Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

59. Regnskab 2015 og Overførsler

Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Regnskab 2015 og Overførsler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regnskab 2015 er nu afsluttet og det samlede resultat for Børne og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. på drift samt et mindreforbrug på 44,4 mio. kr. på anlæg.

På Drift søges i alt 18,6 mio. kr. overført og genbevilliget med 14,3 mio. kr. til 2016 og 4,3 mio. kr. til 2017. Det indstilles at de resterende midler 1,8 mio. kr. vedr. mindreforbrug fri- og efterskoler tilgår likvide midler.

På Anlæg søges 43,4 mio. kr. overført til anlæg 2016 og at der meldes negativ anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. stednr. 301053 Skolefond, som finansierer merforbrug på driftsudgifter i 2015.

I forbindelse med regnskabsafslutningen sker der også opfølgning på mål. Målopfølgningen 2015 for Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt til godkendelse.

Sagsfremstilling

DRIFT

 

Hovedtallene for 2015 er skitseret i nedenstående oversigt:

 

 

NB. I afvigelseskolonnen er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Regnskab 2015 udviser et samlet mindreforbrug for alle serviceområder på i alt 20,4 mio. kr. incl. overførsler fra 2014 med i alt 43 mio. kr. Der er således forbrugt 22,6 mio. kr. af overførslen fra 2014.

 

Merforbruget skyldes hovedsagligt udfordringerne på serviceområde 16, Børn og Familie, som gik ind i året med en overførsel på + 8 mio. kr. og resultatet for 2015 udviser et samlet merforbrug på 14,7 mio. kr. I alt er der således forbrugt 22,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret for området.

 

 

For de konkrete afvigelser og bemærkninger på de enkelte områder henvises til vedlagte oversigter.

 

SO 10, Dagtilbud

Regnskabet viser et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. heraf søges 15 mio. kr. overført til 2016 og 2 mio. kr. til 2017. De resterende 2,4 mio. kr. søges overført til medfinansiering af merforbruget på SO 16, Børn og Familie.

 

Den samlede søgte overførsel på 17 mio. kr. til 2016/2017 er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på godt 11,4 mio. kr. og et mindreforbrug på de centrale konti på 5,6 mio. kr.

 

Overførsel af mindreforbrug på de centrale konti med 5,6 mio. kr. er disponeret/reserveret til forskellige formål indenfor dagtilbudsområdet:

 

 • 1,1 mio. kr. IT udgifter - tilbageførsel af udgifter finansieret af daginstitutionerne i 2015.
 • 2,5 mio. kr. IT udgifter - forventede merudgifter i 2016.
 • 0,7 mio. kr. Sangprofil dagtilbud - central medfinansiering til 7 daginstitutioner der deltager i projektet.
 • 0,3 mio. kr. Brenda Target konference: Kvalitetsdagtilbud
 • 0,4 mio. kr. Godkendte projekter overført fra 2015 til 2016 Speciel Vedligeholdelse. Puljen indgår i 2016 i mulighedskataloget.
 • 0,4 mio. kr. Studietur for ledere - Ledelse i Herning Kommune. Dagtilbuds andel
 • 0,3 mio. kr. til forskellige formål: HEI udvalgs internat, Kultur og Naturudvalget internat, Diverse foredragsholdere på ledermøder, Miljø adfærdsprojekt mv.

 

SO 12, Folke- og Ungdomsskoler

Regnskabet viser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. Af mindreforbruget overføres 2,6 mio. kr. til SO 16 til dækning af SFO kørsel, som er betalt af SO 16. Der søges her ud over overført 0,8 mio. kr. til medfinansiering af merforbruget på SO 16 og knap 1,8 mio. kr. mindreforbrug vedr. Fri- og efterskoler tilgår kassen. I alt fratrækkes 5,2 mio. kr.. Som følge af negativ anlægsbevilling på skolefonden tillægges området 1 mio. kr.

 

Der er således netto 11,5 mio. kr. i alt til overførsel, hvoraf 9,2 mio. kr. søges overført til 2016 og 2,3 mio. kr. søges overført til 2017.

 

Overførslen til 2016/2017 er fordelt med 3,8 mio. kr. på selvforvaltningsaftaler og 7,7 mio. kr. på centrale konti (incl. skolefondsmidler)

 

Overførslen på de centrale konti med 7,7 mio. kr. er disponeret /reserveret til forskellige formål indenfor Folkeskoleområdet:

 

 • 1 mio. kr. Kompetenceudvikling forbrug 2015 - skolefond.
 • 2,5 mio. kr. Børne- og Familieudvalgets inklusionspulje.
 • 0,8 mio. kr. Sang- og Musikprofilskoler - central medfinansiering til 4 skoler der deltager i projektet.
 • 0,5 mio. kr. Implementering af ny IT og Mediestrategi, herunder kompetenceudvikling af skolernes IT og Medievejledere
 • 0,6 mio. kr. Idrætsprofilskoler - central medfinansiering til 3 skoler der deltager i projektet.
 • 0,6 mio. kr. Ressourcer til vikardækning i forbindelse med lærernes fravær ved sygdom og kompetenceudvikling.
 • 0,5 mio. kr. Uddannelse af hele Skoleledergruppen i indholdsdelen i skolereform.
 • 0,2 mio. kr. Ekstra udgifter i forbindelse med byggeri og renovering af Herningholmskolen.
 • 0,3 mio. kr. Overgangsordning i forbindelse med implementering af en ny fordelingsnøgle til skolelederløn.
 • 0,4 mio. kr. Studietur for ledere - Ledelse i Herning Kommune, Skoleområdets andel.
 • 0,4 mio. kr. til forskellige formål, HEI udvalgets internat, Uddannelse af skolernes faglige fyrtårne, Ledelsesrejsen for alle CBL  ledere, Foredragsholdere ledermøder, CESSO energi til livet mv.

 

SO 16, Børn og Familie

Regnskabet viser samlet et merforbrug på 14,7 mio. kr. Hertil skal lægges 5,9 mio. kr. tilført fra de øvrige områder. Fra SO 12 Folkeskoler 2,6 mio.kr. vedrørende dækning af udgifter til SFO kørsel, som betales på SO 16 og 0,8 mio. kr. til medfinansiering af merforbrug. Fra SO 10, Dagtilbud 2,4 mio. kr. ikke disponerede midler til medfinansiering af merforbruget .

 

Netto merforbruget på 8,8 mio. kr. søges overført med et netto merforbrug på 16,6 mio. kr. på anbringelsesområdet (myndighed) og et netto mindreforbrug på 7,3 mio. kr. vedrørende udførerdelen, selvforvaltningsmidler specialinstitutioner, takstfinansierede puljer og projekter og et mindre forbrug på knap 0,5 mio. kr. vedr. Tandplejen.

 

Der er på udførerdelen specialtilbud et mindreforbrug i 2015 på 14,6 mio. kr. Heraf er 7,2 mio. kr. overført til medfinansiering af merforbruget på anbringelsesområdet (myndighed). Det resterende mindreforbrug overføres til selvforvaltningsområderne med 1,1 mio.kr. og en videreførelse af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer) i alt 6,2 mio. kr.

 

Der er mange forklaringer og årsager til merforbruget på anbringelsesområdet  i 2015 nogle af de væsenligste er:

 

 • Flere børn i plejefamilier.
 • Flere Unge på sikrede institutioner.
 • Merudgifter til Mulifunc.
 • Merudgifter til døgninstitutioner.
 • Merudgifter til familiebehandling - både ambulant og døgn.
 • mv.

 

Det skal igen bemærkes at Sverigesprojektet jfr. Evalueringen i 2015 balancerer i forhold til de forventede besparelser.

 

I efteråret blev der udarbejdet en handleplan med indsatser og initiativer for at få nedbragt udgifterne på området. Dette arbejde fortsætter hen over foråret 2016 og med forventet opfølgning på Børne- og Familieudvalgsmødet i maj.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskab 2015 godkendes med et samlet nettomindreforbrug på 20,4 mio. kr.
at målopfølgning 2015 godkendes
at overførsler drift fra 2015 til 2016 med i alt 14,3 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag
at resterende overførsler på drift, selvforvaltning med i alt 4,3 mio. kr. indstilles overført fra 2015 til 2017. I  det omfang der kan findes plads i budgetrammen for 2016 for hele Herning Kommune er det målet at få indarbejdet midlerne i det vedtagne budget for 2017. Midlerne vil i givet fald kunne anvendes i 2017 til drift, anskaffelser mv. af de pgl. skoler og institutioner uden hensyntagen til sanktionslovgivningen
at ikke disponerede midler centrale konti SO 10, dagtilbud i alt 2,4 mio. kr. og SO 12, Folke og ungdomsskoler i alt 0,8 mio. kr . overføres til finansiering af merforbrug indenfor Børne og Familieudvalgets område SO 16
at mindreforbrug Fri- og Efterskoler i alt 1,8 mio. kr. tilgår likvide midler
at overførsel af uforbrugte anlægsmidler med i alt et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag
at der meldes negativ anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. stednr. 301053 Skolefond, som finansierer merforbrug på driftsudgifter i 2015. 
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 • Overførsel fra 2015 til 2016 - DRIFT - 4 BFU
 • Overførsel fra 2015 til 2016 - ANLÆG - 4 BFU
 • Mål 2015 SO 16 - opfølgning
 • Mål 2015 for SO 10 og SO 12 - opfølgning