Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

57. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Klatretræet/Kibæk Skole

Sagsnr.: 82.06.00-P00-3-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Klatretræet/Kibæk Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning.

 

I efteråret 2015 har de involverede daginstitutioner deltaget i en pædagogisk proces med ekstern hjælp. Dette med henblik på at få den enkelte daginstitutions profil til at danne grundlag for det fremtidige byggeri. Resultatet af denne proces er indarbejdet i de respektive programoplæg.

 

Til koordinering og styring af planlægningsfasen frem til nu har været nedsat en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og de involverede daginstitutioner og skolers ledelse.

 

Indeværende sagsfremstilling vedrører helhedsplan og programoplæg for Natur- og idrætsinstitutionen Klatretræet i Kibæk.

Sagsfremstilling

Natur- og idrætsinstitutionen Klatretræet er beliggende i udkanten af Kibæk By.

 

Som følge af strukturændringerne på daginstitutionsområdet i 2012, fusionerede Trætoppen beliggende på Østergade og Bulderby på Ollingvej i marts 2012 til Klatretræet.

 

Efterfølgende samledes trætoppen på Ollingvej og ejendommen på Østergade blev afhændet. Klatretræet rummer vuggestue og børnehave og er beliggende i Kibæk Skoles distrikt. Skolens elever i 0.- 4. årgang går i skolens SFO, som råder over to selvstændige bygninger placeret i umiddelbar nærhed af skolens indskoling.

 

Forvaltningens udgangspunkt har været, at få etableret nærhed mellem daginstitution og skole. Desuden har lokale- og arealoptimering været et bærende element.

 

Der har været afholdt en række møder mellem Klatretræet, Kibæk Skole, Kibæk Skole’s  SFO, kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af Helhedsplan og programoplæg.

 

Der lægges således op til:

-       Klatretræet placeres i tilknytning til Kibæk Skole dels i nybyggeri og dels i tidligere SFO bygning, der ombygges. Nybyggeri, tidligere SFO og Kibæk Skole

        bygges sammen.

-       Kibæk Skoles SFO rykker ind på skolens indskolingsbygning, der indrettes hertil.

-       Den anden SFO bygning bliver fremadrettet multifunktions-værksted for såvel skole, daginstitution som SFO.

 

Overordnet helhedsplan for projektet vedlægges sagen som bilag.

 

Efterfølgende er udarbejdet programoplæg indeholdende den pædagogiske profil, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi.

 

Byggeriet omfatter foruden ny daginstitution også flytning af SFO ind på skolen samt indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole.

 

Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1310 m2, hvoraf 910 m2 bliver nybyggeri og 400 m2 ombygning af eksisterende arealer på Kibæk Skole (arealoptimering).

  

En planlagt renovering af skolens ventilationsanlæg i indskolingen er sat midlertidigt i bero, og udføres i stedet samtidig med indretning af fælles skole og SFO.

 

Sideløbende med skitserede proces er såvel daginstitutionens som skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre orienteret. Udtalelser fra respektive bestyrelser vedlægges sagen som bilag.

 

Efter godkendelse af programoplæg vil udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering, licitation m.v. følge Herning Kommunes Byggestyringsregler. Hovedtidsplanen er indarbejdet i programoplægget.

 

 

Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø, Anne Marie Muff, afdelingsleder i Kommunale Ejendomme og Sven Nørgaard, konsulent i Børn og Unge, deltager under behandling af punktet.

Økonomi

Det samlede anlægsprojekt omfattende ny daginstitution på i alt 1310 m2 (til- og ombygning), herunder også flytning af SFO ind på skolen samt indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole forventes at andrage i alt 20,5 mio. kr.

 

Udgifterne fordeler sig med 13 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 og finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til tre nye daginstitutioner på henholdsvis 50 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver.

 

Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab for hver af de tre nye daginstitutioner, der finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb.

 

De nuværende institutionsbygninger, beliggende Ollingvej 55, Kibæk, er kommunale bygninger, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn.

 

Det er i sagen forudsat at bygninger og grund sælges, når den nye institution tages i brug. Forvaltningen søger bemyndigelse til at foretage det videre i den forbindelse. Salgsprovenuet vil jfr. de økonomiske styringsprincipper tilgå rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

Alle driftsudgifter overføres til den nye institution, dog med forventning om en samlet besparelse på bygningsdrift i størrelsesordenen 2-300.000 kr. pr. år blandt andet som følge af arealoptimering.

 

Endelig opgørelse af ændrede driftsudgifter forelægges Børne- og Familieudvalget i marts 2017 sammen med licitationsresultatet for byggeriet. Budgetomplaceringer foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter.

 

Driftsbesparelserne realiseres fra ibrugtagningen i 2018 og vil tilgå de indarbejdede besparelsespuljer på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, der jfr. Mulighedskataloget for budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v. på udvalgets område. Besparelsespuljerne på udvalgets område udgør i alt netto 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. fra 2019 og frem.

 

Der forventes ikke udgifter til genhusning under byggeri og renovering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at

programoplægget for Natur- og idrætsinstitutionen Klatretræet i Kibæk, herunder ændringer på Kibæk Skole, godkendes

at

der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 20,5 mio. kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. "Tre nye børnehaver", nyt understed nr. "Klatretræet" fordelt med 13 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017

at

at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i henholdsvis 2016 og 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver

at

forvaltningen bemyndiges til at sælge de nuværende daginstitutionsbygninger beliggende Ollingvej 55 i Kibæk. Salgsprovenuet tilgår Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver

at

endelig opgørelse af ændringer i driftsbudgetterne på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn samt Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler forelægges Børne- og Familieudvalget sammen med licitationsresultatet i marts 2017.

at

Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter

at

alle driftsbesparelser tilgår de indarbejdede besparelsespuljer på Børne- og Familieudvalgets område som jfr. Mulighedskataloget i forbindelse med budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v.

at

sagen videresendes til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

  • Programoplæg Klatretræet
  • Helhedsplan Kibæk Skole og Daginstitution_04.02.2016
  • Høringssvar - Kibæk Skole
  • Høringssvar - Kibæk Skole I
  • Fra Klatretræet