Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. De strukturelle forhold i dagplejen

Sagsnr.: 00.00.00-P19-368-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

De strukturelle forhold i dagplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget 2011 blev der besluttet, at der på dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold.
 
På Børne- og Familieudvalgets møde 16. november godkendte udvalget projektbeskrivelsen vedrørende strukturelle forhold i Dagplejen. Nu er projektgruppens arbejde færdig og præsenteres for Børne- og Familieudvalget.
 
Hovedkonklusionen er, at organisationen endnu ikke har fundet sine ben efter besparelsen blandt afdelingsledere og dagplejepædagoger i 2011. Der er fortsat behov for at tilpasse dagplejens mål til de nye rammer og forventningsafstemme og tilpasse opgaver, roller og ansvar hos medarbejderne. Der er et stort engagement og arbejdsomhed hos ledelse og medarbejdere, men nye metoder og værktøjer skal udvikles og gammel praksis skal aflæres og erstattes af de nye måder man politisk og ledelsesmæssigt har besluttet dagplejen skal fungere efter. Projektgruppen anbefaler, at man fortsætter den udvikling, der er sat i gang med at tilpasse Dagplejen til de nye forhold.
 
Projektgruppen har evalueret bæredygtigheden i pasningsdistrikterne. Projektgruppen anbefaler, at de nuværende distrikter fastholdes men, at gæstedagplejen bliver mere dynamisk og tilpasset de givne forhold i de forskellige distrikter. Målet er, at børnene kan passes i gæstedagpleje i eget område og af for dem kendte voksne.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget 2011 blev der besluttet, at der på dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold, herunder dagplejens robusthed og fleksibilitet i forbindelse med efteruddannelse, sygefravær og ferieafvikling.
 
Der blev nedsat en projektgruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Dagplejen og en repræsentant fra FOA. Koncern HR har været projektleder for projektgruppen. Den nærmere beskrivelse af projektgruppens arbejdsform og resultater af arbejdet kan læses i vedlagte bilag ”Vurdering af de strukturelle forhold i Dagplejen”.
 
Projektgruppen har evalueret bæredygtigheden i pasningsdistrikterne. Projektgruppen har vurderet om man kunne indrette pasningsdistrikterne for Dagplejen så de er identiske med skoledistrikterne. Analysen viser, at det vil være særdeles dyr løsning pga. den dårligere kapacitetsudnyttelse hos dagplejerne og vanskeligheder med at håndtere gæstedagplejen inden for de enkelte skoledistrikter. Analyser viser, at der skal ansætte ca. 45 dagpleje ekstra for at passe den samme mængde børn. Projektgruppen anbefaler, at de nuværende distrikter fastholdes men, at gæstedagplejen bliver mere dynamisk og tilpasset de givne forhold i de forskellige distrikter. Fx kan man indgå samarbejde med vuggestuer og daginstitutioner om gæstedagpleje i yderområderne. Derved kan børnene i højere grad blive i lokalområderne. Målet er, at børnene kan passes i gæstedagpleje i eget område og af for dem kendte voksne. 
Ved analyser af de interne strukturelle forhold er projektgruppen kommet frem til, at Dagplejen som organisation i dag er kendetegnet ved to forhold:

 • Der er meget stram økonomistyring og resurseallokering. Det er discipliner som fyldet meget mere end tidligere og det betyder at faglig udvikling har været sat på hold i perioden. Der er enighed om, at det skal sættes strøm til den faglige udvikling igen og ledelsesmæssigt forsøge at finde den nødvendige tid inden for de nuværende rammer.

 • Dagplejepædagogerne og ledelsen har fået nye opgaver, roller og ansvarsområder. Disse er ikke faldet helt på plads eller overført til daglig praksis. Dagplejepædagogerne har tre forskellige roller i relationen til dagplejerne: 1) faglig sparringspartner og rådgiver 2) kontrollant og 3) rollen som stedfortrædende leder. Denne konklusion er helt i tråd med EVAs rapport om kvalitetsarbejde. Heri konkluderer man, at Dagplejepædagogernes placering af disse roller er af central betydning for kommunens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af dagplejen.

Dagplejerne står med ”sandhedens øjeblik” forstået på den måde, at det er her børnene modtager det pædagogiske tilbud og forældrene oplever kvaliteten af Dagplejens arbejde. Lederne og dagplejepædagogerne skal støtte op om dagplejernes mestring af, at skabe høj kvalitet i ”sandhedens øjeblik”. Til denne opgaver skal ledere og dagplejepædagogerne udvikle nye metoder, værktøjer og forståelser – inden for de givne rammer. Derfor anbefaler projektgruppen, at Dagplejens ledelse koordinerer de fremtidige strategier med de igangværende aktiviteter i en kontinuerlig forandringsproces.
 
Samlet set peger projektgruppen på følgende indsatsområder:
 

 1. Dynamiske pasningsdistrikter
  Pasningsdistrikterne bibeholdes i den nuværende størrelse men gæstedagplejeordninger tilpasses fleksibelt, så gæsteplejen sker inder for pasningsdistriktet men efter forskellige modeller ud fra økonomisk og faglig bæredygtighed. Se skemaet på side 17. Det betyder, at der i nogle distrikter skal laves aftaler med vuggestuer, daginstitutioner om gæstedagplejeordninger, andre har gæstehuse eventuelt med flyverfunktioner og andre har faste gæstedagplejere. Modellerne tager afsæt i antallet af dagplejere i distriktet, geografiske afstande og hvad der bedst for børnenes tarv. Arbejdet omkring børnetalsprognose kvalificeres.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2012.
   

 2. Kommunikation
  Dagtilbud indfører pr. august 2012 en ny kommunikationsplatform (NemBørn).
  Nembørn giver dagplejen mulighed for at kommunikere digitalt med forældrene gennem hjemmeside, nyhedsbreve, dagbøger, kalenderoplysninger osv.. Nembørn er også et internt kommunikationsredskab med bookningssystemer, kalendere, feriemoduler og beskedfunktion. Med dette nye redskab kan dagplejen skabe en tydelig kommunikation udadtil med og så indadtil således at Dagplejen ønskede image understøttes bedst muligt. For medarbejderne vil det betyde en tydeliggørelse af rammer og mål, fordeling af opgaver, roller og ansvar og alt i alt tydeliggøre for den enkelte medarbejder hvordan hun bidrager til opfyldelse af Dagplejens mål.
   
  Dette indsatsområde bør igangsættes august 2012.
   

 3. Forebyggelse og sundhedsfremme til børn
  Ledelsen vil tage initiativ til at afstemme samarbejdet med PPR, Sundhedsplejen. Her vil man aftale hvordan Sundhedsplejen kan inddrages i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i Dagplejen.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2012.
   

 4. Specialtilbud til børn med særlige behov
  Ledelsen vil tage initiativ at afstemme samarbejdet med PPR, Sundhedsplejen o.a. Herunder vurdere behovet for at udvikle specialistkompetencer hos Dagplejepædagogerne og udvikle ny måder, metoder, møde-/dialogformer, hvor de specialfunktionerne i samarbejde med dagplejepædagogerne inddrages i at understøtte dagplejerne i at identificerer børn med særlige behov.
   
  Dette indsatsområde bør igangsættes august 2012.
   

 5. Dagplejepædagogernes personlige lederskab
  Der er allerede et projekt i gang om dagplejepædagogernes personlige lederskab, herunder en personlig afklaring hvad fremtiden krav er til roller, opgaver og ansvar. Forløbet skal styrke dagplejepædagogerne i deres nye ramme som dagplejernes daglige sparringspartner, kontrollant for dagplejerne og stedfortræder for Dagplejelederen.
   
  Dette indsatsområde forventes afsluttet december 2012.
   

 6. Udvikling af den pædagogiske kvalitet
  Som opfølgning på de allerede iværksatte indsatser omkring kortlægning af de pædagogiske processer og tiltag i dagplejen, igangsættes en opfølgning med prioritering og implementering af metoder og procedurer til sikring og udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagplejen.
  Tilsynsbesøgene har til formål, at sikre og udvikle den pædagogiske kvalitet og suppleres nu med arbejdet med kvalitetsrapporten med videreudvikling af læreplansarbejdet gennem læringshjulet, samt arbejdet med kommunikationsplatformen Nembørn. På denne baggrund omorganiseres tilsynsbesøgene, så de i stedet for at være temabaserede følger barnets udvikling i den tid barnet går i dagpleje og organiseres så de danner sammenhæng med arbejdet med kvalitetsrapporten og læringshjulet og forankres i Nembørn. Nye og ressourcebesparende teknologier indgår som en del af opgaveløsningen.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2012. 

 7. Tilpasning af mål og rammer
  På baggrund af indsatsområderne 5 + 6 igangsættes et udviklingsforløb for lederne og dagplejepædagogerne. Formålet er at afstemme Dagplejens organisation, opgaver, kompetencer/uddannelse og brug af teknologi ud fra den viden og indsigt medarbejderne har fået fra indsatsområderne 5 og 6. Afklaringen vil sikre, at dagplejerne vil få den bedste og mest kvalificeret støtte fra ledelsen og dagplejepædagogerne inden for de givne rammer.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes januar-marts 2013.
   

 8. Strategisk efteruddannelse som sigter mod de fælles mål
  Når indsatsområde 5, 6 og 7 er på plads iværksættes en afdækning af efteruddannelsesbehovet hos ledere, dagplejepædagoger og dagplejere. I det arbejde indgår også afklaring af alternative metoder til uddannelsesforløb (internet, videoklip, sidemandsoplæring osv.). Formålet er at udvikle uddannelsestilbud som er omkostningseffektive set ud fra de særlige forhold dagplejen står i – her tænkes på behov for gæstedagpleje, alene-arbejde m.v. Man skal også være opmærksomme på, at der skal laves særlige tilbud til enkelte grupper af dagplejere.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2013.
   

 9. MUS
  Udviklingsarbejdet skal knyttes op på MUS (Medarbejder UdviklingsSamtale). Der skal struktureres en måde hvorpå der kan holdes MUS en gang om året. I samarbejde med MEDudvalget kan man aftale at MUS erstattes af GRUS (GRuppe Udviklings Samtaler).
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2013.

Økonomi

Afholdes indenfor dagplejens økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Projektgruppens rapport tages til efterretning
at Projektgruppens forslag og rækkefølge for indsatsområder godkendes
at Center for Børn og Læring går i gang med at undersøge mulighederne for at etablere samarbejde om gæstedagpleje med vuggestuer og daginstitutioner i yderområderne. En model sendes til politisk behandling i efteråret 2012.
at Center for Børn og Læring igangsætter arbejdsgruppens anbefalinger.

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Punktet udsat

Bilag

 • Vurdering af de strukturelle forhold i Dagplejen 9