Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

80. Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen

Sagsnr.: 00.00.00-P19-453-06 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Knudmoseskolen er Herning Kommunes udbyder af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
En uddannelse målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Den daglige undervisningstid er fra kl. 08.30 og ophører kl. 14.00 mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag og fredag ophører undervisningen kl. 12.50.
I forbindelse med etablering af STU på den daværende Lindegårdsskole, var der i en periode oprettet et eftermiddagstilbud for at imødekomme et behov for tilbud til hjemmeboende STU-elever fra undervisningens ophør til forældre kom fra arbejde. Grundet manglende efterspørgsel, blev tilbuddet nedlagt i februar 2009.
 
De elever fra Herning Kommune, der senere har haft behov for et helhedstilbud, er blevet visiteret til Mariebjerg i Holstebro Kommune, hvor eftermiddagstilbuddet er en del af tilbuddet, ligesom kollegietilbud er det.
 
Der er rettet forespørgsel til Knudmoseskolen fra sagsbehandlere i Børne- og Familieafdelingen og i Handicap og Psykiatri, fra forældre til kommende elever samt fra konsulent i Handicap og Psykiatri med ønske om at der fra skoleåret 2012-2013 oprettes et eftermiddagstilbud primært for at tilgodese hjemmeboende elever med udearbejdende forældre og for at være et alternativ til visitation til Mariebjerg.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af et eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen.
 
Målgruppen er unge 16-25 årige, der frekventerer Knudmoseskolen. Tilbuddet er tiltænkt hjemmeboende unge med udearbejdende forældre. Tilbuddet varer fra undervisningstidens ophør til forældre kommer fra arbejde.
 
Tilbuddets formål er at:

  • Give de unge mulighed for at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter i en ”tilrettelagt og beskyttet sammenhæng”.

  • Medvirke til at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede.

 
Takst:
3 modeller er ”i spil”. Beregningerne er forudsat min. 10 elever i ordningen:

  • Model 1: Åbningstid skoledage: Fra skoletids ophør til kl. 16.30 (fredag til kl. 15.30). Takst: kr. 145,- pr. dag.

  • Model 2: Åbent alle hverdage fra skoletids ophør til kl. 16.30 (fredag til kl. 15.30). Uge 7 og 42 samt 3 dage før påske m.v. I alt 15 dage. De dage, der ikke er skoledage, er tilbuddet åbent fra kl. 08.00. Takst: kr. 167,- pr. dag.

  • Model 3: Åbent alle hverdage. De dage, der ikke er skoledage, er tilbuddet åbent fra kl. 08.00. Tilbuddet er lukket 3 uger i sommerferien. Takst: kr. 203,- pr. dag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at tilbuddet godkendes til etablering pr. 14. august 2012, såfremt der minimum er 10 unge, der er visiterede til tilbuddet
at administrationen bemyndiges til at vælge model og dermed takst for eftermiddagstilbuddet ud fra den konkrete efterspørgsel.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Punktet udsat

Bilag

  • Eftermiddagstilbud tilknyttet Ungdomscenter Knudmosen