Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

66. Ansøgning om tilbygning til Gullestrup skole

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning om tilbygning til Gullestrup skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra Gullestrup skoles bestyrelse om etablering af en nybygning til erstatning af eksisterende byggeri på Trælundvej 5, Lærkereden.

Der søges om en nybygning til undervisningsformål. 

Sagsfremstilling

Gullestrup skole har efter overtagelse af specialklasserækken Nieren fra Holtbjergskolen, fået pladsproblemer.

Ifølge lokalplanen, må der ikke etableres undervisning i bygningen på Trælundvej 5. En ændring i bygningsforholdene vil betyde, at lokalplanen skal ændres så det sikres, at der i den nye lokalplan, kan søges byggetilladelse til etablering af en bygning til undervisningsformål.

 

Gullestrup skole har siden 1. august 2015 haft specialklasser og special SFO efter lukning af Holtbjergskolen.

I den periode har skolen været meget presset lokalemæssigt i forhold til specialklasserne og SFO'en.

 

I den politiske beslutning, vedr. lukning af Holtbjergskolen stod der, at der måtte påregnes anlægsudgifter til renovering af 1. sal på Lærkereden med henblik på etablering af klasselokaler. Denne løsning er undersøgt og vil være meget dyr i forhold til den plads skolen får. Der kunne etableres ét stort rum på ca. 90 kvm; men den løsning ville ikke rumme de nødvendige pædagogiske og personalemæssige dispositionsmuligheder.

 

Dele af bygningen er i forholdsvis dårlig stand, og der må påregnes flere vedligeholdelsesomkostninger i løbet af få år. Bl.a. vil taget på stuehuset skulle skiftes inden for en kort årrække, ligesom varmeanlægget vil skulle totalrenoveres, da udhuset ellers ikke vil kunne bruges.

 

Det er drøftet med Børnecenter Nord om en af specialklasserne kunne være der i skoletiden, men specialklasseeleverne vil fylde for meget og eleverne vil have svært ved at tilpasse sig lokaler, der ikke har samme indretning hver dag.

Brug af Skovhytten er også undersøgt, men afstanden mellem skolen og Skovhytten vil sætte mange begrænsninger i forhold til personale og i forhold til inklusion af eleverne.

 

Skolen og skolebestyelsen ønsker derfor at bygge er nyt hus i træ eller andet materiale på parkeringspladsen ved Lærkereden/Ll. Østergård på omkring 150 m2. Det nye hus indrettes til at rumme et helhedsorienteret pædagogisk tilbud - en kombination af specialklasse og SFO.

 

Huset skal rumme:

  • fællesrum med køkkenafsnit
  • 4 rum til elevarbejdspladser
  • personalerum
  • kontor
  • bryggers
  • disponibelt rum
  • toiletter
  • garderobe

 

Samlet skønnnet udgift for opførelse af 150 m2 undervisningsbygning lyder på 2,4 mill. kr. excl. moms. iflg. kommunale ejendomme.

Udgift til projektering, tegning og diverse forundersøgelser er ikke medregnet. Denne udgift anslås til 240.000 kr.

 

 I alt 2,640 mill. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen indgår i den videre budgetbehandling, og
at udgiften til etablering af undervisningsareal indgår i arbejdet med investeringsoversigten
at der søges om ændring af lokalplanen for området, så der kan opføres en bygning til undervisningsformål.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Sagen udsættes med bemærkning om, at det undersøges om der i skolens bygningsmasse kan etableres undervisningslokaler, og det afdækkes om der kan skabes muligheder for et lokalefællesskab med Gullestrup Hallen.

Bilag

  • Notat om undervisningsbygning
  • Specialklasser - SFO lokaler