Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

56. Perspektiver budget 2014 - Børn og Unge

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Perspektiver budget 2014 - Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren 2014-2017 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat.

Sagsfremstilling

I følge budgetproceduren for 2014-2017 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod første budgetkonference afslutte det forgangne år og indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2014. Herunder afdække og udnytte de potentialer, der måtte være for effektiviseringer og afdække væsentlige budgetproblemstillinger.  

 

Arbejdet er opsamlet i såkaldte perspektivnotater for hvert serviceområde, som har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2014 og indgår i materialet til første budgetkonference.

 

Vedlagt perspektivnotater for Center for Børn og Forebyggelse (SO 16) samt Center for Børn og Læring (SO 10 og SO 12).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at perspektivnotaterne for serviceområderne 10, 12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder budgetkonference.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Perspektivnotat SO16 BFU
  • Perspektivnotat SO10 og SO12 BFU