Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

63. Sdr. Felding Skole - til- og ombygning samt indretning af faglokaler

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Sdr. Felding Skole - til- og ombygning samt indretning af faglokaler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard, Sven Nørgaard og Anne Marie Muff

Sagsresume

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2016–2019 blev der afsat 4,5 mio. kr. til om- og tilbygning på Sdr. Felding Skole.

 

Projektforslag forelægges Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Projektet gennemføres sammen med to øvrige projekter på skolen vedrørende dels etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg som følge af AT-påbud.

Sagsfremstilling

Om- og tilbygningen vedrører bygningen, der huser skolens mellemtrin. Det drejer sig om 257 m² tilbygning og 740 m² ombygning. Klasselokalerne på mellemtrinnet udvides fra ca. 48 m² til 70 m², der etableres en ny gang, tre grupperum samt faglokaler.

 

Projektforslag på om- og tilbygningen er vedlagt sagen som bilag.

 

En arbejdsgruppe bestående af ledelse og medarbejdere ved Sdr. Felding Skole, Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring har været nedsat.

 

Fremadrettet indtil byggeriet står færdigt, ønskes nedsat følgende styre- og arbejdsgruppe:

 

Helle Villum Christensen – Formand for skolebestyrelsen, Sdr. Felding Skole

Torben Rathe – Skoleleder, Sdr. Felding Skole

Tommy Larsen - Sdr. Felding Skole

Henrik Jensen - Sdr. Felding Skole

Poul Jørgen Jacobsen - Teknisk Servicemedarbejder, Sdr. Felding Skole

Sven Nørgaard – Konsulent, Center for Børn og Læring, Herning Kommune

Preben Munk – Arkitekt, Arkitektfirma Kristian H. Nielsen

Niels Mønsted – Projektleder, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune

 

Byggeriet forventes klar til ibrugtagning februar 2017 – tidsplan er vedlagt sagen som bilag.

 

Projektet udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation.

Økonomi

Om- og tilbygningen udføres i forventningen om at opnå synergier både omkring økonomi og planlægning sammen med to andre projekter på Sdr. Felding Skole.

 

Det samlede projekt, der igangsættes, består således af følgende tre delprojekter:

 

-       Om- og tilbygning - anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2016 på stednr. 301096

-       Håndværk og Design - anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016 på stednr. 301053

-       Ventilation - påbud fra AT - anlægsbevilling på 3,35 mio. kr. i 2016 på stednr. 301094. Bevillingen er overført fra 2015.

 

Alle tre anlægsbevillinger er frigivet.

 

Der aflægges separate anlægsregnskaber for de tre projekter.

 

Det har vist sig under planlægningen, at det afsatte beløb på 4,5 mio. kr. til om- og tilbygning af mellemtrinnet ikke har kunnet række til ombygning af hele bygningen. Skolen ønsker derfor at bidrage med et 0,4 mio. kr., som finansieres af et driftsoverskud i 2015.

 

Beløbet søges omplaceret i forbindelse med næstkommende budgetopfølgning.

 

Når byggeriet er afleveret, vil ændringer i driftsudgifterne blive opgjort. En eventuel besparelse vil indgå i den indarbejdede besparelsespulje vedrørende arealoptimering på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og vil blive omplaceret i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Projektforslaget på om- og tilbygning af Sdr. Felding Skole godkendes, herunder
at Tidsplan samt organisationsplan for byggeriet godkendes
at Sdr. Felding Skoles bidrag på 0,4 mio. kr. søges overført fra drift tilsted nr. 301096 ved næstkommende budgetopfølgning
at Ændringer i driftsudgifter opgøres når byggeriet er afleveret. En eventuel besparelse omplaceres til pulje vedrørende arealoptimering på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Sønder Felding Skole - Om og tilbygning 10.02.2016
  • Tidsplan Sdr. Felding Skole - Om- og tilbygning
  • Notat - Organisering, Udvidelse af Sdr. Felding Skole