufleksibel eftersom Sinding Skole og Hvepsereden kan have en fælles ledelse efter Folkeskolelovens § 24a om fælles ledelse af små skoler og fritidstilbud. 

 

Dette betyder at der nu i alt er 8 scenarier i den endelige afrapportering.

 

Scenarie 1: Børnegårdens specialgruppe for fritidshjemsbørn overføres til Herningsholmskolens centerklasser og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

Scenarie 2: Børnehuset Molevittens specialgruppe overføres til Vestervangskolen og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

Scenarie 3: Eventyrhavens afdeling Hobbitten ændres fra at høre under Servicelovens § 32 til dagtilbud under specialgruppe Dagtilbudsloven § 4 stk. 2. 

 

Scenarie 4: Lundgårdskolens specialafdeling Bibo fortsætter som en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang i sammenhæng med Lundgårdskolens centerklasser.

 

Scenarie 5: Holtbjergskolens specialklasserække Nieren flyttes til Gullestrup Skole. Der etableres et helhedsorienteret pædagogisk tilbud med SFO´en Lærkereden, som organisatorisk forankret hos Gullestrup Skole. 2 klasser placeres midlertidigt på Gullestrup Skole og 1 klasse placeres på Lærkereden. Der må påregnes anlægsudgifter til en renovering af Lærkeredens 1. sal med henblik på at etablere undervisningslokaler, så der fremadrettet kan være 2 klasser her. Dette fremsendes som en særskilt sag til Børne- og Familieudvalget.

 

Scenarie 7: Sønder Feldings SFO tilknyttes Sønder Felding Skoles specialklasserække med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

Scenarie 8: Hammerum Skoles specialklasserækkes 10 pladser nedlægges. Der oprettes 5 pladser i andre specialtilbud. En stor del af de nuværende elever afslutter deres skolegang til sommerferien 2015.

 

Scenarie 9: Lind Skoles specialklasserække Hjørnehuset nedlægges, og eleverne overflyttes til andre dag- og skoletilbud efter konkret vurdering i forbindelse med visiteringen til skoleåret 2015/2016, herunder med henblik på enkeltinklusion af nogle af eleverne. 

 

Strukturændringerne iværksættes pr. 1.8. 2015.

 

Der iværksættes en analyse af specialområdet med henblik på at afdække mulighederne for at etablere større specialcentre. Analysen gennemføres i 3. og 4. kvartal. 

 

Center for Børn og Læring vil i samarbejde med HR-afdelingen håndtere de personalemæssige udfordringer der er i strukturændringerne. Endvidere tilbydes de daginstitutioner og skoler, der har behov herfor, hjælp til de processer der nu måtte være i forbindelse med strukturændringerne.

 

De økonomiske konsekvenser for hvert scenarie fremgår i tabellen nedenfor. For uddybende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser se afrapporteringen kapitel 7.

 

Økonomi

Den samlede økonomiske virkning af strukturændringen pr. 1. august 2015, kan illustreres ud fra nedenstående tabel:

 

Scenarier

Engangsudgifter (kroner)

Ændring i driftsudgifter (kroner)

Scenarie 1: Børnegårdens specialgruppe for fritidshjemsbørn overføres til Herningsholmskolens centerklasser og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

 

 

Ingen

 

 

 

121.368

Scenarie 2: Børnehuset Molevittens specialgruppe overføres til Vestervangskolen og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

50.000

 

 

121.368

Scenarie 3: Eventyrhavens afdeling Hobbitten ændres fra at høre under Servicelovens § 32 til dagtilbud under specialgruppe Dagtilbudsloven § 4 stk. 2.

 

Ingen

 

-1.062.973

 

Det kan forventes at der på sigt på befordring kan være en besparelse.

Scenarie 4: Lundgårdskolens specialafdeling Bibo fortsætter som en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang i sammenhæng med Lundgårdskolens centerklasser.

 

 

 

Ingen

 

 

 

Ingen

Scenarie 5: Holtbjergskolens specialklasserække Nieren flyttes til Gullestrup Skole. Der etableres et helhedsorienteret pædagogisk tilbud med SFO´en Lærkereden, som organisatorisk forankret hos Gullestrup Skole. 2 klasser placeres midlertidigt på Gullestrup Skole og 1 klasse placeres på Lærkereden. Der må påregnes anlægsudgifter til en renovering af Lærkeredens 1. sal med henblik på at etablere undervisningslokaler, så der fremadrettet kan være 2 klasser her. Dette fremsendes som en særskilt sag til Børne- og Familieudvalget.

 

Dette scenarie indeærer også en overførsel af budget fra Holtbjergskolen til Gullestrup Skole på 3.899.670 kr. 

 

 

 

 

 

     

 

Fremsendes særskilt på et senere tidspunkt.

 

 

 

 

 

     

 

 

70.368

Scenarie 7: Sønder Feldings SFO tilknyttes Sønder Felding Skoles specialklasserække med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

 

Ingen

 

 

Ingen

Scenarie 8: Hammerum Skoles specialklasserækkes 10 pladser nedlægges. Der oprettes 5 pladser i andre specialtilbud. En stor del af de nuværende elever afslutter deres skolegang til sommerferien 2015.

 

 

 

 

Ingen

 

 

 

 

-809.658

Scenarie 9: Lind Skoles specialklasserække Hjørnehuset nedlægges, og eleverne overflyttes til andre dag- og skoletilbud efter konkret vurdering i forbindelse med visiteringen til skoleåret 2015/2016, herunder med henblik på enkeltinklusion af nogle af eleverne.

 

 

 

 

 

Ingen

 

 

 

 

 

-810.592

 

I alt pr. år

 

50.000

 

-1.307.146

 

(inkl. -1.062.973 = -2.370.119)

 

Engangsudgift:

De samlede engangsudgifter til anlæg beløber sig i første omgang til en éngangsudgift på 50.000 kr. Engangsudgiften finansieres af konto 5100172005 (serviceområde 10). I forhold til scenarie 5 arbejdes der administrativt videre med afdækning og tilpasning af den fremtidige bygningsmæssige kapacitet.

 

Driftsbesparelse:

Den løbende årlige driftsbesparelse ved strukturændringen udgør netto 1.307.146 kr. Den samlede driftsbesparelse forbliver på dagtilbudsområdet, hvor midlerne skal anvendes til finansiering af enkeltinklusion.

 

Bilag:

Afrapportering og bilagssamling vedrørende strukturændringer på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde: Organisering af helhedsorienterede pædagogiske tilbud og organisationsændringer i specialklasser -/ grupper som følge af skolereformen.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Scenarie 1: Børnegårdens specialgruppe for fritidshjemsbørn overføres til Herningsholmskolens centerklasser og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.
Ændring i driftsudgifter: 121.368 kr.
at Scenarie 2: Børnehuset Molevittens specialgruppe overøres til Vestervangskolen og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.
Ændring i driftsudgifter: 121.368 kr.
Engangsudgift: 50.000 kr.
at Scenarie 3: Eventyrhavens afdeling Hobbitten ændres fra at høre under Servicelovens § 32 til dagtilbud under specialgruppe Dagtilbudsloven § 4 stk. 2.
at Scenarie 4: Lundgårdskolens specialafdeling Bibo fortsætter som en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang i sammenhæng med Lundgårdskolens centerklasser.
at Scenarie 5: Holtbjergskolens specialklasserække Nieren flyttes til Gullestrup Skole. Der etableres et helhedsorienteret pædagogisk tilbud med SFO´en Lærkereden, som organisatorisk forankret hos Gullestrup Skole. 2 klasser placeres midlertidigt på Gullestrup Skole og 1 klasse placeres på Lærkereden. Der må påregnes anlægsudgifter til en renovering af Lærkeredens 1. sal med henblik på at etablere undervisningslokaler, så der fremadrettet kan være 2 klasser her. Dette fremsendes som en særskilt sag til Børne- og Familieudvalget.
Ændring i driftsudgifter: 70.368 kr.
Overførsel af budgettet fra Holtbjergskolen til Gullestrup Skole: 3.899.670 kr.
at Scenarie 7: Sønder Feldings SFO tilknyttes Sønder Felding Skoles specialklasserække med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.
at Center for Børn og Læring bemyndiges til at igangsætte virksomhedsoverdragelse af personalegrupperne.
at Engangsudgiften på 50.000 kr. finansieres af konto 5100172005 (serviceområde 10).
at De ændrede udgifter 313.104 kr. finansieres af dagtilbudsområdet (serviceområde 10).
at Strukturændringerne iværksættes pr. 1. august 2015.
at Der iværksættes en analyse af kapaciteten på det specialiserede område

 

 

 

 

 

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

 Indstillinger godkendt.

Bilag

  • Afrapportering vedr. helhedsorienterede pædagogiske tilbud
  • Bilagssamling vedr. helhedsorienterede pædagogiske tilbud