Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

70. Kvalitetsrapport for Center for Børn og Forebyggelse 2016

Sagsnr.: 27.00.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Kvalitetsrapport for Center for Børn og Forebyggelse 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Sara Valsted Wøllekær

Sagsresume

Kvalitetsrapport 2016 for Center for Børn og Forebyggelse fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hensigten med kvalitetsrapporten for Center for Børn og Forebyggelse er at give en årlig afrapportering til Børne- og Familieudvalget vedrørende centrets afdelingers og

institutioners status og udvikling. Kvalitetsrapporten skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab for centrets afdelinger og institutioner. Se bilaget Kvalitetsrapport CBF

2016. Afsnit 2 giver en overordnet status på hele Center for Børn og Forebyggelse.

 

Kvalitetsrapporten dækker alle afdelinger og specialinstitutioner i Center for Børn og Forebyggelse, og den beskriver:

  • Overordnede rammer og status for Center for Børn og Forebyggelse samt rammer for hver afdeling/institution
  • Opfølgning på mål og præsentation af nye mål
  • Dokumentation, evidens og effekt
  • Brugeroplevet kvalitet og brugerinddragelse
  • Medarbejdertal i forhold til sygefravær og personaleomsætning, uddannelsesniveau og kompetenceudvikling

 

Processen omkring kvalitetsrapporten samt indholdet i rapporten videreudvikles hvert år. I årets rapport er afsnittene tilpasset den nye organisering i Center for Børn og Forebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Kvalitetsrapporten for Center for Børn og Forebyggelse 2016 godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Kvalitetsrapport CBF 2016