Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

58. Evaluering af normering af dagplejepædagogerne - Den Kommunale Dagpleje

Sagsnr.: 00.00.00-P19-74-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Evaluering af normering af dagplejepædagogerne - Den Kommunale Dagpleje

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Dagplejen er udover tildeling af dagplejepædagog timer efter en nøgletalsmodel tildelt en grundnormering på 37t/uge.

 

Evaluering af denne grundnormering viser, at en tildeling heraf er en forudsætning for en fortsat opgaveløsning af nærmere definerede opgaver.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 1. februar 2012 tildeling af en grundnormering til dagplejepædagoger i Dagplejen på 37 t/uge. Herudover tildeles der dagplejepædagogtimer til Dagplejen på baggrund af en nøgletalsmodel.

 

I Dagplejens ledelse er der sket en evaluering af tildeling af grundnormeringen, og i forlængelse heraf kan det konstateres, at udførelse af nedennævnte opgaver vil være afhængig af en fortsat tildeling af grundnormeringen på 37 t/uge.

 

Det drejer sig om:

  • Betjening som morgenvagt ved sygdom, ferie og lign.

  • Service af gæstehuse

  • Samarbejde og planlægning med TR/AMR

  • Tilsyn med Fritvalgsordninger 2 gange årligt pr. sted

  • Tilsyn med private selvstændige børnepassere

  • Projekter i 2013

 

Cener for Børn og Læring er enig i, at tildeling af en grundnormering på 37t/uge til dagplejepædagoger skal videreføres for at sikre opgavevaretagelsen.

Økonomi

Udgiften til 37t grundnormering/uge finansieres indenfor Serviceområde 10, Dagtilbud.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at tildeling af 37 t grundnormering til Dagplejen ugentligt gøres permanent
at udgiften finansieres indenfor Serviceområde 10, Dagtilbud
at den nyudnævnte ledelse af dagplejen foreligger sin samlede vurdering af området i 2014.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.