Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

60. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Børn og Unge

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2013. Sammenfattende viser opfølgningen et forventet merforbrug på driften med i alt 24,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts ekskl. genbevillinger.

 

Merforbruget skyldes hovedsageligt en forventet likviditetsforskydning på i gangværende projekter med ekstern finansiering (fra ministerier, fonde m.v.) og takstreguleringer vedr. tidligere år, et ansøgt forbrug af overførsler fra 2012 som endnu ikke er indregnet/godkendt  samt et forventet merforbrug på driften vedr. anbringelsesområdet og kørselsområdet

 

Der vurderes ikke at være behov for korrigerende handlinger på nuværende tidspunkt og der følges op i forbindelse med halvårsregnskabet efter behandling af overførselssagen 

Vedrørende anlæg forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 12,9 mio. kr. ekskl. overførsler.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.  

 

Drift:

Samlet forventes pr. 31. marts 2013 et forventet merforbrug på driften på 24,3 mio. kr. heraf er knap 8 mio. kr. et konkret forventet merforbrug på driften mens det resterende merforbrug vedrører opgjorte likviditetsforskydninger mellem årene. For de konkrete afvigelser på de enkelte områder henvises til vedlagte økonomiinfo og bemærkninger.

 

De væsentligste afvigelser er:

 • 2,7 mio.kr. likviditetsforskydning på projekter med ekstern finansiering. Det drejer sig om projekter der er videreført fra tidligere med anmodning om overførsel af midler fra 2012.

 • 4,4 mio. kr. likviditetsforskydning på takstpuljer/reguleringer, som følge af takstnedsættelser p.g.a. overskud tidligere år, specialtilbud

 • 3 mio. kr. forventet merforbrug på Anbringelsesområdet på 3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en større stigning i antallet af tvangssager.

 • 4,7 mio. kr. forventet merforbrug på kørsel. Der er heri indregnet en forventet besparelse på 2 mio. kr. omkring optimering af løs-kørsel mv. Der er herudover ikke taget højde for eventuelle særlige udfordringer i 2013 eller forventet effekt på i brugtagning af kørselskoordineringssystemet. Der orienteres nærmere på mødet.

 • 8 mio. kr. Ansøgt forbrug af overførsler. Indgår på nuværende tidspunkt som merforbrug, da overførslerne endnu ikke er godkendt. Følges op ved halvårsregnskabet   

 

Projekter og takstfinansierede puljer

Der forventes en samlet likviditetsforskydning på 7,1 mio. kr. vedr. projekter og takstfinansierede puljer. Det skal bemærkes, at der kan være en forventning om (som det er set i tidligere år) at den forventede likviditetsforskydning til en vis grad udlignes i løbet af året.

Opgørelsen her ved året start består af de forbrug der konkret kendes, projektmidler der er søgt overført fra 2012, som skal anvendes i 2013 og kendte mindreindtægter som følge af konkrete takstnedsættelser fra tidligere.

Det er derimod meget vanskeligt på dette tidlige tidspunkt at skønne om der i året kommer nye projekter eller genereres nye overskud på takstregnskaber.  Det er derfor med et vist forbehold, at der forventes en forskydning af denne størrelse.

 

Anbringelsesområdet
Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3 mio. kr. vedr. anbringelsesområdet. Merforbruget skyldes hovedsagligt, at der er en markant stigning i antallet af  tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser. Ved tvangsanbringelser bliver anbringelsesperioden længere da Barnets Reform ligger op til en større kontinuitet i anbringelsen set fra barnets perspektiv. Samtidig betyder det også flere ressourcer til overvåget samvær og kontaktperson til børn og forældre. Antallet af aktive tvangsanbringelser er steget fra 25 ultimo 2011 til 41 ultimo 2012. Merudgifter på grund af stigningen i tvangssager forventes at blive ca. 2 mio. kr.

 

Derudover forventes en anket domssag vedrørende en af vore unge på sikret institution, at kunne komme til at koste os ca. 1 mio. kr. ekstra, da der er uenighed om, hvorvidt betaling overgår fra Herning Kommune til Kriminalforsorgen når personen fylder 18 år.

 

Det forventede merforbrug giver ikke anledning til fremsættelse af decideret handleplan med nye korrigerende handlinger, idet de løbende opfølgninger løbende giver anledning til at korrigere og handle. Udgiftspresset de sidste år har betydet ,at der i Center for Børn og Forebyggelse er et meget tæt og kontinuerligt fokus på sammenhængen mellem forventet regnskab og besluttede budget med det mål at have så god en økonomistyring som mulig. Budgetopfølgningen pr. 31. marts har bl.a givet anledning til:
 
- at der er stærk fokus på at få igangsat "Sveriges projektet" så godt som muligt, så de lovede økonomiske gevinster indfries
- at der to gange om året bliver iværksat en gennemgang af samtlige dyre foranstaltninger ( alle anbringelser, dyre aflastninger, dyre forebyggende tiltag m.v.) med virkning af den pågældende rådgiver, temaleder, afdelingsleder samt en controller fra Center for Udvikling og Økonomi
- at der igangsættes en undersøgelse af om nogle støtte/kontaktopgaver kan igangsættes som mentorordninger, hvor der både er en økonomisk gevinst (50% statsrefusion) samt en større fokus på fremtidig uddannelse og beskæftigelse
- at der sættes fokus på om familiebehandlingen i Herning kan effektviseres

 

Ansøgning om forbrug af overførte midler

I forbindelse med overførselssagen er der ansøgt om at anvende 8 mio. kr. udover det vedtagne budget i 2013. (se regnskabssag) I budgetopfølgningen antages det at de 8 mio. kr. anvendes og dette giver derfor et tilsvarende merforbrug i talmaterialet.

Der følges op i forbindelse med halvårsregnskabet, hvor overførelsessagen er færdigbehandlet.

 

Selvforvaltningsaftaler
I forbindelse med årets 3 politiske budgetopfølgninger inddrages de decentrale enheder, hvor de skal melde ind med årets forventede mer- el. mindreforbrug. Her ved årets første politiske budgetopfølgning er der mange ubekendte faktorer (overførsler, elevtal mv.) og et begrænset konkret forbrug at vurdere på. Der sker derfor altid en kvalificering centralt i forhold til udgiftsmønstre, evt. lovændringer, kommende budgetomplaceringer mv.

Tilbagemeldingerne i forbindelse med denne budgetopfølgning synes igen at være meget forsigtige og der kan være en forventning om, at budgetterne samlet set holder på de decentrale enheder ekskl. overførsler. Opgørelserne på de enkelte serviceområder er i høj grad tro mod de konkrete tilbagemeldinger og det endelige resultat for 2013 må derfor forventes at blive bedre end nuværende melding.

  

Anlæg:

Der er samlet et korrigeret budget pr. 31. marts på 51,2 mio. kr. på anlæg. Der forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr. Merforbruget vedrører overførte midler fra 2012. Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af vedlagte økonomiinfo skema.  

 

Budgetomplaceringer:

Der anmodes om følgende tekniske omplaceringer

 • Flytning af budget fra anlæg ( 514.099) til drift SO 10, dagtilbud med i alt 304.000 kr. fra 2013 og frem. Det drejer sig om en anlægspulje der anvendes til mindre opgaver og hvor flytningen vil lette administrationen af midlerne betydeligt.

 • 975.000 kr. afsat på SO 10 til Knæk kurven flyttes til SO 16 til finansiering af ansættelse af personale i PPR, der skal varetage uddannelse i evidensbaserede metoder

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der fortages tekniske budgetomplaceringer jf. ovenstående med flytning af anlægsmidler til drift serviceområde 10, dagtilbud for børn. Budgetomplaceringen vedrører stednr. 514.099. Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder med i alt 304.000 kr. 2013 og frem samt flyttes 975.000 kr. fra SO 10 til SO 16
at der meddeles tillægsbevilling med i alt 263.000 kr. til fri- og efterskoler i henhold til demografireguleringsreglerne for 2013
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2012 og i Byrådet den 14. maj 2012.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 • Bemærkninger SO16, Børn og Forebyggelse
 • Bemærkninger SO12 , Folke- og ungdomsskoler
 • Bemærkninger SO10, dagtilbud
 • Budgetopfølgning, 1. kvt. 2013 - ANLÆG
 • Budgetopfølgning, 1. kvt. 2013 - DRIFT