Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

54. Regnskab og overførsler 2012, Børn og Unge

Sagsnr.: 00.32.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Regnskab og overførsler 2012, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regnskab 2012 er nu afsluttet og det samlede resultat for Børne og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 53,8 mio. kr. på drift samt et mindreforbrug på 21 mio. kr. på anlæg.

 

Mindreforbruget på drift er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 35 mio. kr., uforbrugte midler vedr. projekter og takstreguleringspuljer på 14,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige områder på 3,9 mio. kr.

 

Af mindreforbruget på drift søges 49,4 mio. kr. overført til 2013/2014, heraf 1,35 til anlæg og 4,4 mio. kr. søges tilført kassen.

 

Der anmodes endvidere om en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til dækning af merforbrug på kørselsområdet.

 

Af mindreforbruget på anlæg søges 21 mio. kr. overført til 2013.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for 2012 er skitseret i vedlagte oversigt (bilag 1) 

 

Regnskab 2012 udviser et samlet mindreforbrug for alle serviceområder på i alt 53,8 mio. kr. incl. overførsler fra 2011 med i alt 33,9 mio. kr. Resultatet er således forbedret med knap 20 mio. kr. i regnskabsåret 2012

 

I forbindelse med efterårsopfølgningen pr. 30. september forventedes et mindreforbrug på i alt 12,3 mio. kr. eksl. budgetopfølgningen på SO 10 dagtilbud. Regnskabsresultatet er således 41,5 mio. kr. bedre end opgjort i efteråret. Dette skyldes hovedsageligt

  • Dagtilbud, som i efteråret kun var indregnet med 3 mio. kr. da det ikke var muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser af strukturanalysen før ultimo året mod de nu 19,8 mio. kr.

  • Stor forsigtighed i tilbagemeldinger fra decentrale enheder på SO 12 og SO 16 med 14 mio.kr. mod konstateret 23 mio. kr.

  • Iværksat handleplan for nedbringelse af forventet merforbrug på centrale konti med en forbedring på 8 mio. kr.

 

 

De enkelte områder gennemgås nærmere i nedenstående.

CENTER FOR BØRN OG LÆRING:

SO 10 Dagtilbud:
Udviser samlet et mindreforbrug på 19,8  mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 15,8  mio. kr. overført til 2013 og de resterende midler 3,9 mio.kr. indstilles til at tilgå kassen.

 

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 11,9  mio. kr. og et mindreforbrug på de centrale konti på 7,8 mio. kr.

 

Mindreforbruget på de centrale konti skyldes mange forskellige faktorer, men kan hovedsageligt forklares med, at der i 2012 ikke har været behov for den afsatte pulje til imødegåelse af udsving. I forbindelse med underskuddet i 2010 blev det besluttet at der fremover skulle afsættes midler centralt til imødegåelse af udsving så området ikke var helt så sårbart. Der blev afsat 7 mio. kr. som i 2011 delvist medgik til finansiering af overført merforbrug fra 2010. Det indstilles af 3,9 mio. kr. overføres til anvendelse i 2013 med 3,2 mio.kr. og i 2014 med 0,6 mio. kr.

 

De resterende 3,9 mio. kr. indstilles at skulle tilgå kassen.

 

Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler er øget med 7 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2011. Pr. 1. august 2012 blev ny struktur implementeret og det har således været særdeles vanskeligt for såvel decentrale som centrale medarbejdere at følge økonomien i en periode. Dette har hovedsageligt decentralt betydet, at de enkelte ledere (og i høj grad de nye ledere) har udvist ekstraordinær forsigtighed i den løbende drift, som videre har medført en yderligere opsparing på selvforvaltningsaftalerne. 

 

For yderligere bemærkninger til resultatet for SO 10 henvises endvidere til behandlingen af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets møde d. 19. december 2012
 

SO 12, Folke- og ungdomsskoler
Udviser samlet et mindreforbrug på 12,6  mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 12,6 mio. kr. overført, heraf 0,3 mio. kr.  til SO 16 vedr. § 41. Der anmodes ud over den samlede ansøgning om overførsel på folke- og ungdomsskoleområdet om en tillægsbevilling på de i alt 5,1 mio. kr. til dækning af det resterende merforbrug på kørselsudgifter.
 

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 13 mio. kr., 3,4 mio. kr. vedrørende projekter og takstfinansieret område og et merforbrug på centrale konti på 4,1 mio. kr.

 

Merforbruget på centrale konti er sammensat af ikke forbrugte midler til udearealer på 1 mio. kr. og et merforbrug på kørsel på 5,1 mio. kr.  

 

Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler er øget med 6,6 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2011. Ved efterårsopfølgningen var den samlede melding fra skolerne et større forbrug af de decentrale midler og som led i handleplanen blev der derfor anmodet om generel tilbageholdenhed for sikring af overførslerne til 2013. Dette er i høj grad lykkedes, hvor skolerne har udvist ansvarlighed overfor det samlede kollegie og har øget opsparingen betydeligt.


Der er i 2012 uforbrugte midler på projekter på  0,3 mio. kr. samt afsat 3,1 mio. kr. til regulering på det takstfinansierede område.

 

 

CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE:

SO 16, Børn og Familie
Udviser samlet et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 20,8
mio. kr. overført til 2012 plus 0,3 fra SO 12. Merindtægter vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager 0,5 mio. kr. indstilles til at tilgå kassen.

 

Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 10 mio. kr., afsatte midler vedrørende projekter og takstfinansieret område på 11,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på centrale konti.

Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler er øget med 1,4 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2011. Dette skyldes hovedsageligt generel tilbageholdenhed og højere belægning på specialinstitutioner.

Der er i 2012 uforbrugte midler på projekter på 2,7 mio. kr. samt afsat 8,7 mio. kr. til regulering på det takstfinansierede område vedr. regulering regnskab 2011 og 2012 til takstnedsættelse i 2013 og 2014.

I 2012 blev refusionsreglerne på særligt dyre enkeltsager ændret, men efter diverse beregninger blev området ikke fuldt ud reguleret i forhold til beregnet DUT. Det viser sig nu, at der er merindtægter med i alt 0,5 mio.kr. det indstilles derfor at disse skal tilgå kassen. Tilbage er et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. på centrale konti.

 

 

ANLÆG:
Samlet udviser anlægssiden et mindreforbrug på 21 mio. kr. Beløbet søges overført til 2013.

Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på:

 

  • SO 10 dagtilbud på  2,4 mio. kr. hovedsageligt vedrørende afsatte midler til strukturanalysen

  • SO 12  folke- og ungdomsskoler på 16,8 mio. kr. hovedsageligt vedrørende forskydninger i betalinger på Snejbjerg Skole grundet vejrlig samt afventning af 1. års gennemgang på Tjørring Skole.

  • SO 16 Børn og Familie på 1,7 mio. kr. på SO 16 vedrørende udvidelse af Tjørringhus

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskab 2012 godkendes med et samlet nettomindreforbrug på 53,8

 

at overførsler drift fra 2012 til 2013 med i alt 47,4 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag

 

at overførsler drift fra 2012 til 2014 med i alt 0,6 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag

 

at der overføres 1,35 mio. kr. fra drift 2012 til anlæg med 0,65 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014

 

at overførsel af uforbrugte anlægsmidler med i alt et mindreforbrug på 21 mio. kr.
indstilles godkendt  jf. vedlagte bilag

 

at 4,4 mio. kr. indstilles til at tilgå til de likvide midler vedr. mindreforbrug i overførslerne på serviceområde 10 samt merindtægter på serviceområde 16

 

at der anmodes om en tillægsbevilling til serviceområde 12 med i alt 5,1 mio. kr. vedr. finansiering af kørselskontor/ besparelse samt merudgifter i 2012.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt, idet det bemærkes at Børne- og Familieudvalget anerkender, at skoler, dagtilbud mf. har udvist stor tilbageholdenhed i forbindelse med overførslerne.

Bilag

  • Oversigt Regnskab 2012 BFU
  • Overførsel fra 2012 til 2013 - ANLÆG - 4 BFU
  • Overførsel fra 2012 til 2013 - DRIFT - BFU
  • Forbrug af overførte midler - samlet BFU