Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

58. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Himmelblå/Vildbjerg Skole

Sagsnr.: 82.06.00-P00-2-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Himmelblå/Vildbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard, Anne Marie Muff, Pia Colstrup, Hanne Østergaard Rasmussen, Steen Dahl

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning.

 

I efteråret 2015 har de involverede daginstitutioner deltaget i en pædagogisk proces med ekstern hjælp. Dette med henblik på at få den enkelte daginstitutions profil til at danne grundlag for det fremtidige byggeri. Resultatet af denne proces er indarbejdet i de respektive programoplæg.

 

Til koordinering og styring af planlægningsfasen frem til nu har været nedsat en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og de involverede daginstitutioner og skolers ledelse.

 

Indeværende sagsfremstilling vedrører helhedsplan og programoplæg for den selvejende daginstitution Himmelblå i Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Børnehuset Himmelblå er beliggende i Vildbjerg med afdelinger på Lille Pugdalvej og Nylandsvej. Som følge af strukturændringerne på daginstitutionsområdet i 2012, fusionerede Børnehaven Tusindfryd, Lille Pugdalvej og Hjørnegaarden, Nylandsvej.

 

Himmelblå er beliggende i Vildbjerg Skoles distrikt. Skolens elever i 0. – 4. årgang går i skolens SFO. SFO’en råder over en selvstændig fløj, der er en del af skolens indskolingshus.

 

Forvaltningens udgangspunkt har været at få etableret nærhed mellem daginstitution og skole. Desuden har lokale- og arealoptimering været et bærende element.

 

Der har været afholdt en række møder mellem Himmelblå, Vildbjerg Skole, Vildbjerg Skole’s  SFO, Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af helhedsplan og programoplæg.

 

Der lægges således op til:

-       Himmelblå placeres i tilknytning til Vildbjerg Skole dels i nybyggeri og dels i den tidligere SFO-fløj, der ombygges. Nybyggeriet placeres i forlængelse af
        nuværende SFO-område.

-       Vildbjerg Skoles SFO rykker ind på skolens indskolingsbygning, der indrettes hertil.

 

Overordnet helhedsplan vedlægges sagen som bilag.

 

Efterfølgende er udarbejdet programoplæg indeholdende den pædagogiske profil, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi. Hovedtidsplanen er indarbejdet i programoplægget.

 

Byggeriet omfatter foruden ny daginstitution også flytning af SFO´en ind på skolens areal samt indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole.

 

Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1510 m2, hvoraf 810 m2 bliver nybyggeri og 700 m2 ombygning af eksisterende arealer på Vildbjerg Skole (arealoptimering).

 

Sideløbende med den skitserede proces er såvel daginstitutionens som skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre orienteret. Udtalelser fra respektive bestyrelser vedlægges sagen som bilag.

 

Særlige forhold som følge af OPP-konstruktion:

Vildbjerg Skole er en OPP-skole, hvorfor projektet er sammensat inden for de rammer, kontrakten med OPP Vildbjerg Skole A/S giver mulighed for.

 

Byggeri og ombygning udføres således efter samme princip og i samme standard som Vildbjerg Skole.

 

Der er i 2005 indgået en Offentlig-Privat Partnerskabskontrakt med OPP Vildbjerg Skole A/S (OPP-selskabet) om etablering og drift af Vildbjerg Skole i 30 år. Formålet med aftalen er, at skolen projekteres og udføres med henblik på at optimere driften og projektets totaløkonomi over aftaleperioden.

 

Herning Kommune betaler løbende OPP-selskabet for den samlede brug af skolen, herunder ind- og udvendigt vedligehold, rengøring, forbrugsudgifter, drift af udearealer, afskrivning, forrentning mv.

 

Når aftalen udløber i 2036 har Herning Kommune en ret, men ikke en pligt til at overtage skole og grund. Ved indgåelse af aftalen er parterne enige om, at værdien af skolen forventes at udgøre 10 mio. kr. efter 30 år. Værdien er baseret på en mæglervurdering. Som følge af usikkerhed ved værdiansættelsen efter 30 år, er det aftalt, at der på dette tidspunkt indhentes en fornyet vurdering af ejendommen. Denne vurdering, dog minimum 5 mio. kr. og maksimalt 20 mio. kr., udgør Herning Kommunes betaling for skolen, såfremt køberetten udnyttes.

 

Der skal i denne forbindelse udarbejdes en tillægsaftale til den nuværende kontrakt, både hvad angår byggeri og drift, hvilket vil ske med ekstern juridisk bistand.

 

Kontrakten forventes at foreligge til politisk godkendelse i september/oktober 2016.

 

OPP-konstruktionen betyder i forhold til byggeriet, at sagen efter Byrådets godkendelse af programoplægget overgår til OPP-selskabet, som er bygherre.Den videre proces for byggeriet afviger således fra byggestyringsreglerne.

 

 

Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø, Anne Marie Muff, afdelingsleder i Kommunale Ejendomme og Sven Nørgaard, konsulent i Børn og Unge, deltager under behandling af punktet.

Økonomi

Herning Kommune betaler 19,850 mio. kr. excl. moms til OPP-selskabet i 2016/2017 for en 20-årig brugsret til de om- og tilbyggede lokaler til Himmelblå på Vildbjerg Skole (anlægsudgift). Perioden tilpasses den eksisterende aftale, således at udløb sker samtidigt.

 

Hertil kommer øvrige anlægsudgifter på 3,150 mio. kr. til eksterne rådgivere, løst inventar, flytteomkostninger m.v., som afholdes af Herning Kommune. Anlægsudgifterne er specificeret nærmere i programoplægget.

 

Den samlede anlægsudgift på 23 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver i 2016. På stednummeret er afsat henholdsvis 50 mio. kr. i 2016 samt 15 mio. kr. i 2017 til tre nye børnehaver i Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab for hver af de tre nye daginstitutioner, der finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb.

 

De nuværende institutionsbygninger består af Nylandsvej 11 i Vildbjerg, som er en kommunal bygning, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, samt Lille Pugdalsvej 1 i Vildbjerg, som er en kommunal bygning, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. For sidstnævnte foreligger en intern lejekontrakt med en nettoindtægt på 0,183 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. (2016-pl).

 

Det er i sagen forudsat at begge de nuværende bygninger sælges, når den nye institution tages i brug. Herunder at den interne lejekontrakt opsiges og at budgettet på Servicemråde 03 Kommunale Ejendomme nulstilles. Forvaltningen søger bemyndigelse til at foretage det videre i den forbindelse.

 

Salgsprovenuet for begge ejendomme vil jfr. de økonomiske styringsprincipper tilgå rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

 
Alle driftsudgifter til den nye institution som OPP-konstruktion, herunder nulstilling af nettoindtægtsbudget på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme vedrørende Lille Pugdalsvej 1, vil kunne dækkes af de nuværende driftsbudgetter til Himmelblå og besparelsen på driftsudgifterne til Vildbjerg Skole som følge af arealoptimering.

 

Endelig opgørelse af de ændrede driftsudgifter på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler samt Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme forelægges Børne- og Familieudvalget i marts 2017 samtidig med godkendelsen af det endelige projekt. Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter. 

 

Der forventes ikke udgifter til genhusning under byggeri og renovering.

 

Supplerende kan oplyses, at OPP-selskabet har tilbudt at finansiere anlægsudgiften mod betaling af en løbende ydelse i 20 år med henholdsvis en fast eller variabel forrentning. De tilbudte finansieringsforslag vurderes ikke at være økonomisk fordelagtige for Herning Kommune, henset til forrentning af investeringen samt indeksering af de årlige betalinger. Herning Kommune skal desuden deponere for værdien af byggeriet på 19,850 mio. kr., såfremt OPP-selskabet finansierer projektet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at programoplægget for Børnehuset Himmelblå, herunder ændringer på Vildbjerg Skole godkendes
at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 23 mio. kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. "Tre nye børnehaver", nyt understed nr. "Himmelblå "i 2016
at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte salg af de nuværende daginstitutionsbygninger beliggende henholdsvis Lille Pugdalsvej 1 og Nylandsvej 11 i Vildbjerg, når den nye institution tages i brug. Salgsprovenuet tilgår Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver
at endelig opgørelse af ændringer i driftsbudgetterne på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler samt Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme forelægges Børne- og Familieudvalget sammen med godkendelsen af det endelige projekt i marts 2017. Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter
at sagen videresendes til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

  • Programoplæg Himmelblå
  • Helhedsplan Himmelblå - 29.01.2016
  • Høringssvar - Himmelblå
  • Fra Vildbjerg Skole