Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

64. Kommissorium ”Flersprogede børn og unge – fælles ansvar”

Sagsnr.: 17.15.01-P00-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Kommissorium ”Flersprogede børn og unge – fælles ansvar”

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Pia Elgetti, Gitte Hæsum

Sagsresume

Som opfølgning på dagsordenspunkt nr. 45 behandlet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 16. marts 2016 præsenteres udvalget nu for kommissorium. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune modtager lige nu som andre kommuner et stigende antal flygtninge. I forlængelse heraf ønskes der igangsat et arbejde med at udvikle ny praksis for undervisning af flersprogede børn og unge, hvor de starter direkte i det almene læringesmiljø.

 

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for CBL og CUO, skoler med mange flersprogede børn, flersprogskoordinator-gruppen Q-udvalget, de faglige organisationer samt andre relevante ressourcepersoner, som skal fremkomme med forslag til den nye model for undervisning af flersprogede børn - herunder en ny ressourcetildelingsmodel på området.

 

Arbejdsgruppen skal se på organiseringen af de centralt placerede modtageklasser på Tjørring Skole og Lundgårdskolen. Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til en fleksibel og lokalt forankret organisering, så nogle elever med andet modersmål end dansk indskrives i en klasse på den lokale folkeskole i det nærmiljø, hvor eleverne hører til. Endvidere skal modellen lægge også op til, at der oprettes et ressourcetema med lærere og pædagoger, der kan vejlede og støtte den enkelte skole og være med til at tilrettelægge undervisningen på skolen og i forhold til eleverne.

 

Der er udarbejdet et kommissorium for gruppens arbejde, som skal godkendes af Børne- og Familieudvalget. Centerlederen på skoleområdet er formand for arbejdsgruppen. Endelig skal arbejdsgruppen se på tilbuddet i forhold til de flersprogede unge, der bliver 18 år i modtagerklasseforløbet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at kommissorium tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • 150330 Kommissorium arbejdsgruppe ny praksis ift flersprogede elever BM
  • Sprogstimulering for flersprogede børn