Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

67. Orientering: Evaluering af Lilleå - undervisningstilbud, forlagt til Tjørringhus

Sagsnr.: 27.03.30-P20-1-12 Sagsbehandler: Inge Dankjær Sørensen  

Orientering: Evaluering af Lilleå - undervisningstilbud, forlagt til Tjørringhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard og Sven Nørgaard

Sagsresume

På baggrund af notatet "Midlertidig undervisning af børn på Tjørringhus" (behandlet på Børne- og Familieudvalgsmøde den 18. april 2012) blev projektet Lilleå igangsat i skoleåret 2012-13.

 

Der er tale om undervisning af børn/unge på Tjørringhus, der har vanskeligheder af en karakter, så det midlertidigt vil være mest hensigtsmæssigt at undervisningen forlægges til Tjørringhus, enten på grund af, at de ikke kan tåle kørsel til Åmoseskolen eller der er tale om børn/unge, som af helbredsårsager er ude af stand til at følge undervisningen på Åmoseskolen i kortere eller længere perioder.

 

Undervisningen forestås af Åmoseskolen og forlægges til Tjørringhus.

Sagsfremstilling

Projektet er evalueret internt marts 2013.

 

Konklusionen er, at projektet lever op til formål og mål: Der er tale om et undervisningstilbud, der udnytter mulighed for fleksibilitet og tværfaglighed.
Undervisningen til målgruppen tilrettelægges ud fra et helhedssyn, som giver kontinuitet i børnenes/de unges hverdag, og der tages hensyn til det enkelte barn/unges tarv.

 

Ud fra Åmoseskolens opgørelse af dagsfravær for 3 af eleverne i projektet, har der vist sig at være markant forskel i fremmøde, og dermed undervisning, i projektperioden sammenholdt med samme periode det foregående skoleår.

Der er mindre fysisk sygdom blandt de elever, der deltager i projektgruppen.

 

Projektets medarbejdere giver udtryk for, at projektet er til gavn for børnene - at fordelene opvejer de praktiske udfordringer, der også er.

 

På baggrund af evalueringen lægges der op til en fortsættelse af projektet.

 

Pædagogisk åbner tilbuddet mulighed for, at de svageste børn/unge, på trods af deres vanskeligheder kan have et skoletilbud, hvor barnets/den unges kompetencer udvikles. Med Lilleå lever Herning Kommune også op til lovgivningen for så vidt angår denne gruppe elever.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efteretning.

Bilag

  • LilleÅ. Evaluering. Februar 2013