Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

61. Udvidelse af intern skole hos Fonden Sparta indtil 25 elever

Sagsnr.: 17.03.17-P27-752-11 Sagsbehandler: Ole Thorn Madsen  

Udvidelse af intern skole hos Fonden Sparta indtil 25 elever

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde den 16. december 2009 oprettelsen af det socialpædagogiske opholdssted Sparta i Haderup.


På mødet den 26. maj 2010 godkendte Børne- og Familieudvalget oprettelse af intern skole med indtil 4 elever på adressen Nørregade 5, 7540 Haderup. Denne godkendelse blev givet under forudsætning af, at eleverne ikke kunne undervises på Haderup Skole.
Efter en PPR-gennemgang af elevgruppen, kunne man ikke anbefale, at de unge på opholdsstedet blev undervist på den lokale folkeskole. Elevgruppens pædagogisk/psykologiske profil er i dag den samme som dengang.
 
Fonden Sparta blev på Børne- og Familieudvalgsmødet d. 18. april 2012 godkendt til at udvide den interne skole til 18 pladser.
Udover Nørregade 5, Haderup er Fredbovej 21, Sunds og Sunds Hovedgade 66A, Sunds nu godkendt til undervisningsformål.

Sagsfremstilling

Fonden Sparta, der er et socialpædagogisk opholdssted, har ansøgt om at udvide sin interne skole fra 18 pladser til 25 pladser. Undervisningen kan indtil nu finde sted på tre adresser. - Nørregade 5, 7540 Haderup med indtil 4 elever af gangen. - Fredbovej 21, 7451 Sunds med indtil 9 elever af gangen. - Sunds Hovedgade 66A, 7451 Sunds med indtil 2 elever af gangen.


Der kan samlet set gennemføres undervisning af indtil 18 elever på opholdsstedets tre undervisningssteder, da undervisningen gennemføres på hold, på forskellige tidspunkter hen over dagen.

 

Fonden Sparta ønsker nu at samle den største del af sine undervisningsaktiviteter i mere egnede lokaler, nemlig en tidligere friskolebygning på Sebbesandevej 5, Tjørring, 7400 Herning. Der søges samtidig om en udvidelse af den interne skole fra 18 til 25 elever.

Opholdsdelen er godkendt til 25 pladser, og man ønsker at bringe antallet af pladser på intern skole op på et tilsvarende antal. Den nye skolebygning vil samtidig tilgodese ønsket om at kunne praktisere en mere økonomisk brug af de ressourcer, der anvendes på skoledriften.

 

Siden ansøgningen om udvidelsen blev indsendt, 19. november 2012, har man arbejdet på at opnå ibrugtagningstilladelse til undervisningsformål for Sebbesandevej 5.


Godkendelse af den interne skole sker i henhold til Folkeskolelovens § 22 stk. 5 og 6, jf. BEK nr. 885 af 07. juli 2010: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk virksomhed. § 18 om at undervisningen i 1-10. klassetrin varetages af lærere, der gennem uddannelse eller særlig erfaring har tilegnet sig de fornødne forudsætninger, eller (Stk. 3) kan varetages af personer med forudsætninger for opgaven. § 19 Henvisning af et barn eller ung til et anbringelsessted er betinget af, at der er indgået overenskomst om undervisningens omfang, indhold og tilrettelæggelse.
 
Overenskomsten skal mindst omfatte følgende: 1) Læse- og timeplaner. 2) Personalets kvalifikationer. 3) Tilsynsfunktionen og dens indhold. 4) Den pædagogisk-psykologiske betjening. 5) Budgettet for undervisningen og aflæggelse af regnskab. 6) Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever.


Tilsynsfunktionen skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.
Det regelmæssige tilsyn med undervisningen ved en intern skole varetages i et samarbejde mellem Børn og Unge forvaltningen, Teknisk forvaltning (bygningsmyndigheden) og leder af PPR.   Tilsynet tager udgangspunkt i Folkeskoleloven (VEJ nr. 9319 af 26. juni 2009)Vejledning om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Vejledningen præciserer, at folkeskolelovens regler om fag, timer, test og afgangsprøver også glæder for undervisningen af børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Intern skole kan ikke afholde afgangsprøver. Fonden Sparta skal derfor sikre, at eleverne tilmeldes folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasseprøve ved en skole med prøveret.
 
Tilsynet planlægges og gennemføres med baggrund i Undervisningsministeriets manual 1031 af 11. februar 2010. 
Målgruppen for den interne skole er alene unge med bopæl på opholdsstedet. Unge som er præget af massive omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker.

I den interne skoles overordnede mål er der bl.a. anført at man ønsker:

”at skabe muligheder for den unges kompetencetilegnelse
at skabe muligheder for faglig opkvalificering
at skabe mulighed for den enkelte unges alsidige og personlige udvikling
at skabe et realistisk overblik for den enkelte ung og dennes fremtidsmuligheder"

 

Hvis eleven skønnes at have opnået tilstrækkelig faglig kunnen afsluttes skoleforløbet med Folkeskolens afgangsprøve. Herning Kommune har tilsynet med den interne skole.
I forlængelse af behandlingen af denne ansøgningen om udvidelsen af skolen på Sebbesandevej 5, Tjørring, bliver der aflagt tilsynsbesøg.

 

Herning Kommunes Bygningsmyndighed, har påtalt en række forhold bl.a. omkring, adgangsforhold for handicappede samt forbedring af luftudskiftningen, indeklimaet. Disse forhold er Fonden Sparta ifærd med at bringe i orden. Når udbedring er sket, og der meldes klar til Bygningsmyndigheden, kan der afgives ibrugtagningstilladelse.


Organisationsforhold:
Den interne skole bliver drevet under Fonden Sparta, dog som selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi og budget.
Budget: Fonden Spartas interne skole får særskilt økonomi og drift. 

Fristen for at indsende budget til godkendelse er senest den 1. oktober hvert år for det kommende budgetår. Ved eventuelt driftsunderskud skal der tages kontakt til Herning Kommune med henblik på at aftale afvikling af underskuddet. Regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal indsendes til Herning Kommune seneste 1. maj i året efter regnskabsperiodens udløb. Regnskabets oplysninger anvendes til budgetopfølgning og kontrol.
Der revideres med udgangspunkt i Ministeriet for børn og undervisnings revisionsmetoder, der omfatter en vurdering af og stillingtagen til økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Fonden Sparta godkendes til at udvide intern skole til 25 elever, under forudsætning af, at man opnår ibrugtagningstilladelse til undervisningsformål, for bygning og lokaler på Sebbesandevej 5, Tjørring, 7400 Herning
at forvaltningen bemyndiges til at indgå driftsoverenskomst om intern skole med Fonden Sparta.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • 2012 11 19 budget_skoleudvidelse Sparta 25 elever 2013
  • 2012 11 19 ansøgning_skolegodkendelse Sparta
  • 2013 03 21 www-fondensparta-skolen