Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

69. Ansøgning fra Tjørring Skole om klassestørrelse

Sagsnr.: 17.02.04-G01-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Tjørring Skole om klassestørrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole ansøger Børne- og Familieudvalget om bemyndigelse til ved indskrivningen af elever til 0. klasse at sætte et max. elevtal i hver af skolens to børnehaveklasser på 24 elever, for dels at sikre at nybyggere og tilflyttere til eget skoledistrikt fortsat kan rummes i klasserne, og dels at sikre muligheden for integration fra skolens modtageklasser.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole anmoder i en ansøgning dateret den 18. januar 2016 Børne- og Familieudvalget om bemyndigelse til ved indskrivningen af elever til 0. klasse at sætte et max. elevtal i hver børnehaveklasse på 24 elever, for dels at sikre at nybyggere og tilflyttere til eget skoledistrikt fortsat kan rummes i klasserne og dels at sikre muligheden for integration fra skolens modtageklasser.

 

Ifølge folkeskolelovens §17 må elevtallet ved skoleårets begyndelse ikke overstige 28 elever. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade at hæve dette tal til 30 elever i en klasse ved skoleårets begyndelse. Hvis elevtallet i løbet af skoleåret overstiger det fastsatte maksimum, nødvendiggør dette ikke oprettelse af en ny klasse.

 

Ifølge folkeskolelovens §36 optages elever på den skole, til det distrikt, som deres bopæl hører. Forældrene har krav på frit skolevalg i henhold til de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

 

Tjørring Skole har tidligere fremsendt en lignende anmodning, som blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 6. februar 2014. Her blev ansøgningen afvist, da børnetallet dengang ikke tilsagde et loft på 24 elever.

 

Tjørring Skole har til skoleåret 2016-2017 foreløbigt indskrevet og modtaget ønsker om indskrivning af i alt 50 elever til kommende 0. klasse, dvs. en forventet klassestørrelse på 25 elever i hver af skolens børnehaveklasser. Heraf kommer 15 elever uden for skolens eget distrikt.

 

Skolebestyrelsen anfører i ansøgningen at med en tilvækst af nybyggere og tilflyttere i eget skoledistrikt, og søgning fra andre skoledistrikter, som man pt. oplever, så vil skolen hurtigt blive bragt i en situation, hvor begge børnehaveklasser fyldes op til 28 elever.

Tjørring Skole har også en modtageklasserække med 5 klasser (60 elever). Eleverne i modtageklasserne skal efter en kortere periode tilknyttes en alderssvarende klasse, og deltage i et eller flere fag i den klasse, de tilknyttes.

 

Skolen forudser derfor, at integrationsmulighederne fra modtagerklasserne bliver meget begrænsede i stamklasserne, når der i forvejen er tæt på 28 elever i de klasser, modtageklasseeleverne skal integreres i.

 

Skolebestyrelsen anfører også, at Tjørring Skole ikke er disponeret til et 3. spor.

 

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole anbefaler derfor, at der ved indskrivningen sættes et max. elevtal i hver af de to børnehaveklasser på 24 elever.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen om, at der ved indskrivningen sættes et max. elevtal i hver børnehaveklasse på 24 elever på Tjørring Skole
at Tjørring Skoles udfordringer med at integrere eleverne fra skolens modtagerklasser i stamklasserne medtages som en selvstændig problematik i den igangsatte analyse af flersprogsområdet i Herning Kommune.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Ansøgning fra Tjørring Skole om klassestørrelse