Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 14. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Regnskab 2017 - overførsler og mål

Sagsnr.: 00.01.00-A00-5-18 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Regnskab 2017 - overførsler og mål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Regnskab 2017 er nu afsluttet. Det samlede resultat for Børne- og Familieudvalgets område udviser merforbrug på -7,979 mio. kr. på drift samt et mindreforbrug på 92,1 mio.kr. på anlæg.

 

På drift søges ialt -7,979 mio kr. overført og genbevilliget med -23,805 mio.kr. til 2018 og +15,829 mio.kr. til 2019.

På anlæg søges 91,932 mio.kr overført til 2018.

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen sker der også opfølgning på mål. Målopfølgningen 2017 for Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt til godkendelse.  

Sagsfremstilling

MÅL 2017

I henhold til regnskabsvejledningen for 2017 skal der følges op på, om de polistiske mål for 2017 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til forårets budgetkonference.

 

Målopfølgningen sker på tværs at de tre serviceområder og har de to målspor "Alle børn skal være en del af fællesskabet " og "Alle børn skal blive så dygtige, de kan" som gennemgående tema.

 

Målopfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

 

DRIFTSRESULTAT

Hovedtallene for 2017 fremgår af den nedenstående oversigt:

 

NB - I afvigelseskolonnen er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Regnskab 2017 udviser et samlet merforbrug på -7,976 mio.kr i forhold til det korrigerede budget. Det er en afvigelse på 0,5 %. Ovenstående tabel viser også, at de 3 områder bruger flere midler end det oprindeligt allokereret i budgettet. Med andre ord kan man sige, at en del af udgifterne fra 2017 er blevet finansieret med opsparinger fra tidligere år. Det er  problematisk i forhold til sanktionslovgivningen på servicedriftsudgifterne. Dette kan også være problematisk på sigt, når opsparingerne ikke findes længere .

 

 

SO 10 DAGTILBUD FOR BØRN

 

 

 

Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, slutter 2017 med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 1,3 mio. kr. på de centrale konti (rammestyring) og 0,15 mio. kr. på de decentrale konti (selvforvaltningsaftale). Det bemærkes, at genbevillingen fra 2016 var på 13 mio. kr. Det betyder, at området opnår balancen i 2017 på grund af genbevillingen fra 2016. Med andre ord kan man sige, at udgifterne fra 2017 er blevet delvis finansieret med opsparinger fra tidligere år. Dette er problematisk, da opsparinger har kompenseret for nogle strukturelle problemstillinger, hvilket der redegøres for i nedenstående.

 

Decentrale konti - selvforvaltningsaftale

I stor træk bliver udgifterne til daginstitutioner og dagpleje bogført i denne kategori. Samlet set er der balance på dagtilbudsområdet, men den fordeler sig ikke lige. Mens der er et mindreforbrug på daginstitutioner, er den kommunale dagpleje udfordret af blandt andet vigende børnetal og ikke kompenserede lønudgifter i form af overenskomstsmæssige stigninger. Herudover er der højere udgifter til gæsteplaceringer (gæsteplejehus, 5. barn og gæstevederlag). Dette medvirker til, at dagplejen slutter året med en ubalance på -3,8 mio.kr.

 

Det bemærkes, at det har udviklet sig en tradition på området for, at opsparede driftsmidler anvendes til nye lokale anlægsprojekter. Denne tendens betyder, at der er færre midler til rådighed for den almindelige drift, samtidig med at der sker en ikke ubetydelig forskydning mellem anlægsrammen og servicedriftsrammen.

 

På centrale konti på Dagtilbud registreres udgifter til centrale puljer, tilskud til private og indtægterne fra forældrebetaling.

 

På de centrale konti  udgør trækket på de genbevilligede midler 6,0 mio. kr. Trækket på den centrale konti skyldes hovedsageligt følgende forhold:

 

1. Det er ikke opnået fuld effekt af nogle tiltag fra mulighedskataloget på såvidt angår kvadratmeteroptimering og skoleudsættere.

 

2. Når børn passes i private vuggestuer og børnehaver tildeles Dagtilbud det samme beløb pr. barn i demografitildeling, som hvis barnet havde være passet i en kommunal børnehave eller vuggestue. Men udover de variable udgifter afregnes der også et beløb til faste udgifter til de private institutioner. Denne merudgift udgør ca. 16.000 kr. pr børnehavebarn og ca. 23.000 kr. pr vuggestuebarn.

 

Siden 2012 har der været et stigende antal børn i de private institutioner. I 2012 var der i alt 162 børn, hvor der til sammenligning blev passet 393 børn i 2017, svarende til en vækst på 231 børn. Heraf udgør stigningen fra 2016 til 2017 44 børn svarende til en merudgift på 0,9 mio.kr. Det understreges, at problemet for Serviceområde 10 vil være fortsættende, så længe der anvendes de samme takster for kommunale og private tilbud i demografimodellen, og der samtidig er vækst i de private vuggestue- og børnehavetilbud.

 

3. Fra og med 1. januar 2016 blev der indført en ny lov om økonomiske fripladser i daginstitutioner. Lovændringen medførte, at kommunerne skal foretage månedlig økonomisk genberegning af de tildelte økonomiske fripladser, hvor modtagere af fripladstilskud før selv skulle genansøge om fripladstilskud, såfremt deres indtægter faldt i kortere eller længere perioder. Lovændringen har derfor medført en stor stigning i udgifterne til økonomiske fripladser. Udgiftsstigningen er regnskabsmæssigt først for alvor slået igennem i 2017, da der i 2016 blev bogført en større efterregulering ift. fripladstilskuddet i 2015. Den bogførte merudgift i 2017 i forhold til 2016 udgør ca. 3,0 mio.kr.

 

 

SO 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

 

 

Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, slutter med en mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Beløbet fordeler sig med en merforbrug på -3,5 mio. kr. på de centrale konti (rammestyring), en mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på de decentrale konti (selvforvaltnings-aftale) og 2,67 mio. kr. på projekter.

 

Decentrale konti (selvforvaltningsaftale)

 

På decentrale konti bogføres driftsudgifter til folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, ungdomsuddannelser for unge med særlige behov og ungdomskole.

 

Resultatet på decentrale konti viser et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. I løbet af året har flere skoler afviklet en gæld, og nogle skoler har været i stand at konsolidere sig mere end året før. Mindreforbruget på de decentrale enheder udgør 1,5 % af det samlede budget, som skolerne er blevet tildelt. Der kan konstateres en del variation skolerne imellem.

 

Det bemærkes, at det har udviklet sig en tradition på området for, at opsparede driftsmidler anvendes til nye lokale anlægsprojekter. Denne tendens betyder, at der er færre midler til rådighed for den almindelige drift, samtidig med at der sker en ikke ubetydelig forskydning mellem anlægsrammen og servicedriftsrammen.

 

Centrale konti (rammestyring)

 

På centrale konti bogføres udgifter angående fælles puljer, udgifter og indtægter for køb og salg af pladser på specialundervisningsområdet, udgifter til private skoler og til efterskoler og udgifter til befordring af elever i grundskolen.

 

Resultatet på centrale konti viser et merforbrug på -3,5 mio. kr. Det skyldes følgende hovedelementer:

 

1. Det er ikke opnået det provenu forudsat i mulighedskataloget angående kvadratmeteroptimering.

 

2. Der er stigende udgifter på det specialiserede skoleområde i forhold til det allokeret budget, både internt i kommunen men også eksternt, hvor børn bor i en anden kommune, men Herning Kommune har betalingsforpligtelsen. Budgetpresset er blevet delvis håndteret via mindreforbrug på kørselsområdet.

 

3. Enkeltstående større engangsudgifter i 2017, som ikke forventes at være relevante i 2018.

 

 

Projekter
Der er tale om projekter, som ikke er blevet afsluttet i 2017 og fortsætter i 2018. Derfor er der brug for at overføre midlerne til 2018.

 

SO 16 BØRN OG FAMILIE

 

 

 

Resultatet på serviceområde 16, Børn og Familie, udviser en ubalance på -19,4 mio. kr.

 

Ovenstående tabel viser, hvordan merforbruget fordeler sig på området. Hovedforklaringer til afvigelserne er følgende:

 

1. Der er flere sager end oprindelig forudsat i budgettet. Budgetforudsætningerne baserede sig på erfaringerne fra Sveriges programmet, hvor aktiviteten var uændret i 2. år i forhold til 1. år. Stigningen i antal sager er udtryk for, at det tager længere tid at udrulle Herningmodellens mindset hele vejen i systemet end i pilotprojektet.

 

Dog bemærkes, at der, trods merforbruget, kan konstateres en reduktion i udgifterne pr. barn, hvilket er i tråd med Herningmodellen. Det kan også nævnes, at udgifterne til foranstaltninger (som vises i ovenstående tabel under "Børn- og Familieafdeling") er lavere i 2017 end i 2016. Tilsvarende er der et fald i indtægter fra centrale refusionsordninger.  

 

2. Det er ikke sket rettidige kapacitetstilpasninger på udførerdelen i forbindelse med omlægning af tilbudsviften til Herningmodellens mindset. Desuden er udførerdelen ramt af et fald på indtægtssiden, da der sælges færre pladser til andre kommuner. På baggrund heraf er der i november opsagt 35 medarbejdere, hvilket dog ikke har budgetmæssig effekt før 2018.

 

3. Der er desuden pres på Tandplejens budget.Det skyldes øgede krav til patientsikkerhed og hygiejne, som samtidig forstærkes af den udprægede decentrale struktur med 10 tandklinikker.

 

Når tiltagene fra balanceplanen, godkendt af Byrådet i marts 2017, får sin fulde effekt i løbet af 2018, forventes der balance i økonomien på området.

 

ANLÆG

 

 

Regnskab 2017 udviser et samlet mindreforbrug på 91,123 mio.kr. på grund af tidsforskydninger, hvoraf 91,932 mio.kr. ønskes overført til 2018. Detaljerede oplysninger findes i bilag. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Regnskab 2017 godkendes med et samlet merforbrug på 7,976 mio kr.
at Målopfølgning 2017 godkendes
at overførsler drift fra 2017 til 2018 med ialt -23,805 mio kr. godkendes jævnfør vedlagte bilag
at resterende overførsler på drift vedrørende selvforvaltning ialt 15,829 mio.kr. indstilles overført fra 2017 til 2019. I det omfang der kan findes plads i budgetrammen 2019 for hele Herning Kommune, er det målet at få midlerne indarbejdet i det vedtagne budget for 2019. Midlerne vil i givet fald kunne anvendes i 2019 til drift, anskaffelser mv af de pågældende skoler og institutioner, uden hensyntagen til sanktionslovgivningen
at der overføres 387.000 kr. til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre fra Serviceområde 16 Børn og Familie - midler vedr. astma- og lunge indsats, som fordeles i henhold til den nyeste bekendtgørelse
at overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler med et mindreforbrug på ialt 91,932 mio.kr. indstilles godkendt videreført til 2018.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Vinnie Borbjerg (A) er bekymret for, at der spares på serviceområde 16.

Bilag

  • Målopfølgning 2017 BOU
  • BFU 2017 samlet oversigt
  • BFU 2017 - SO10
  • BFU 2017 - SO12
  • 04 Anlæg - BFU 2017