Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

21. Orientering: Haludvidelsesprojekter i Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering: Haludvidelsesprojekter i Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. forligskredsdrøftelser med efterføglende behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014, pkt nr. 429, fremsættes udfordringer og løsningforslag vedr. driftstilskud til halprojekter i hhv. Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg.

Sagsfremstilling

Ifm. haludvidelsesprojekterne i Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg har der vist sig forskellige udfordringer ifm den fremtidige drift af halprojekterne. Udfordringer med tilhørende løsningsforslag er skitseret herunder:

Hal

Udfordring

Løsning

 

Aulum

Mangler anslået 337.000 kr i årligt driftsbudget.

Lånegaranti på 4,5 mio. kr. konverteres til et anlægstilskud, hvilket frigør en årlig rente- og afdrags- belastning på 254.000 kr., som tilføres driften af Aulum projektet.

 

Vildbjerg

Fordyrelser af projektet og afledt øget lånefinansierings

behov, som dels kræver kommunal garanti og deponering, dels at kommunen ikke kan støtte den kommercielle del af centret

 

Den kommercielle del finansieres via egne indsamlede midler samt merbelåning, og Herning Kommune yder et supplerende anlægstilskud til den almennyttige del på 4,2 mio. kr. Anlægstilskud frigør 213.000 kr. vedr. renter og afdrag på lån, som tilgår Snejbjerg projektet jf. nedenstående.

 

Snejbjerg

Mangler efter eget skøn 909.000 kr. i årligt driftsbudget.

Ovennævnte driftstilskudsbeparelse/ frigørelse af 213.000 kr. vedr. renter og afdrag på lån i Vildbjerg tilføres Snejbjerg Hallens driftsbudget.

Endvidere tilføres drifts- og vedligeholdelsesmidler vedr. idrætsfaciliteter på Snejbjerg gl. Skole, anslået 204.000 kr. (185.000 + 19.000).

Endeligt tilgår lejebetaling på 54.000 kr. vedr. Aulum Fritidscenters leje af ekstra haltimer på Aulum Friskole driften af Snejbjerg projektet.

Dette frigør i alt et samlet driftstilskud på 471.000 kr. til drift af Snejbjerg projektet.

 

Økonomi

 

Jf. ovenstående er er behov for anlægstilskud på i alt 8,7 mio. kr. fordelt på 4,5 mio. som allerede er afsat til deponering og som konverteres til anlæg. Der findes yderligere 4,2 mio. kr. i anlægsrammen for 2016 og 2017.

 

Anlægstilskuddene fordeles med

 

  • 4,2 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Vildbjerg
  • 4,5 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Aulum

 

Driften holdes neutral, men medfører en omplacering af midler

 

  • Der flyttes 213.000 fra bloktilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
  • Der flyttes 185.000 kr. fra drift af Snejbjerg Skole til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
  • Der flyttes 19.000 kr. fra udvendig vedligehold a Snejbjerg Skole til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
  • Der flyttes 54.000 kr. fra Særligt lokaletilskud vedr. Aulum Fritidscenter til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
  • at Snejbjerg Hallen bevilges et yderligere årligt bloktilskud på 471.000 kr. finansieret af ovenstående omplaceringer.

 

I 2015 vil ovenstående omplaceringer have virkning fra 1. august 2015 og blive foretaget med 5/12-dele af beløbene.

 

Haludvidelsesprojektet i Vildbjerg er i proces og forventes afsluttet 1. halvår 2015, hvorfor anlægstilskuddet på 4,2 mio. kr. søges frigivet på nuværende tidspunkt.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 16. februar 2015, pkt. 19:

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318085, Haludvidelsesprojekt i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter,

 

at anlægsudgiften på 4,2 mio kr. finansieres af likvide midler i 2015, idet der henvises til, at der findes 4,2 mio. kr. i anlægsrammen for årene 2016 og 2017 jvf. beslutning i forligskredsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014, pkt. 429,

 

at 4,5 mio. kr. afsat i 2016 på investeringsoversigten til deponering  i forbindelse med haludvidelsesprojekt i Aulum konverteres til anlægstilskud på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 05, Haludvidelsesprojekt i Aulum,

 

at bloktilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter reduceres med 89.000 kr. i 2015 og 213.000 kr. i 2016 og frem,

 

at der overføres 77.000 kr. i 2015 og 185.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 12, drift af Snejbjerg Skole til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,

 

at der overføres 8.000 kr. i 2015 og 19.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 03, udvendig vedligeholdelse af Snejbjerg Skole til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,

 

at der overføres 22.000 kr. i 2015 og 54.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud til  Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,

 

at Snejbjerg Hallen bevilges et yderligere årligt bloktilskud på 196.000 kr. i 2015 og 471.000 kr. i 2016 og frem finansieret af ovenstående omplaceringer.

 

at sagen oversendes til Børne- og Familieudvalget til orientering.Kultur- og Fritidsudvalget, 16. februar 2015, pkt. 19:

Indstillingen tiltrådt. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.