Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

60. Budget 2017 - 2020, Perspektivnotater

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2017 - 2020, Perspektivnotater

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren 2017-2020 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotaterne indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

I følge budgetproceduren for 2017-2020 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod første budgetkonference afslutte det forgangne år og indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2017.

En del af dette arbejde er at få afdækket og udnyttet de potentialer, der måtte være for effektiviseringer samt at få håndteret væsentlige budgetproblemstillinger.  
 
Arbejdet er opsamlet i såkaldte perspektivnotater for hvert serviceområde. Perspektivnotatet har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2017 og indgår i materialet til første budgetkonference.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at perspektivnotaterne for serviceområderne 10, 12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder i budgetmaterialet til budgetkonferencen.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • SO 10, Dagtilbud og SO 12, Skoler - B2017
  • SO. 16 Børn og Familie perspektivnotater B2017 - 12..03.16