Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

64. Evaluering af projekt 24/7

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1069-07 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Evaluering af projekt 24/7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

24-7 er en åben Ungerådgivning målrettet unge mellem 13 og 23 år. Der er ca. 11.000 unge i Herning Kommune, der falder inden for denne målgruppe. Siden 2009, hvor projektet startede, har der været omkring 200 årlige henvendelser. 24-7 støtter op omkring unge med forskellige problemstillinger, og bidrager til en forståelse af den unges egen situation, og dermed hvilke barrierer der er for, at den unge fuldfører uddannelse/beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.


Socialministeriet har i perioden 2009 til 2012 givet tilskud til ”projekt 24-7”, på gennemsnitligt 1,5 mio. kr. årligt. Formålet med 24-7 er: ”Fastholdelse af unge i skole- og uddannelsessystemet eller i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger gennem tidlig rådgivning, vejledning og opfølgning”. I Herning Kommune er det muligt at videreføre projektet til 31/12 2013, for de afsatte midler.

Sagsfremstilling

Da den eksterne finansiering ophører ultimo 2013, er der gennemført en evaluering af 24-7 med det formål at vurdere, om hele, dele eller intet af 24-7 skal fortsætte med kommunal finansiering.
 
Evalueringen bygger på både eksisterende data, og kvalitative såvel som kvantitative data indsamlet til formålet. Evalueringen påpeger flere forhold:

  • 51 % af de unge og 63 % af samarbejdsparterne påpeger at 24-7 har bidraget til fastholdelse af unge i uddannelse/beskæftigelse

  • 85 % af samarbejdsparterne finder at 24-7 har bidraget til de unges trivsel

  • 70 % mener at 24-7 har påvirket samarbejdspartners egne muligheder for at støtte den unge

  • 24-7 bistår de unge i at navigere i det store system, den offentlige forvaltning udgør, fortæller de unge og forældrene

  • 24-7 har holdt unge ”oven vande” indtil de kunne komme videre i systemet fortæller forældre og unge.

 
Den mere kvalitative del af evalueringen, fortæller noget om, hvad det er, 24-7 kan, som skaber ovenstående kvantificerbare resultater. Den form der ifølge evalueringen kendetegner 24-7 kan sammenfattes i:
- Tid: at man kan komme til med det samme
- Tilgængelighed: at man kan komme uden henvisning, uden forundersøgelse, lige fra gaden
- Faglighed/kvalitet: at det er faguddannet kompetent personale, der kender de unge og ”systemet”.
 
Samlet betyder disse tre ting, at der med 24-7 er skabt en enhed, hvor systemet tilpasser sig den unge, frem for at den unge skal tilpasse sig systemet. Det betyder, lidt populært udtrykt, at den unge ikke behøver at have diagnosticeret sig selv og dermed have valgt døren for enten selvmordstruede, misbrugere, alkoholikere, ramt af en spiseforstyrrelse eller incestramt, for at få hjælp. Der er én dør – 24-7s- og så får de hjælp derfra.
 
En bibeholdelse af 24-7 er således en forebyggende investering i trivsel hos de unge.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der arbejdes videre med en fremtidig organisationsform for 24-7, hvor de særegne kendetegn tid, tilgængelighed og faglighed/kvalitet sikres
at 24-7 tilknyttes eksisterende tilbud målrettet unge, så mulige synergier kan udnyttes
at 24-7 indgår i den kommunale budgetlægning for 2014.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Evalueringsrapport 24-7