Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

61. Indtægtsbevilling til Projekt Mærsk - Vi lærer

Sagsnr.: 00.01.00-A00-5-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Indtægtsbevilling til Projekt Mærsk - Vi lærer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmøde d. 25. nov. 2015 blev der orienteret om, at AP Møller fonden har bevilget 4.975.860 kr. til projektet “Vi lærer". Fleksibel og praksisnær kompetenceudvikling” for lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen og på specialskoler.

 

Projektet har fokus på udvikling af kompetenceforløb og kompetencer for pædagogisk personale i anvendelsen af it og digitale medier i undervisningen. Projektet etableres i et partnerskab mellem Herning Kommune, VIA Center for Undervisningsmidler, Viborg Kommune og Holstebro Kommune. 

 

Budgetter og egenbetaling er nu endelig på plads og der ansøges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

Sagsfremstilling

Projektet har tre dele

 

1. I samarbejde med Via Center for Undervisning at udvikle et koncept for kompetenceudvikling, der er tilpasset skolernes og lærernes hverdag.

 

2. Indholdsmæssig at bibringe det pæd. personale IT-mæssige viden og kunnen således at IT- læringsværktøjerne bliver en aktiv og væsentlig del af læringsmiljøet.

 

3. At understøtte implementeringen og anvendelsen af en Læringsplatform for  lærere og elever  med målstyret undervisning som et  væsentligt element.

 

 

Der forventes at uddanne ca. 300 lærere fra Herning Kommune over 2 år, startende august 2016.

 

Projektejer:  Herning Kommune

 

Der er etableret fælles styregruppe mellem Herning Kommune, Viborg Kommune, Holstebro Kommune, Via Center for undervisning. 

Økonomi

Midler er bevilliget med følgende udbetalingsplan:

2016: 1.393.891 kr.

2017: 3.081.969 kr.

2019:   500.000 kr.

 

Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017 på folkeskoleområdet er momsfritaget og det forventes at fritagelsen forlænges. Indtægtsbevillingen i 2019 afventer forlængelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 på med 1.393.891 kr. i 2016 og 3.081.969 kr. i 2017.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.