Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

67. Fornyet ansøgning fra Aulum-Hodsager Skole om kortere skoledag

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Fornyet ansøgning fra Aulum-Hodsager Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Aulum-Hodsager Skoles bestyrelse fremsender fornyet ansøgning om dispensation for skoledagens længde i skoleåret 2016/17 i ht. Folkeskolelovens § 16b. Skolen har tidligere fremsendt ansøgning, der blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 - sag nr. 48. Udvalget ønskede at ansøgningen blev yderligere uddybet.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager Skoles bestyrelse ansøger om at afkorte underrvisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen undervisning i faglektionerne.

 

Denne to-voksen undervisning ønskes anvendt til en styrkelse af Aulum-Hodsager Skoles målsætninger for elevernes færdigheder inden for fagene dansk samt matematik.

 

Ansøgningen omhandler 2 timer i indskolingen 0. - 2. årgang og 4. årgang på matriklen Aulum samt for 0. - 2. årgang på matriklen Hodsager i skoleåret 2016/17.

 

Ved etablering af en to-voksen undervisning i lektionerne, ser skolen mulighed for at øge elevernes læring i fagene dansk og matematik for de ovennævnte klasser,

gennem holddannelse med resultaterne fra Nationale tests som redskab.

På baggrund af resultaterne gives lærerne mulighed for at planlægge, udføre og evaluere målbevidste undervisningsforløb, tilrettet den enkelte elevs niveau.

Klassen vil i skoleåret blive undervist i forskellige færdigheder og i varierende gruppestørrelse, alt efter deres profil.

 

Endvidere vil indsatsen højne det kommende faglige niveau for eleverne, som står for at skulle på mellemtrinnet, hvor elevernes resultater vil høste godt af tiltaget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Aulum-Hodsager Skole på 2 ugentlige timer i indskolingen 0. - 2. årgang og 4. årgang på matriklen Aulum samt for 0. - 2. årgang på matriklen Hodsager i skoleåret 2016/17 imødekommes, såfremt ansøgningen ikke medfører et øget pasningsbehov, omlægning af buskørsel og påfører forældrene udgifter til pasning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Sagen udgår.

Bilag

  • Fornyet ansøgning fra Aulum-Hodsager Skole vedr. §16 b
  • Aulum-Hodsager Skole værdigrundlag og målsætning